På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

  Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien

  Liite 1 (terveyskeskusten lääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,55 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,55 prosenttia.

  Liite 2 (terveyskeskusten hammaslääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,55 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,55 prosenttia.

  Liite 3 (sairaalalääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosenttia.


  Soveltamisohje

  Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.


  Liite 4 (sairaalahammaslääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 prosenttia.


  Soveltamisohje

  Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.


  Liite 5 (kunnalliset eläinlääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,3 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,3 prosenttia.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien

  Liite 1 (terveyskeskusten lääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,1 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,1 prosenttia.

  Liite 2 (terveyskeskusten hammaslääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,1 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,1 prosenttia.

  Liite 3 (sairaalalääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.


  Soveltamisohje

  Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.


  Liite 4 (sairaalahammaslääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.


  Soveltamisohje

  Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.


  Liite 5 (kunnalliset eläinlääkärit)

  Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.

  3 § Paikallinen järjestelyerä

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

  Liitteissä 1–5 paikallinen järjestelyerä on 0,7 prosenttia kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

  Paikallinen järjestelyerä käytetään ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän täyttäneillä työnantajilla erää voi käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan liitteen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki liitteen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkioita.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Asianomainen työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  4 § Euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen

  Euromääräisiä käynti- ja toimenpidepalkkioita on korotettu liitteissä 2 ja 4 ilmenevällä tavalla.

  Kunnallisen eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita on korotettu 1.1.2019 3,46 prosentilla.

  5 § Palkkahinnoittelujen tarkistaminen

  Palkkahinnoitteluiden peruspalkkoja on korotettu liitteistä 1–5 ilmenevällä tavalla.

  6 § Omalääkärit

  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 (1. painos) omalääkäreitä koskevat määräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka.

  Voimassaolevat palkkausmääräykset on merkitty allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen 1.

  7 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.

  8 § Määräaikainen lomarahan vähentäminen  

  Virka- ja työehtosopimusta lomarahan vähentämisestä noudatetaan vuosina 2016–2017, 2017–2018 sekä 2018–2019 31.5.2016 allekirjoitetun erillisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella.

  Lääkärisopimuksen yleisen osan 24 §:n lomarahojen vapaaksi vaihtamista koskeva virkaehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 2.

  9 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virkaehtosopimusasioissa.

  10 § Työryhmät

  Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uudet, maakunta- ja yrityssektoreille viimeistään 1.4.2020 voimaan tulevat lääkärisopimukset.

  Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat seuraavaan lääkärisopimukseen eläinlääkäriryhmiä koskevan uuden päivystyskorvausjärjestelmän sekä lepoaikamääräykset. Lisäksi työryhmä neuvottelee uuden palkkausjärjestelmän ja selvittää mahdollisuutta lainmuutokseen, jonka perusteella työnantajalla olisi oikeus periä asiakkailta palkkio eläinlääkäripalveluista. Määräykset neuvotellaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1.4.2020 alkaen.

  11 § Työrauha

  Tämä sopimus on voimassa kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleisen osan 28 §:ssä määrätyin työrauhavelvoittein 31.3.2020 saakka.

  Helsingissä 13. helmikuuta 2018

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  Liite 1
  Omalääkärien palkkahinnoittelu, väestöosan ala- ja yläraja, toimenpiteiden ja
  käyntien korvaukset

  Liite 2
  Lomarahavapaata koskeva erillinen virkaehtosopimus lomamääräytymisvuosilta 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019