På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 (TS-18) allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. 

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien 

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. 

  TS-18:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,25 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS-18:n 14 §:n mukaista erillislisää.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien 

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia.

  TS-18:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS-18:n 14 §:n mukaista erillislisää.

  3 mom. Palkkaryhmät

  Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ilmenevät TS-18:n 8 §:ssä.

  4 mom.

  TS-18:n 10 §:n vähimmäispalkka on 1.5.2018 lukien 1 595,57 euroa ja 1.4.2019 lukien 1 611,53 euroa. 

  3 § Järjestelyerä

  1 mom. Keskitetty järjestelyerä 1.1.2019 lukien

  TS-18:n 8 §:n määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen on varattu 0,3 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. 

  TS-sopijaosapuolet sopivat keskitetyn järjestelyerän kohdentamisesta 1.12.2018 mennessä.

  Jollei 0,3 prosentin keskitetyn järjestelyerän käytöstä saavuteta yksimieli-syyttä TS-sopijaosapuolten kesken, niin tämä osuus lisätään 3 § 2 mom. paikalliseen järjestelyerään.

  2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien

  Paikallisesti käytettävä järjestelyerä on 0,9 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Tästä järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttia henkilökohtaisiin lisiin paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

  Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 

  Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

  Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen koro-tuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  5 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely 

  Työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat pai-kallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa koko TS-henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. 

  Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  6 mom. Henkilökohtaiseen lisään kohdennetun paikallisen järjestelyerän säilyminen sopimuskaudella

  Paikalliseen järjestelyerään pohjautuvien henkilökohtaisten lisien pitää olla samansuuruisia käyttöönottohetkestä alkaen sopimuskauden päättymiseen saakka, mutta viranhaltijalle tai työntekijälle maksettava henkilökohtainen lisä voi vaihdella TS-18:n 12 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Järjestelyerien paikallisella kohdentamisella henkilökohtaisten lisien maksamiseen ei saa pyrkiä järjestelyeristä aiheutuvien palkkakustannusten vähentämiseen, mutta viranhaltijalle tai työntekijälle maksettava henkilökohtainen lisä voi vaihdella TS-18:n 12 §:n mukaisesti.


  4 § Eräiden määräysten voimaantulo

  1 mom.

  KVTES 2018–2019 työaikaluku tulee voimaan 1.5.2018.

  KVTES 2017 työaikalukua noudatetaan 30.4.2018 asti.

  KVTES 2017 liitteessä 15 olevia liukuvan työajan määräyksiä noudatetaan 30.4.2018 asti. 

  5 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä KVTES:n liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Määräaikainen lomarahan vähentäminen

  Virka- ja työehtosopimusta lomarahan vähentämisestä noudatetaan vuosina 2016–2017, 2017–2018 sekä 2018–2019 31.5.2016 allekirjoitetun erillisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella.

  8 § TS-työryhmä

  TS-sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta. 

  TS-työryhmä järjestää sopimuskauden aikana kuntien ja kuntayhtymien työnantajien edustajille kuusi (6) koulutustilaisuutta TS-18:n sopimuksen määräyksistä ja soveltamisesta.

  9 § Muut työryhmät

  Asetetaan seuraavat työryhmät:

  Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskeva työryhmä

  Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjä koskevan työryhmän tehtävänä on selvittää, miten palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia erityismääräyksiä (TS-18:n liite 2) tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle sopimuskauden loppuun mennessä. Työryhmän työskentelyssä tulee kiinnittää huomiota työaikalain uudistamiseen sekä sote- ja maakuntauudistukseen.

  TS-18:n 8 §:n määräyksiä uudistava työryhmä

  Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-18:n 8 §:n sisältöä tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle 1.12.2018 mennessä. TS-18:n 8 §:n ja siitä johtuviin muutoksiin varataan keskitettyä järjestelyerää 0,3 prosenttia (3 § 1 mom.). 

  10 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. 

  Helsingissä 13. helmikuuta 2018

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

  KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY