Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.2.2018

  Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2018–2019

  § 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2018–31.3.2020.

  Efter 31.3.2020 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

  Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

  § 2 Allmänna förhöjningar

  mom. 1 Allmän förhöjning 1.5.2018

  Bilaga 1 (läkare vid hälsocentraler)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,55 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,55 procent.

  Bilaga 2 (tandläkare vid hälsocentraler)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,55 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,55 procent.

  Bilaga 3 (sjukhusläkare)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,2 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,2 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodet och det individuella tillägget för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Bilaga 4 (sjukhustandläkare)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,2 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,2 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodet och det individuella tillägget för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Bilaga 5 (kommunala veterinärer)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,3 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,3 procent.

  mom. 2  Allmän förhöjning 1.4.2019

  Bilaga 1 (läkare vid hälsocentraler)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,1 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,1 procent.

  Bilaga 2 (tandläkare vid hälsocentraler)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,1 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 2,1 procent.

  Bilaga 3 (sjukhusläkare)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodet och det individuella tillägget för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Bilaga 4 (sjukhustandläkare)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.


  Tillämpningsanvisning

  Arvodet och det individuella tillägget för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.


  Bilaga 5 (kommunala veterinärer)
  Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.

  § 3 Lokal justeringspott

  mom. 1 Lokal justeringspott 1.1.2019

  Den lokala justeringspotten i bilaga 1–5 är 0,7 procent av lönesumman för dem som omfattas av bilagan.

  mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

  När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

  Den lokala justeringspotten används i första hand för höjning av uppgiftsrelaterade löner. Hos de arbetsgivare där minimibeloppet för det individuella tillägget uppfylls kan potten också användas till individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

  Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilagan.

  Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av bilagan med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenning och resultatbonus.

  mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

  Arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

  Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

  Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

  § 4 Justering av arvoden och ersättningar i euro

  Besöks- och åtgärdsarvodena i euro höjs på det sätt som framgår av bilaga 2 och 4.

  De eurobaserade arvodena i den kommunala veterinärtaxan höjs 1.1.2019 med 3,46 procent.

  § 5 Justering av lönesättningarna

  Grundlönerna i lönesättningen höjs på det sätt som framgår av bilaga 1–5.

  § 6 Husläkare

  Bestämmelserna om husläkare i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2014–2016 (första upplagan) gäller tills social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

  De gällande lönebestämmelserna framgår av bilaga 1 till underteckningsprotokollet.

  § 7 Betalning av justerade löner

  De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

  De justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden betalas från den tidpunkt då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

  § 8 Temporär minskning av semesterpenningen  

  Tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenningen, som undertecknades 31.5.2016, iakttas åren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019.
  I bilaga 2 till underteckningsprotokollet finns det ett tjänstekollektivavtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet enligt § 24 i allmänna delen i läkaravtalet.

  § 9 Fortlöpande förhandlingar

  Avtalsparterna iakttar under avtalsperioden principerna för fortlöpande förhandlingar i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

  § 10 Arbetsgrupper

  Om vårdreformen genomförs förhandlar Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund, Finlands Veterinärförbund och KT om nya läkaravtal för landskaps- och företagssektorerna, vilka träder i kraft senast 1.4.2020.

  Finlands Veterinärförbund och KT förhandlar inför följande läkaravtal om ett nytt joursystem för veterinärgrupper samt om bestämmelser om vilotider. Den arbetsgrupp som inrättas ska också förhandla om ett nytt lönesystem och utreda möjligheterna till en lagändring som ger arbetsgivaren rätt att ta ut ett arvode av kunderna för veterinärtjänster. Bestämmelserna ska förhandlas fram så att de kan införas senast 1.4.2020.

  § 11 Arbetsfred

  Detta avtal inklusive förpliktelsen om arbetsfred i § 28 i allmänna delen i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 31.3.2020.

  Helsingfors, den 13 februari 2018

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
  UTBILDADE FOSU RF

  Bilaga 1
  Husläkarnas lönesättning, den nedre och övre gränsen för befolkningsdelen,
  ersättningar för åtgärder och besök

  Bilaga 2
  Tjänstekollektivavtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet