På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TTES, voimassa 1.2.2017 lukien

  Liite 4 Osaurakka

  1 Yleistä

  Osaurakkahinnoittelut ovat joko yksilö- tai ryhmäkohtaisia. Ansio muodostuu työntekijäkohtaisesta työtuntia kohden maksettavasta kiinteästä osasta ja yksilön tai ryhmän työsaavutustasosta riippuvasta palkkio-osasta. Osaurakkahinnoittelut sisältävät mm.

  • työkokemuslisän,
  • henkilökohtaisen lisän ja
  • työolosuhdelisän.

  Ryhmäkohtaisen osaurakan palkkio-osan kokonaisaika jaetaan ryhmän jäsenten kesken työtuntien suhteessa.

  Osaurakkahinnoittelun perusteena oleva standardiaika sisältää,
  ellei toisin ole sanottu:

  • mahdollisen valmisteluajan, tekemisajan ja apuajan (päivävakio + elpymisaika), jota on mm.
  • päivittäinen siirtyminen
  • työkoneiden, työvälineiden, tarveaineiden yms. noutaminen ja palauttaminen
  • työohjeiden selvittäminen, ilmoitusten teko yms.
  • työpaikan, koneiden, välineiden yms. päivittäinen järjestely ja hoito
  • työn vaatima erikoissuojavaatetuksen pukeminen ja riisuminen
  • työhön kuuluva väistämätön työn luonteesta johtuva odottaminen (ei kuitenkaan ns. häiriöajat) ja
  • muut edellä mainittuja vastaavat ajat, jotka eivät sisälly perusaikaan eivätkä valmisteluaikaan
  • elpymisaika, jonka määrä riippuu työn rasittavuudesta. Työehtosopimuksessa mainitut kahvitauot ja muut henkilökohtaiset apuajat, kuten henkilökohtaiset tarpeet ja peseytyminen erittäin likaisissa töissä, katsotaan elpymisajoiksi, jotka sisältyvät kokonaiselpymisaikaan.

  2 Käyttöönotto

  Työehtosopimusosapuolet suosittelevat, että töissä joista on laadittu tässä liitteessä oleva osaurakkahinnasto, ensisijaisena palkkamuotona noudatettaisiin laaditun osaurakkahinnoittelun mukaista urakkapalkkausta.

  Hinnoittelun käyttöönotosta on sovittava paikallisesti.

  Urakkahinnoittelujen käyttöönoton edellyttämän koulutuksen ja tiedottamisen järjestämisessä korostetaan paikallista yhteistyötä työntekijäin ja työnantajan kesken. Sopijaosapuolet avustavat tarvittaessa tiedottamisen ja kouluttamisen järjestämisessä.

  3 Kokeilusopimus

  Mikäli ei haluta sopia osaurakkahinnoittelun pysyvästä käytöstä, sopijaosapuolet suosittelevat, että kunnissa ja kuntayhtymissä solmitaan työnantajan ja JHL:n paikallisyhdistyksen tai tämän valtuuttaman asianomaisen luottamusmiehen kesken osaurakkahinnoittelujen käyttöä koskeva kokeilusopimus, jota tehtäessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • määritellään kokeilun kohteet,
  • määritellään kokeilun kesto työkokonaisuuden kannalta riittävän pitkäksi ajaksi ja
  • määritellään kokeilun aikana maksettava takuupalkka (nykyinen aikapalkka), jota maksetaan mikäli se on osaurakkahinnoittelun mukaista palkkaa korkeampi.

  4 Mitoittaminen

  Useimmat hinnoittelut edellyttävät työkohteiden ennakkomitoitusta ja luokitusta, jotka tehdään asianomaisten työntekijäin luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Mitoitus/luokitus tehdään työnjohtajapiireittäin tai koskemaan muita tarkoituksenmukaisia vastuualueita.

  5 Urakkalaskenta

  Yksilöurakka

  Ansio = KO + PO

  Ryhmäurakka

  Ansio = KO + POR

   

                           N

   

  KO    =  Yksilökohtainen työtunnilta maksettava kiinteä osa

  PO    =  Hinnoittelusta saatava yhtä työntekijää koskeva palkkio-osa

  POR =  Hinnoittelusta saatava kahdesta tai useammasta työntekijästä koostuvan työryhmän palkkio-osa

  N      =  Ryhmän jäsenten lukumäärä (tuntimäärä sama)

  6 Tavoiteansiot

  Tavoiteansio on urakkapalkkaisessa työssä sen suuruinen ansio tuntia kohden, joka eri ammateissa paikallisesti keskitetysti sovitaan seuraavissa rajoissa, ellei palkkataso edellytä erityisestä syystä toisin sopimista:

   

   

  €/tunti

  Taso I

  Sähköasentaja, muuntamoasentaja

  16,27–20,15

  Taso II

  Vanhemmat ammattityöntekijät, tiehöylän kuljettaja

  14,57–18,01

  Taso III

  Nuorempi sähköasentaja, kauhakuormaajan ja
  kuorma-auton kuljettaja

  14,00–16,40

  Taso IV

  Nuorempi ammattityöntekijä, traktorin kuljettaja

  13,37–15,63

  Taso V

  Täysin ammattitaitoinen puisto­työntekijä, seka- ja aputyöntekijä

  12,43–14,49

  Taso VI

  Puisto- ja puutarhatyöntekijä sekä työehtosopimuksen liitteen 2 IV pr mainitut työntekijät

  11,35–13,19

  7 Kiinteät osat

  Työntekijälle työtuntia kohden maksettava kiinteä osa on suuruudeltaan 65 % tavoiteansiosta (0,65 x tavoiteansio). Tasoryhmittelyn mukaisten kiinteiden osien minimi ja maksimi arvot ovat seuraavat:

   

  €/tunti

  Taso I

  10,58–13,10

  Taso II

  9,47–11,71

  Taso III

  9,10–10,66

  Taso IV

  8,68–10,16

  Taso V

  8,08–9,42

  Taso VI

  7,37–8,57

  8 Rahaksimuuntokertoimet

  Työntekijälle maksettava työsuoritukseen perustuva palkkio-osa on suuruudeltaan 35 % tavoiteansiosta kun työntekijän työsuoritustaso on normaalin urakkajoutuisuuden mukainen. Palkkio-osan hinnoittelu on ilmoitettu aikana (minuutteina), ansaittu aika on muutettava palkanmaksua varten euroiksi. Euroiksi muuttaminen tapahtuu rahaksimuuntokertoimen (minuutin rahallinen arvo) avulla siten, että paikallisesti sovittu tavoiteansio kerrotaan luvulla 0.0058333 (0,35/60).

  Tasoryhmittelyn mukaisten rahaksimuuntokertoimien minimi ja maksimi arvot ovat seuraavat:

   

  €/min.

  Taso I

  0,09491–0,11754

  Taso II

  0,08499–0,10506

  Taso III

  0,08167–0,09567

  Taso IV

  0,07793–0,09118

  Taso V

  0,07251–0,08453

  Taso VI

  0,06615–0,07694

  9 Osaurakkahinnoittelut

  Osaurakkahinnoittelut ilmenevät erikseen vuonna 2003 painetusta hinnoittelukirjasta, joka on tämän liitteen osa.

  Kaikki urakka-ajat on ilmoitettu minuutteina normaaliurakkajoutuisuustasossa.

  Hinnoittelut on ryhmitelty pääjaottelun sisällä työkohtaisella numeroinnilla. Mikäli hinnoittelu on laadittu paikallisesti eli vain yhdessä kohteessa, on työkohtaisen numeroinnin perässä *) merkki.

  Pääjaottelu:

  A    Katujen kunnossapitotyöt
  B    Katupuhtaanapitotyöt
  C    Puistotyöt
  D    Rakennusten peruskorjaustyöt
  E    Ilmajohtojen ja maakaapeleiden rakennustyöt
  F    Katu- ja puistovalaisimien asennustyöt
  G    Muuntamoiden rakentamistyö
  H    Kunnallistekniikan rakentaminen
  I     Vesilaitostyöt
  J    Kaupunkimittaukset