Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  TS 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

  Bilaga 4 Arbetstidsarrangemang för hamnpersonal och ersättningar i anknytning till dessa

  § 1  

  För de arbetstagare och tjänsteinnehavare i städernas hamnar på vilka 5 § i arbetstidslagen tillämpas får arbetstiden ordnas som två- eller treskiftsarbete eller som skiftarbete enligt ett tillstånd till undantag som beviljats med stöd av arbetstidslagen, förutsatt att hamnens kundservice kräver det. Skiftarbetet ska ordnas så att skiftens arbetsstyrka står i rätt proportion till arbetsmängden.

  § 2 

  I skiftarbete ska skiften regelbundet avlösa varandra och växla, om inget annat avtalas lokalt med beaktande av arbetstidsarrangemangen för de övriga arbetstagarna i hamnen, t.ex. på grund av att arbetsskiften delvis sammanfaller eller av någon annan sådan orsak.

  § 3  

  Den ordinarie arbetstiden per dygn är i allmänhet högst 8 timmar, om inget annat avtalas lokalt med hänsyn till särskilda förhållanden.

  § 4

  mom. 1 

  Till tjänsteinnehavare och arbetstagare som utför skiftarbete enligt § 1 betalas i dagskift ett hamntillägg på 5 %.

  mom. 2 

  Till tjänsteinnehavare och arbetstagare som utför skiftarbete enligt § 1 betalas för arbete i kvälls- och nattskift ett hamntillägg på 15 % utöver skiftersättningen enligt AKTA.

  § 5  

  De arrangemang som avtalats i denna bilaga får inte försämra förmåner som tidigare har tillämpats lokalt.