Suomeksi
TIM-AKA
Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna

Övriga arbetsledigheter och förmåner

§ 66 Studieledighet

mom. 1 Rätt till studieledighet

En arbetstagare vars arbetstid i medeltal är minst 19 timmar per vecka och vars anställningsförhållande i huvudsyssla hos kommunen eller samkommunen i ett eller flera avsnitt har varat minst ett år har rätt till arbetsledighet (studieledighet) för utbildning och studier under 5 års tid i sammanlagt högst 2 år enligt lagen och förordningen om studieledighet, om inte något annat följer av detta kollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Enligt § 6 i det tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetsmarknadsutbildning som ingåtts med huvudavtalsorganisationerna innebär deltagande i sådan utbildning som avses i avtalet (förtroendemanna-, arbetarskydds-, arbetsplatsdemokrati- och rationaliseringsutbildning) inte någon inskränkning av rätten till sådan studieledighet för arbetstagare som avses i lagen om studieledighet i fråga om den tid av högst en månad per kalenderår för vilken lön betalas med stöd av nämnda avtal.


mom. 2 Avbrytande av studieledighet

Om en arbetstagare som avses i mom. 1 blir arbetsoförmögen under studieledigheten på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall och arbetsoförmågan fortgår oavbrutet i mer än 7 dagar, avbryts studieledigheten för den tid arbetsoförmågan varar, om arbetstagaren utan obefogat dröjsmål anhåller om det.

Ett avbrott i studieledigheten på grund av arbetsoförmåga som beror på förlossning anses upphöra 6 veckor efter förlossningen, om det inte av ett läkarintyg framgår att arbetsoförmågan fortgår längre än så eller upphör tidigare.

§ 67 Avlönade frånvarodagar

Följande dagar är avlönade lediga dagar när de infaller på en arbetsdag: arbetstagarens 50- och 60-årsdag, egen vigseldag, dagen för registrering av parförhållande, begravningsdag (jordfästningsdag) för make/maka, partner i registrerat parförhållande, föräldrar, barn, bröder och systrar samt uppbådsdag enligt värnpliktslagen, förutsatt att arbetstagaren på förhand meddelar om saken till arbetsledningen.

§ 68 Lön för repetitionsövningar

Till en arbetstagare som beordrats att delta i repetitionsövningar i reserven eller, med stöd av räddningslagen, i befolkningsskyddsutbildning, betalas lön för den tid som åtgår till repetitionsövningen eller befolkningsskyddsutbildningen, minskad med beloppet av reservistlönen eller motsvarande ersättning.


Tillämpningsanvisning

Då en arbetstagare deltar i repetitionsövningar i reserven (eller i befolkningsskyddsutbildning) avdras från lönen under reservisttiden hela reservistlönen, trots att reservistlönen betalas för alla kalenderdagar medan lönen under reservisttiden betalas endast för de arbetsdagar som ingår i den arbetsskiftsförteckning som gäller tiden för repetitionsövningen.


§ 69 Hälsoundersökningar

mom. 1

När en arbetstagare deltar i sådana hälsoundersökningar, fortsatta hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsätter ordnas avlönad befrielse från arbetet, och den tid som åtgått betraktas som arbetstid även i det fall att undersökningarna sker under arbetstagarens lediga tid. Av arbetet förutsatta hälsokontroller enligt lag, instruktion eller reglemente likställs med nämnda kontroller som arbetsgivaren förutsätter.

mom. 2

Om en arbetstagare när verkligt behov föreligger blir tvungen att under sin arbetstid genomgå undersökning enligt läkarremiss, ordnas avlönad befrielse från arbetet. Motsvarande befrielse från arbetet ordnas för tiden för en sådan läkarkontroll som är nödvändig för erhållandet av moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen. Likaså ordnas befrielse från arbetet för medicinska undersökningar som föregår förlossning, om dessa måste utföras under arbetstid.

mom. 3

Om en arbetstagare under sin ordinarie arbetstid blir tvungen att resa till i mom. 1 och 2 avsedda undersökningar och kontroller, betalas lön för denna tid.


Tillämpningsanvisning

Undersökningar och kontroller som arbetsgivaren förutsätter

För arbetstagare som deltar i undersökningar, kontroller och fortsatta undersökningar som arbetsgivaren förutsatt räknas som arbetstid endast den tid som åtgått för själva undersökningen eller kontrollen. Restiden till undersökningen eller kontrollen räknas inte som arbetstid. Om arbetstagaren på grund av förhållandena (t.ex. på grund av avståndet mellan verksamhetsstället och den plats där undersökningen kan utföras eller då arbetstiden och mottagningstiden infaller samtidigt) har varit tvungen att använda sin ordinarie arbetstid till resan betalas dock lön för denna tid. Till den del en resa till undersökning eller kontroll företagits under arbetstagarens lediga tid betalas inte lön för restiden.

Exempel

En arbetstagare vars ordinarie arbetstid slutar kl. 16 har varit tvungen att inleda resan redan kl. 14 för att hinna till mottagningen kl. 16. Den tid som används för själva undersökningen (15 min) räknas in i arbetstiden, men inte den tid som arbetstagaren under sin lediga tid använt för returresan kl. 16.15–17.30.

Således kan den tid som använts till resa inte utgöra övertidsarbete. Om arbetstagaren till följd av en undersökning eller kontroll som arbetsgivaren förutsatt är berättigad till övertidsersättning, ska arbetstagaren vid behov visa upp ett intyg över den tid som åtgått för undersökningen eller kontrollen. Intyget ska ha utfärdats av den person eller den inrättning som utfört undersökningen eller kontrollen.

Undersökningar på remiss av läkare

Om en arbetstagare när verkligt behov föreligger blir tvungen att under sin arbetstid genomgå undersökning enligt läkarremiss, ordnas avlönad befrielse från arbetet. Som exempel kan nämnas det fall att en arbetstagare nödvändigtvis måste genomgå diabetesundersökning på vissa tider under sin arbetstid.

Här avsedda undersökningar ska vara ordinerade av läkare och basera sig på remiss (t.ex. till specialläkar-, laboratorie- eller röntgenundersökning). Denna bestämmelse gäller inte undersökningar som ordinerats av tandläkare.

Den arbetstid som åtgått för undersökning, eventuell väntetid och resor behöver inte arbetas in men till arbetstagaren betalas lön för denna tid. Övertidsarbete uppkommer inte i ett sådant fall.

Om en arbetstagare under sin lediga tid (utom arbetstid) genomgår en av läkare ordinerad undersökning, räknas den tid som åtgått för undersökningen inte som arbetstid. Avtalsbestämmelsen gäller inte heller sådana läkar-, tandläkar- och vårdbesök och inte heller sådana undersökningar som inte baserar sig på uttrycklig läkarordination och inte heller sådana undersökningar som verkställts i samband med att arbetstagaren besökt läkare på eget initiativ. I fråga om sådana läkarbesök, undersökningar eller vårdbesök ska arbetsgivaren dock i varje enskilt fall särskilt överväga om arbetstagaren ska ges möjlighet till avlönad eller oavlönad arbetsledighet för undersökningen eller behandlingen eller eventuellt möjlighet att arbeta in den arbetstid som åtgått.


§ 70 Lön för frånvarodagar

Den lön som ska betalas för avlönad befrielse från arbetet beräknas på medeltiminkomsten enligt § 35 mom. 1.


Anmärkning

Kommunala arbetsmarknadsverket har utfärdat en rekommendation till kommunerna och samkommunerna om betalning av lön för eventuell arbetsledighet som beviljats för deltagande i huvudavtalsorganisationernas högsta beslutande organs möten. Se tillämpningsanvisningen för kap. V § 12 mom. 3 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.