Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TIM-AKA 2017, i kraft från 1.2.2017

  Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna

  § 61 Sjuklön

  mom. 1 Längden på avlönad sjukledighet

  Om en arbetstagare genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg har visat att han eller hon är oförmögen att utföra sitt arbete och om sjukdomen eller olycksfallet inte har inträffat under sådana förhållanden som enligt arbetsavtalslagen utgör hinder för erhållande av sjuklön, betalas under pågående anställning sjuklön under samma kalenderår på följande sätt:

  1. Om anställningen har fortgått minst 60 kalenderdagar omedelbart före sjukledigheten: full lön för en period på sammanlagt 60 kalenderdagar och därefter två tredjedelar av den fulla lönen för en period på sammanlagt 120 kalenderdagar.
  2. Om anställningen inte omedelbart före sjukledigheten har fortgått minst 60 kalenderdagar: full lön för en period på 14 kalenderdagar.

  Om sjukledigheten fortgår i en eller flera perioder i sammanlagt över 12 månaders tid och den inte har avbrutits av en sammanhängande period i arbete på minst 30 kalenderdagar, berättigar ett nytt kalenderår inte längre till sjuklön.

  En arbetstagare kan för högst 3 dagar beviljas avlönad sjukledighet utan läkarintyg, om någon annan av arbetsgivaren godkänd utredning över sjukdomen visas upp.

  Om arbetsgivaren inte har fått läkarintyget inom en vecka efter att det undertecknades, är sjukledighetens första dag oavlönad, såvida det inte finns ett godtagbart skäl till dröjsmålet.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelser om det avtal om deltidsarbete som ligger till grund för partiell sjukdagpenning finns i arbetsavtalslagen (2 kap 11 a § och i 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse).


  mom. 2 Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd

  En arbetstagares ovillkorliga rätt till avlönad sjukledighet upphör oberoende av ett nytt kalenderår efter att arbetstagaren fått avlönad sjukledighet för sammanlagt 180 kalenderdagar på grund av sjukdom som lett till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd för viss tid. Ett kalenderårsskifte innebär inte att arbetstagaren får rätt till full lön. Detta moment gäller inte en person som börjar få individuell förtidspension eller delinvalidpension.

  Om arbetstagaren har beviljats invalidpension eller rehabiliteringsstöd för viss tid som börjar innan arbetstagarens ovillkorliga rätt till avlönad sjukledighet enligt första stycket har upphört, upphör den ovillkorliga rätten till avlönad sjukledighet, i avvikelse från mom. 1, när invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet för viss tid börjar.


  Tillämpningsanvisning

  När en arbetstagare får rehabiliteringsstöd för viss tid är det fråga om oavlönad arbetsledighet och inte sjukledighet, förutsatt att anställningen fortgår.

  I 124 och 128 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003) finns bestämmelser om att retroaktivt beviljad invalidpension eller rehabiliteringspenning betalas till arbetsgivaren, om arbetsgivaren för samma tid har betalat sjuklön till arbetstagaren. Enligt 128 § i lagen betalas pensionen till arbetsgivaren endast under förutsättning att pensionsanstalten har underrättats minst två veckor före den dag då pensionen ska utbetalas.

  Om en arbetstagare efter att ha återvänt till arbetet från rehabiliteringsstöd för viss tid insjuknar i en annan sjukdom än den som ledde till pensionsfallet eller rehabiliteringsstödet, har arbetstagaren rätt till sjuklön enligt § 61 mom. 1. Om arbetstagaren på nytt insjuknar i samma sjukdom som tidigare ledde till pensionsfallet eller rehabiliteringsstödet, tillämpas bestämmelserna i § 61 mom. 2, såvida det inte har gått minst ett år sedan arbetstagaren återvände från det för viss tid beviljade rehabiliteringsstödet, varvid arbetsoförmågan anses vara förorsakad av en annan sjukdom.


  mom. 3 Löneförmåner enligt prövning

  På arbetsgivarens prövning beror huruvida och till vilket belopp lön betalas till arbetstagare i följande fall:

  a) efter att den i § 61 mom. 1 punkt 1 avsedda ovillkorliga rätten till sjuklön har upphört, och utöver § 61 mom. 2 eller då beslutet om pension eller rehabiliteringsstöd dröjer, varvid i lön dock inte kan betalas mer än två tredjedelar av full lön för högst 185 dagar,

  b) för den tid som överskrider den i § 61 mom. 1 andra stycket avsedda tiden på 12 månader, varvid i lön kan betalas högst hälften av full lön.

  mom. 4 Olycksfallsersättning eller annan ersättning

  Om en arbetstagare har rätt att från något annat håll få ersättning för arbetsinkomstbortfall, betalas endast den del av sjuklönen som överstiger ersättningen. Som ersättning anses i detta fall inte vård, därmed jämförbara kostnader, menersättning, engångsersättning som betalas i stället för denna, och inte heller tillägg och ersättningar som anges i 20 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Sjuklönen betalas dock till fullt belopp om ersättningen grundar sig på en förmån som arbetstagaren frivilligt bekostat eller om arbetstagaren får ersättning på grund av ett sådant olycksfall i arbete som inte har förorsakat sjukledigheten i fråga.


  Tillämpningsanvisning

  Om en arbetstagare inte utnyttjar sin rätt till ersättning, t.ex. inte söker ersättning enligt skadeståndslagen av den som förorsakat arbetsoförmågan, betalas inte sjuklön till den del som ersättningen skulle ha täckt lönen.


  mom. 5 Uträkning av sjuklön

  Till en arbetstagare betalas lön för de arbetstimmar enligt arbetsskiftsförteckningen vilka ingår i de perioder som avses i mom. 1–3 i denna paragraf.

  Grunden för uträkningen av arbetstagarens sjuklön är den medeltiminkomst enligt § 35 mom. 1 som gäller vid sjukdomstidpunkten.

  Om en arbetstagare insjuknar mitt under ett arbetsskift eller en arbetsdag, betalas lön för denna dag i form av arbetslön, varefter betalningen av sjuklön inleds den första hela sjukdagen.

  mom. 6 Övriga bestämmelser

  Om en arbetstagare enligt 16 § 2 mom. eller 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar har ålagts att utebli från arbetet ska arbetsgivaren betala lön under frånvarotiden enligt bestämmelserna om sjuklön i denna paragraf. Om en arbetstagare med missbruksproblem frivilligt sökt sig till institutionsvård, anses vårdtiden vara tid som berättigar till sjukledighet enligt kollektivavtalet, om arbetstagaren på förhand kommit överens om vården med arbetsgivaren.

  mom. 7 Dagpenning enligt sjukförsäkringslagen

  En arbetstagare har rätt till den del av dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen för i punkt 1–3 nämnda perioder som överskrider respektive sjuklön. Resten av dagpenningen betalas till arbetsgivaren. Om sjuklönen är högst lika stor som dagpenningen kan man göra så att ingen lön betalas och arbetstagaren får rätt till hela dagpenningen.

  För att få löneförmåner enligt denna paragraf under sjukledigheten ska arbetstagaren iaktta bestämmelserna om vad som krävs för erhållande av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Om arbetsgivaren på grund av arbetstagarens försummelse går miste om en förmån enligt sjukförsäkringslagen minskas arbetstagarens löneförmåner med motsvarande belopp.

  Om arbetstagaren med stöd av någon annan stats sociala trygghetssystem har rätt till dagpenning som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, avdras beloppet av denna förmån från sjuklönen. Arbetstagaren är skyldig att ge arbetsgivaren en utredning om socialskyddsförmåner som betalas av en annan stat och som kan inverka på arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet.

  En arbetstagare ska, om han eller hon inte har laga hinder, utan dröjsmål underrätta sin närmaste chef om insjuknande.


  Tillämpningsanvisning

  Då den del av en i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning som överstiger sjuklönen räknas ut ska dagpenningen jämföras med den fulla eller partiella sjuklön som i det enskilda fallet betalas till arbetstagaren med stöd av mom. 1–3.


  § 62 Sjuklön till följd av olycksfall i arbetet eller sjukdom som arbetet förorsakat

  mom. 1 Sjukledighetens längd

  Om en arbetstagare till följd av olycksfall som inträffat i arbete hos arbetsgivaren eller till följd av sjukdom som arbetet förorsakat eller till följd av yrkessjukdom har blivit oförmögen att utföra sitt arbete, har arbetstagaren med avvikelse från § 61 rätt att under sjukdomen för en tid av högst 120 kalenderdagar få full lön och därefter två tredjedelar av sin fulla lön för en tid av högst 120 kalenderdagar, om inte något annat bestäms nedan. Efter denna tid kan lön betalas enligt arbetsgivarens prövning, dock högst två tredjedelar av full lön och högst för 125 kalenderdagar.

  mom. 2 Olycksfall i arbete eller yrkessjukdom

  Med olycksfall i arbete hos en arbetsgivare som är bunden av detta kollektivavtal, sjukdom som förorsakats av sådant arbete och yrkessjukdom avses här det samma som begreppen olycksfall i arbete och yrkessjukdom i lagstiftningen om olycksfallsförsäkring.

  Moment 1 tillämpas också när oförmågan att sköta arbetet har förorsakats av våld som arbetstagaren utsatts för i samband med arbetsuppgifterna.

  mom. 3 Ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring

  Bestämmelserna i denna paragraf får inte tillämpas i sådana fall där ersättning inte betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Arbetsgivaren kan dock enligt egen prövning besluta att lön enligt mom. 1 ska betalas i förskott redan innan ett ärende som gäller ersättning för olycksfall i arbete har blivit avgjort genom ett beslut som vunnit laga kraft. Om beslutet är negativt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt § 61 såsom annat olycksfallsärende.

  Om en arbetstagare enligt § 61 mom. 1 inte har rätt till sjuklön eller om den lön arbetstagaren enligt nämnda bestämmelse fått är mindre än den lön som betalats i förskott på sjuklönen, är arbetstagaren skyldig att återbetala förskottet eller förskottsdelen. Återbetalningen kan verkställas genom innehållning på arbetstagarens lön.

  mom. 4 Hur olycksfallsersättning inverkar på lönen

  Om olycksfallsersättning inte beviljas till fullt belopp, ska den lön som avses i denna paragraf minskas till den del den överstiger lönen enligt § 61.

  Om en arbetstagare har rätt att få olycksfallsersättning eller någon annan ersättning som arbetstagaren inte själv bekostat, betalas endast den del av lönen i denna paragraf som vid den aktuella tidpunkten överstiger ersättningen. Som ersättning betraktas då betald olycksfallspension, dagpenning och livränta, men inte ersättning för vårdkostnader eller därmed jämförbara kostnader och inte heller sådan engångsersättning som betalas i stället för livränta, menersättning eller tillägg och ersättningar vilka anges i 20 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Denna bestämmelse gäller dock inte sådan olycksfallspension eller livränta som arbetstagaren får på grund av ett olycksfall som inte har förorsakat sjukledigheten i fråga.


  Tillämpningsanvisning

  Från den sjuklön som ska betalas till en arbetstagare enligt denna paragraf avdras sådan i denna punkt avsedd olycksfallsersättning eller någon annan ersättning som inte bekostats av arbetstagaren själv. Då avdraget räknas ut ska ersättningen jämföras med den fulla eller partiella lön som annars betalas till arbetstagaren i det enskilda fallet med stöd av mom. 1.


  mom. 5 Särskild bestämmelse

  Beviljande av sjukledighet som nämns i denna paragraf inskränker inte arbetstagarens rätt att få sjukledighetsförmåner enligt § 61.

  mom. 6 Uträkning av sjuklön

  Vid uträkning av sjuklön som avses i denna paragraf iakttas bestämmelserna i § 61 mom. 5.