På svenska
TS
TS 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Liite 4 Satamahenkilökunnan työaikajärjestelyt ja niihin liittyvät korvaukset

1 § 

Työaikalain 5 §:n alaisten kuntien satamissa työskentelevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työaika voidaan järjestää kaksi- tai kolmivuorotyöksi tai työaikalain nojalla annetun poikkeusluvan mukaiseksi vuorotyöksi, jos palvelujen tarjoaminen sataman käyttäjille niin vaatii. Vuorotyötä käytettäessä tulee eri vuorojen vahvuus järjestää niin, että se on oikeassa suhteessa kunkin vuoron työmäärään nähden.

2 §

Järjestettäessä työtä vuorotyöksi vuorojen tulee säännöllisesti vaihtua ja muuttua, jollei muiden satamassa työskentelevien työntekijöiden työaikajärjestelyt huomioon ottaen paikallisesti toisin sovita esimerkiksi työvuorojen osittaisen päällekkäisyyden tai muun sellaisen seikan vuoksi.

3 § 

Säännöllisen vuorokautisen työajan enimmäispituus on yleensä enintään 8 tuntia, ellei erityisolosuhteiden vuoksi paikallisesti toisin sovita.

4 §

1 mom.           

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua vuorotyötä tekeville maksetaan päivä­vuorossa tehdystä työstä 5 %:n suuruista satamalisää.

2 mom. 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua vuorotyötä tekeville maksetaan ilta- ja yövuorossa tehdystä työstä 15 %:n suuruista satamalisää KVTES:n määräysten mukaisen vuorotyökorvauksen lisäksi.

5 §

Tässä liitteessä sovituilla järjestelyillä ei huononneta aikaisemmin paikallisesti toteutettuja parempia etuja.