Suomeksi

LÄKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.4.2020

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2020–2021

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022.

  Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  2 § Allmänna förhöjningar 

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 1, 4 och 5

  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,24 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,24 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid univer-sitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 2

  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,65 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,65 procent.

  Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 3

  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,25 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,25 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 1, 3–4

  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs1.4.2021 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 2

  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,31 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,31 procent.

  Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 5

  De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL4000, L5EL5000 eller L5EL5010 höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 0,72 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 0,72 procent.

  De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL3000 eller som står utanför lönesättningen höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning.

  Förhöjningen är 1,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.

  § 3 Centraliserad pott

  KT och JUKO förhandlar senast 28.2.2021 om fördelningen av en centraliserad pott på 0,5 procent i bilaga 1–4. Fördelningen av potten har att göra med den reform av lönesystemet som avtalats i § 11 och den fördelas på nationell nivå.

  Om samförstånd inte nås om hur potten ska fördelas, överförs 0,2 procent till den lokala justeringspotten och 0,3 procent används tillförhöjning avde högsta grundlönenivåerna i bilaga 1–4. 

  Förhöjningarna enligt § 3–4 är sammanlagt 0,8 procent av lönesummorna i bilagorna 1–4.

  I bilaga 5 har en procent använts på central nivå.

  § 4 Lokal justeringspott

  mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

  I bilaga 1–4 är den lokala justeringspotten 0,3 procent av lönesumman för dem som omfattas av bilagan, om inget annat följer av § 3.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet att stödja genomförandet av den lönereform som avtalats i § 11. Målet är också att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

  Den lokala justeringspotten används i första hand för höjning av uppgiftsrelaterade löner. Hos de arbetsgivare där minimibeloppet för det individuella tillägget uppfylls kan potten också användas till individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilagan.

  Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av bilagan med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningaroch resultatbonus.

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

  Arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

  Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 5 Justering av arvoden och ersättningar i euro

  Arvodena i euro har höjts på det sätt som framgår av bilaga 1 och 4. Också motsvarande lönedelar som baserar sig på lokala avtal höjs med en förhöjning av motsvarande storlek.

  Besöksarvodena i euro i den kommunala veterinärtaxan har höjts 1.1.2021 med 3,04 procent på det sätt som framgår av taxan.

  § 6 Justering av lönesättningarna

  Grundlönerna i lönesättningen höjs på det sätt som framgår av bilaga 1–5.

  § 7 Arbetstidsförlängning enligt konkurrenskraftsavtalet

  De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet fortsätter att gälla.

  § 8 Betalning av justerade löner

  De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

  De justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden betalas från den tidpunkt då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

  § 9 Ställningstaganden om arbetshälsa

  Parterna har utarbetat ställningstaganden om arbetshälsa, vilka bifogas detta underteckningsprotokoll. I tillämpningsbilaga 1 till den allmänna delen har anvisningarna om arbetsskiftsplaneringen för läkare och tandläkare uppdaterats.

  § 10 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 11 Arbetsgrupper

  Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund och KT förhandlar om de följande skedena i det nya lönesystemet i läkaravtalet (bilaga 1–4). Systemreformen gäller hela lönesystemet och de olika lönefaktorerna. Målet är att utveckla lönesystemet för olika läkargrupper, särskilt med tanke på att kontinuiteteninom primärvården behöver stödjas, och att belöna specialläkare och specialtandläkare enligt deras karriärutveckling. Särskild vikt fästs också vid läkarnas och tandläkarnas ork och arbetshälsa och vid resultatutvecklingen.

  Finlands Läkarförbund och KT förhandlar också om en revidering av prestationslönesystemet (särskilt bilaga 1). Reformen kan också innehålla försök. Även Finlands Tandläkarförbund och KT förhandlar om en revidering av prestationslönesystemet (särskilt bilaga 2). Reformen kan också innehålla försök.

  Som en del av lönesystemsreformen avtalas om åtgärder enligt § 3–4 i underteckningsprotokollet på det sätt som framgår närmare av bestämmelserna. Dessa ändringar träder i kraft 1.4.2021. Till övriga delar träder ändringarna i kraft 1.3.2022, om inget annat följer av landskapsreformen.

  Finlands Veterinärförbund och KT förhandlar om ändringar i lönesystemet för veterinärer med beaktande av slutresultatet från Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som dryftatveterinärtjänster (MMM011:00/2020). I samband med att lönesystemet eventuellt ändras förhandlar parterna också om ändringar i arbetstidsbestämmelserna för kommunala tjänsteveterinärer med beaktande av de krav som den nya arbetstidslagen ställer på de praktiserande veterinärernas arbete.

  I arbetstidskapitlet i LÄKTA 2020–2021 finns det temporära bestämmelser om förläggningen av den ordinarie arbetstiden. Bestämmelsernas konsekvenser för verksamheten följs upp och utvärderas under avtalsperioden. Som en delav arbetet utförs också ett pilotprojekt med en dygnet-runt-modell som lämpar sig för den specialiserade sjukvården.

  § 12 Arbetsfred

  Detta avtal inklusive förpliktelsen om arbetsfred i § 4 i kapitlet IV i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 28.2.2022.

  Helsingfors, den 28 maj 2020

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  Bilaga 1 Ställningstagande om arbetshälsa

  Bilaga 2 Ställningstagande av KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Veterinärförbund