Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS, i kraft från 1.2.2017

  Bilaga 1 Ordinarie arbetstid och turnétillägg för teknisk personal vid kommunala teatrar

  § 1

  Den ordinarie arbetstiden för scenteknisk personal vid kommunala teatrar ordnas enligt kap. III § 3 eller 7 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).


  Tillämpningsanvisning

  Med scenteknisk personal avses arbetstagare som helt eller delvis har ett arbete som är bundet vid föreställningar och repetitioner och som därför är tvungna att följa exceptionell arbetstid.


  § 2

  Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA kap. III § 7 kan även ordnas så att den i snitt är högst 38 timmar 45 minuter per vecka under spelåret (1.8–31.7) eller under säsongen (1.8–31.12 och 1.1–31.7).

  Arbetsgivaren ska i god tid på förhand göra upp en arbetsskiftsförteckning för hela utjämningsperioden. Av förteckningen ska arbetsdagar, lediga dagar och antalet arbetstimmar framgå.


  Tillämpningsanvisning

  En preliminär plan för arbetsskiftsförteckningen ska göras upp för hela spelåret. Under spelårets gång justeras förteckningen så att den är bindande i fråga om de lediga dagarna, åtminstone för tre veckor framåt.

  När arbetsskiftsförteckningen görs upp ska följande omständigheter beaktas vid förläggningen av de lediga dagarna:

  Den ledighet per vecka som avses i 31 § i arbetstidslagen bör i mån av möjlighet alltid ges på samma veckodag.

  Minst en gång per månad bör om möjligt två lediga dagar förläggas efter varandra.

  Vid planeringen av lediga dagar i förteckningen bör man försöka beakta skådespelarnas s.k. riksomfattande ledigheter.

  De lediga dagar som är outtagna vid utgången av vårsäsongen bör i mån av möjlighet ges i form av en sammanhängande sommarledighet direkt efter säsongen. Semestern förläggs i regel i samband med sommarledigheten.


  § 3

  Under utjämningsperioder enligt § 2 bör även femdagars genomsnittlig arbetsvecka tillämpas om det är möjligt.

  § 4

  Till en arbetstagare som utöver den genomsnittliga arbetstid som ingår i en utjämningsperiod utför arbete vid teatern och vars arbete inte samtidigt utgör övertidsarbete per dygn, betalas för arbetsdagens fem första timmar lönen förhöjd med 50 % och för arbetsdagens övriga arbetstimmar lönen förhöjd med 100 % eller ges motsvarande ledighet.


  Tillämpningsanvisning

  Mängden övertid utreds efter spelårets slut. För övertiden ges då en penningersättning eller motsvarande ledighet.


  § 5

  Arbetsdagen kan indelas i två delar. Den kortare delen ska vara minst 3 timmar lång. Tiden mellan arbetspassen under en tudelad arbetsdag är i allmänhet 2 timmar 30 minuter, om inget annat avtalas lokalt.

  Arbetstagaren kan förpliktas att inleda sitt arbete tidigast tio timmar efter den föregående arbetsdagens slut.

  § 6

  Till scenteknisk personal som deltar i en turné arrangerad av en teater med regional verksamhet betalas 13,62 euro per resedygn i turnétillägg.

  § 7

  Till övriga delar följs gällande bestämmelser i AKTA.