Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2017, i kraft från 1.2.2017

Bilaga 3 Särskilda tillägg

§ 1 Arbetserfarenhetstillägg

Om en arbetstagares skicklighet eller effektivitet i arbetet eller de krav som uppgifterna ställer avviker från den allmänna medelnivån, kan arbetstagaren enligt prövning betalas ett arbetserfarenhetstillägg på högst 1,43 euro. Ett arbetserfarenhetstillägg som beviljats enligt prövning kan av grundad anledning också sänkas.

Arbetserfarenhetstillägget ska ändå på basis av semesterberättigande anställningstid uppgå till 0,49 euro efter 2 års anställning, till 0,96 euro efter 4 års anställning och till 1,43 efter 7 års anställning.

Vid uträkningen av dessa tider iakttas bestämmelserna i § 50 mom. 2 punkt 1 i kollektivavtalet.

Arbetserfarenhetstillägget beviljas utan ansökan. Rätten till arbetserfarenhetstillägg börjar vid ingången av den lönebetalningsperiod som följer närmast efter den lönebetalningsperiod under vilken anställningstiden som berättigar till arbetserfarenhetstillägg har uppfyllts.

Arbetstagaren är skyldig att visa upp arbetsintyg för de anställningstider som arbetserfarenhetstillägget baserar sig på. Om intygen inte har lämnats in i tid, betalas arbetserfarenhetstillägget retroaktivt högst från början av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter ingången av det kalenderår som föregår inlämnandet av intygen.

§ 2 Individuellt tillägg

Till en arbetstagare med tidlön kan betalas ett individuellt tillägg på minst 0,1 euro per timme.

Det individuella tillägget betalas för samtliga arbetade timmar. Betalningen av tillägget ska grunda sig på arbetstagarens personliga egenskaper, till exempel:

 • yrkesskicklighet
 • effektivitet i arbetet
 • arbetserfarenhet
 • utbildning (t.ex. utbildning utöver den utbildning som arbetet förutsätter)
 • ansvarsfulla uppgifter (t.ex. att som utnämnd utbildare ansvara för handledning och inskolning av en läroavtalselev som deltar i arbetsplatsförlagd utbildning).

Om de ansvarsfulla uppgifterna är temporära, betalas tillägget för denna temporära tid.

Tillägg kan dessutom betalas till arbetstagare som kontinuerligt arbetar under menliga förhållanden. Detta tillägg ska i så fall beaktas vid fastställande av storleken på ett eventuellt arbetsmiljötillägg som betalas separat.

§ 3 Arbetsmiljötillägg

Till en arbetstagare med tidlön ska betalas ett arbetsmiljötillägg på högst 2,74 euro per timme när arbetsmiljön förutsätter det.

Arbetsmiljötillägget betalas endast för den tid under vilken de menliga förhållandena råder. I undantagsfall kan tillägget betalas som ett genomsnitt. Betalningen av tillägget ska grunda sig på

 • risken för olycksfall
 • smutsigt arbete
 • hetta
 • obekväma arbetsställningar
 • andra obekväma arbetsförhållanden eller
 • anpassning efter yrkesarbetares arbetstakt.

När man överväger tilläggets storlek ska vikten av dessa menliga faktorer beaktas.

Meningsskiljaktigheter som gäller arbetsmiljötillägg kan inte tas upp till behandling vid centrala förhandlingar enligt § 9 i det kommunala huvudavtalet.