Suomeksi
TS
TS 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018–2019 (TS-18)

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Efter 31.3.2020 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna ge-mensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.5.2018 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,25 procent. 

Det individuella tillägget enligt TS-18 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,25 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-18 § 14.

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2019 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent.

Det individuella tillägget enligt TS-18 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,0 procent. Den allmänna förhöjningen minskar inte separattillägget enligt TS-18 § 14.

mom. 3 Lönegrupper

De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna framgår av § 8 i TS-18.

mom. 4

Minimilönen enligt § 10 i TS-18 är 1 595,57 euro från 1.5.2018 och 1 611,53 euro från 1.4.2019. 

§ 3 Justeringspott

mom. 1 Justeringspott på central nivå 1.1.2019

För verkställandet av resultatet från den arbetsgrupp som ska se över bestämmelserna i § 8 i TS-18 har det reserverats 0,3 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Avtalsparterna i TS avtalar senast 1.12.2018 om hur justeringspotten på central nivå ska fördelas.

Om avtalsparterna inom TS inte når enlighet om hur potten ska användas, läggs 0,3 procent till den lokala justeringspotten enligt § 3 mom. 2.

mom. 2 Lokal justeringspott 1.1.2019

Den lokala justeringspotten är 0,9 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Av potten används minst 0,3 procent till individuella tillägg på basis av det lokala värderingssystemet.

Om samförstånd inte nås om fördelningen beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur potten ska användas.

mom. 3 Fördelning av den lokala justeringspotten 

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade lö-ner utgående från det lokala värderingssystemet för den uppgiftsrelaterade lönen och för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg.

mom. 4 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

mom. 5 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten 

Arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge hela TS-personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas stånd-punkter med eventuella motiveringar framgår.

mom. 6 Fortbeståndet för den lokala justeringspotten för individuella tillägg under avtalsperioden

De individuella tillägg som baserar sig på den lokala justeringspotten ska vara lika stora från det att de införs till dess att avtalsperioden löper ut, men det individuella tillägg som betalas till en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan variera enligt § 12 i TS-18.


 Tillämpningsanvisning

När justeringspotterna används lokalt för betalning av individuella tillägg får syftet inte vara att minska de lönekostnader som potterna medför, men det individuella tillägg som betalas till en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan variera enligt § 12 i TS-18.
 


§ 4 Ikraftträdelse för vissa bestämmelser

mom. 1

Arbetstidskapitlet i AKTA 2018–2019 träder i kraft 1.5.2018.

Arbetstidskapitlet i AKTA 2017 iakttas t.o.m. 30.4.2018.

Bestämmelserna om flexibel arbetstid i bilaga 15 i AKTA 2017 iakttas t.o.m. 30.4.2018.

§ 5 Ersättningar för resekostnader 

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 i AKTA justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar.

§ 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare  

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

§ 7 Temporär minskning av semesterpenningen  

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenningen, som undertecknades 31.5.2016, iakttas åren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019.

§ 8 TS-arbetsgrupp 

TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för fungerande lokala lönesystem.

TS-arbetsgruppen ordnar under avtalsperioden sex (6) kurser för kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter om bestämmelserna i TS-18 och tillämpningen av dem.

§ 9 Andra arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp som utreder arbetstidsarrangemangen inom brand- och räddningsväsendet

Den arbetsgrupp som utreder arbetstidsarrangemangen inom brand- och räddningsväsendet ska utreda hur de särskilda bestämmelserna om dessa arbetstidsarrangemang (TS-18 bilaga 2) borde ändras samt ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder innan avtalsperioden löper ut. I arbetet ska arbetsgruppen fästa vikt vid revideringen av arbetstidslagen samt vård- och landskapsreformen.

Arbetsgrupp som ser över bestämmelserna i TS-18 § 8

Arbetsgruppen ska utreda hur innehållet i TS-18 § 8 borde ändras samt senast 1.12.2018 ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder. För TS-18 § 8 och de åtföljande ändringarna reserveras en justeringspott på 0,3 procent som fördelas på central nivå (§ 3 mom. 1). 

§ 10 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången sen-ast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre måna-der efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 

Helsingfors, den 13 februari 2018

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF