Suomeksi
LÄKTA
Åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler

Åtgärdskatalog

Åtgärdsgrupper R 0–R III

Tillämpliga för samtliga läkare vid hälsocentraler med beaktande av de allmänna anvisningarna ovan

R 0

Ersättningsgilla åtgärder

001

Vårdanvisningar som läkaren ger patienten per telefon eller elektroniskt och sedan skriver in i journalsystemet

Tillämpningsanvisning

Åtgärden ersätter i regel ett besök på mottagningen. Åtgärdsarvodet betalas inte om patienten omedelbart efter samtalet söker vård. Åtgärden ersätts inte om anvisningen ges via en annan person, utom när patienten t.ex. på grund av ålder, förmåga att förstå, språkproblem eller handikapp inte själv förmår sköta sina ärenden. Med denna åtgärd avses inte intern konsultation mellan vårdpersonal.

002

Konsultation som läkaren ger till en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i vilken ingår en vårdanvisning som ska skrivas in i journalsystemet.

Tillämpningsanvisning

Åtgärden ersätter i regel ett besök på mottagningen. Åtgärdsarvode betalas inte om patienten till följd av konsultationen omedelbart efter samtalet söker läkarvård. Man bör i journalen kunna finna konsultationssvaret och en anteckning om den konsulterade läkare som ersättningen betalas till. Användningen av åtgärdskoden grundar sig på förändringar i uppgifts- och arbetsfördelningen för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. Förändringarna kan basera sig på lagändringar, organisationsreformer eller bättre utnyttjande av servicebehov och personalens kompetens för att service- och personalstrategier ska kunna genomföras.

R I

Ersättningsgilla åtgärder

101

Synundersökning med ögonbottenundersökning

Tillämpningsanvisning

Med undersökningen avses en synundersökning med ögonbottenundersökning som utförs av läkare. Undersökningen utgör en ersättningsgill åtgärd endast om patienten anför symtom i anslutning till synfel eller ögonsjukdom eller om den utförs med samma grundlighet som t.ex. vid årlig kontroll av diabetiker. Denna åtgärdskod används också när ett skriftligt utlåtande utgående från bilder av ögonbottnen ges.

102

Hörselundersökning jämte stämgaffelundersökning

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses en grundlig hörselundersökning utförd av en allmänläkare. Undersökningen utgör en ersättningsgill åtgärd då patienten anför symtom som hänför sig till fel på hörseln eller en öronsjukdom. I hörselundersökningen ingår konstaterande av otologisk status och kontroll med viskstämma eller tolkning av audiogram.

103

Grundlig neurologisk undersökning

Tillämpningsanvisning

Åtgärden innebär en grundlig neurologisk undersökning utförd av en allmänläkare. Undersökningen är ersättningsgill endast då den utförs efter att patienten klagat över neurologiska symptom eller då det är motiverat att misstänka att orsaken till patientens symtom kräver neurologisk utredning eller då undersökningen av någon annan orsak utförs med motsvarande grundlighet. Åtgärden är dock inte ersättningsgill när det gäller vägledande neurologiska undersökningar som utförs t.ex. i samband med undersökning för körkort.

105

Helhetsbedömning av kardiorespiratorisk status med laboratorieundersökning

Tillämpningsanvisning

Med undersökningen avses t.ex. årlig grundlig undersökning av en patient med hjärt- eller lungsjukdom eller årlig kontroll av blodtryckspatienter. Undersökningen är ersättningsgill endast när den också omfattar tolkning av EKG, thorax-rtg, lungfunktionstest och/eller laboratorieprov. Undersökningen är ersättningsgill även i sådana fall där man i ett akut skede måste utföra en grundlig klinisk undersökning av en patient som lider av en hjärt- eller lungsjukdom och ovan nämnda undersökningar kan utföras och tolkas.

106

Lätt kirurgi, revision och suturering

Tillämpningsanvisning

Bedömning av huruvida suturering av sår är en åtgärd som hör till R I 106 eller R II 206 görs från fall till fall med hänsyn till den tid som åtgår och åtgärdens svårighetsgrad. Om de ytliga operationerna helt klart gäller olika saker och det åtgår avsevärt med tid till att sköta dem och patienten t.ex. måste förberedas två gånger för åtgärden, kan två arvoden uppbäras för åtgärder inom denna grupp.

Denna åtgärdskod används också när det gäller revision av bensår.

107

Incision i lokalbedövning

108

Avlägsnande av skräp ur ögat i lokalbedövning

109

Spolning och rensugning av örongång

Tillämpningsanvisning

Denna åtgärdskod används också vid spolning, rensugning och tamponering i samband med svår inflammation av ytterörat.

110

Paracentes

Tillämpningsanvisning

Paracentes räknas som en enda åtgärd, även om den utförs i båda öronen.

111

Maxillarpunktion

Tillämpningsanvisning

Maxillarpunktion utgör en enda åtgärd, även om den utförs på båda sidorna. För åtgärden uppbärs arvode också i de fall då en sköljning med lavationsspets görs på en antrostomipatient.

113

Nagel- och nagelvallsoperationer i lokalbedövning

114

Annan injektionsbehandling än i muskler eller under huden

Tillämpningsanvisning

T.ex. injicering av läkemedel i leder. Om en reumatiker på samma gång behandlas i flera små leder, är det fråga om endast en åtgärd. Också injektioner i mjukdelar för att t.ex. dämpa en infektion i ett senfäste är åtgärder som berättigar till ersättning.

116

Gipsning

117

Planerade terapibesök vid psykisk störning (t.ex. familjeterapi)

Tillämpningsanvisning

Med planerade terapibesök vid psykisk störning avses besök som i förväg avtalats med patienten för en viss målinriktad vård eller för planering av vård.

118

Konsultation jämte undersökning av patient

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses situationer där t.ex. en yngre och mer oerfaren läkare rådfrågar en äldre kollega om vården av en patient och den konsulterade läkaren själv utför undersökningen av patienten. Man bör i journalen kunna finna anteckningar om den konsulterade läkare som ska arvoderas samt konsultsvaret.

119

Implantation av medicinkapsel under huden

Tillämpningsanvisning

Åtgärdskoden gäller närmast preventiv- och antabuskapslar.
Att avlägsna
t.ex. en preventivkapsel är också en åtgärd som räknas hit.

120

Inledning av intravenös vätskebehandling

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses beslut om att inleda intravenös vätskebehandling inklusive eventuell medicinering.

121

Koagulationsbehandling (gäller näsans slemhinnor, livmodermunnen, ytliga hudförändringar)

123

Gynekologisk undersökning inklusive cellprov

Tillämpningsanvisning

Med cellprov som hör till undersökningen avses i främsta hand pap smear. Cellprov vid screeningförfarande och cellprov som utförs rutinmässigt av mödravårdscentralerna ersätts dock inte inom ramen för denna kod. Cellprovet är en ersättningsgill åtgärd också då den utförs av läkare för att få GC-prov i sådana fall där läkaren också mikroskoperar provet.

124

Akupunktur

126

Ögontrycksmätning

127

Undersökning av stämbanden

Tillämpningsanvisning

Med undersökning av stämbanden avses t.ex. undersökning av stämbandens ställning, rörelser och struktur genom indirekt laryngoskopi.

128

Reposition av luxerad led

129

Inläggning av spiral

130

Tamponad (i näsan eller i örat)

131

Avlägsnande av polyp

132

Avlägsnande av främmande kropp ur kroppsöppning

133

Otomikroskopering med hjälp av öronmikroskop

134

Finnålsbiopsi

136

Blåspunktion

137

Ledpunktion

139

Grundlig undersökning av skelning

141

Icke operativ behandling av hemorrojder (ligatur, kryokirurgi, trombolytiska injektioner)

143

Utredning och bedömning av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga samt planering av vården och uppgörande av vårdplan.

Tillämpningsanvisning

Åtgärden förutsätter i allmänhet att läkaren undersöker patienten. Åtgärden blir aktuell t.ex. vid bedömning och/eller planering av läkemedelsbehandling och övrig behandling som helhet för en person med flera sjukdomar, utredning och/eller planering av vårdplats/fortsatt vårdplats för en äldre patient och vid uppgörande av en vårdplan enligt patientlagen. Åtgärden resulterar i behövliga anmärkningar i journalen och/eller ett särskilt intyg/utlåtande.

145

Klinisk (rättsmedicinsk) undersökning av levande person

Tillämpningsanvisning

Undersökningen kommer i fråga t.ex. vid undersökning av yttre skador förorsakade av misshandel.

146

Första besök på rådgivningsbyrå för mödravård

Tillämpningsanvisning

Till besöket hör alltid en bedömning av patientens hälsotillstånd och bestämning av hur långt graviditeten framskridit. Ytterligare ingår vanligtvis en allmän kartläggning av riskerna i samband med graviditeten, upplysning om screening samt om tobak och alkohol, råd om kost och motion o.s.v.

147

Sista kontroll på rådgivningsbyrån innan ett barn börjar skolan

Tillämpningsanvisning

Kontrollen görs vid 4 års ålder och i den ingår en uppskattning av den psykiska och fysiska utvecklingsnivån samt de sociala färdigheterna och eventuell planering av nödvändiga stödåtgärder. Stöd ges för relationen mellan barn och föräldrar och för barnets frigörelse till självständighet. Vid uppfostringsproblem ges råd samt anvisas vård.

148

Kontroll som hör till skol- och studerandehälsovården jämte utlåtande

Tillämpningsanvisning

Kontrollen görs i slutskedet av skolgången. I samband med kontrollen kan ett grundat ställningstagande eller utlåtanden om elevens lämplighet för planerat yrkesval eller ett s.k. friskintyg för ungdomar ges.

149

Påbörjande av hormonell substitutionsterapi för kvinnor/män

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses ett besök under vilket det görs en klinisk undersökning för att utreda möjlig nytta och eventuella skadeverkningar av vården. Det görs upp en plan för vården och uppföljningen.

150

Undersökning av blodcirkulationen med dopplerultraljud

Tillämpningsanvisning

Åtgärdskoden används t.ex. vid undersökning av artärpulsen hos en diabetiker eller bensårsetiologi.

151

Inledande av demensmedicinering för dement patient

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses ett besök där läkaren gör en klinisk undersökning av en patient med en demenssjukdom (Alzheimers sjukdom, demens associerad med Parkinsons sjukdom) som behandlas med läkemedel samt en utredning av eventuella indikationer av läkemedelsbehandlingen och eventuella fördelar och nackdelar med behandlingen. I åtgärden ingår även planering av vården och överenskommelse om den fortsatta uppföljningen.

Till specialistläkare inom neurologi och geriatri ska för åtgärden ges ersättning i fråga om beslut som gäller inledande av läkemedelsbehandling. Denna åtgärdskod används dock inte om läkaren samtidigt skriver ett utlåtande om rätt till ersättning för läkemedelsbehandlingen (R II 225).

Ersättning för åtgärden ska också ges till andra läkare vid hälsocentralen i samband med bedömning och beslut som gäller ändring av läkemedelsbehandling (intensifiering eller byte av behandling, inledande av kombinerad behandling, avslutande av onödig läkemedelsbehandling).

 

R II

Ersättningsgilla åtgärder

201

Utredning och bedömning av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga samt anslutande vårdplanering

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses omfattande utredning av funktionsförmågan och av vårdbehovet samt uppgörande av anslutande vårdplan. Denna åtgärdskod används i motsvarande situationer som R I 143 när åtgärden till svårighetsgrad och tidsåtgång motsvarar åtgärden RII. Åtgärdskoden kan användas t.ex. då läkaren överväger att utfärda ett MT 1-utlåtande (observationsremiss M I) eller vid bedömning av eventuellt omhändertagande av barn.

202

Övergripande bedömning av rehabiliteringsbehov

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses en omfattande bedömning av patientens funktionsförmåga. I anslutning till bedömningen görs i allmänhet en rehabiliteringsplan upp med t.ex. annan rehabiliteringspersonal som hjälp. Undersökningar och utlåtanden som behövs för rehabilitering av krigsveteraner räknas till denna grupp, såvida de görs på grundval av anvisningar som utfärdats av en myndighet och om kriterierna för uttagning till sådan rehabilitering i första hand är medicinska. I annat fall används åtgärdskod R I 143.

203

Bedömning av arbetsförmåga

Tillämpningsanvisning

Med bedömning av arbetsförmåga avses en omfattande, grundlig bedömning av arbetsförmågan, oberoende av slutresultatet. Åtgärden kommer inte i fråga vid kort sjukskrivning med t.ex. läkarintyg A. Rutinmässig kontroll av nyanställda är inte heller en här avsedd åtgärd. Som åtgärd räknas inte heller t.ex. undersökningar för utredning av värnpliktigas tjänstgöringsduglighet eller för sedvanliga T-intyg. En bedömning av arbetsförmågan med ett E-intyg är en åtgärd som räknas hit endast om den kräver grundliga undersökningar och motiveringar.

204

Bedömning av operabilitet

Tillämpningsanvisning

Åtgärden kommer i fråga t.ex. i situationer då man av hälsocentralläkaren på förhand begär en bedömning av operabiliteten inför en ögonoperation.

206

Behandling av stora sår

Tillämpningsanvisning

Åtgärden avser situationer som gäller vård av sår med t.ex. svåra och arbetsdryga revisioner samt suturering skiktvis av djupare vävnadslager eller vård av sår som tar lång tid i anspråk.

207

Djupa biopsier eller subkutana operationer

Tillämpningsanvisning

Åtgärdskoden kan användas t.ex. då tumörer under huden avlägsnas eller sug- eller provskrapning görs, om de inte sker i operationssal eller liknande, varvid åtgärdskoden R III 301 ska användas.

208

Arbets-EKG

Tillämpningsanvisning

Arbetsprov räknas som en här avsedd åtgärd i situationer då läkaren själv övervakar och tolkar undersökningen.

210

Allergiutredning

Tillämpningsanvisning

Läkares bedömning av allergiutredning jämte rekommendation för fortsatt behandling.

211

Benmärgspunktion

212

Utrymning av kroppshåla (gäller lungor, mage)

216

Hjärt-lungräddning

Tillämpningsanvisning

Alla läkare som deltagit i en återupplivning ska ersättas för åtgärden förutsatt att det finns anteckningar i handlingarna, åtminstone i återupplivningsberättelsen, om att läkaren deltagit i upplivningen. Denna åtgärdskod används också vid elektrisk rytmkonvertering.

217

Hudtransplantation

219

Insättning av tympanostomirör

222

Insättning av perkutan blåskateter

223

Reposition av parafimos

224

Fastställande av dödsorsak

Tillämpningsanvisning

Åtgärden innebär inte endast undertecknande av dödsattest, utan också utredning av dödsorsak enligt anvisningar och bestämmelser. Ersättning för åtgärden kommer inte i fråga t.ex. i terminalskedet hos cancerpatienter. Då är dödsorsaken redan på förhand känd och döden är att vänta.

225

Bedömning av behovet av varaktig läkemedelsbehandling jämte utlåtande

Tillämpningsanvisning

Åtgärden kommer i fråga då man gör en bedömning och skriver ett utlåtande för helt eller delvis ersättningsgilla mediciner.

226

Undersökning av berusningstillstånd

Tillämpningsanvisning

Med undersökning av berusningstillstånd avses klinisk undersökning för bedömning av berusningsgrad eller påverkan av narkotiska medel. Om klinisk bedömning inte görs utan endast blodprov tas, används åtgärdskoden R I 120. Om läkaren utför både en klinisk undersökning av berusningstillståndet och tar blodprov, ersätts åtgärden endast enligt denna åtgärdsgrupp.

227

Endoskopier

Tillämpningsanvisning

Med endoskopisk undersökning avses t.ex. gastroskopi, rektoskopi, rektosigmoideoskopi och koloskopi. Enbart proktoskopi ersätts endast om undersökningen till svårighetsgrad och tidsåtgång motsvarar R II-nivån.

228

Bakre tamponad vid näsblödning

Tillämpningsanvisning

Anläggning av bakre tamponad ersätts oberoende av om den anläggs med gasvävskompresser eller med ballongkatetrar.

230

Sondering av tårkanaler

231

Reposition och gipsning av benbrott

233

Inläggning av kanyl i central ven

 

R III

Ersättningsgilla åtgärder

301 *)

Operationer och motsvarande åtgärder
som görs i operationssal och som fordrar antingen central ledningsanestesi eller rektal, intramuskulär eller intravenös anestesi, kort inhalationsanestesi eller omfattande infiltrationsanestesi.

303

Hembesök i terminalskede

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses ett hembesök som en läkare gör hos en svårt sjuk patient i terminalskedet. Utöver detta arvode betalas inget besöksarvode enligt bilaga 1.

304

Sjuktransport som kräver läkares närvaro

Tillämpningsanvisning

Åtgärden avser situationer då en läkare på grund av patientens kritiska tillstånd måste övervaka förflyttningen till en annan vårdplats.

305

Trombolytisk behandling vid hjärtinfarkt

Tillämpningsanvisning

Med åtgärden avses vid hälsocentral diagnostiserad hjärtinfarkt samt trombolytisk behandling.

*) Läkare vid hälsocentral betalas utöver arvode för ovan nämnda åtgärder även arvode för ultraljudsundersökning.

Åtgärdsgrupper RU I–RU II

Radiologiska åtgärder tillämpliga för andra läkare vid hälsocentraler än röntgenläkare

RU I

Ersättningsgilla åtgärder

101

Allmän undersökning av bukens övre del

102

Allmän undersökning av bukens nedre del

103

Undersökning av resturin

104

Bedömning av spirals läge

105

Fastställande av graviditet i tidigt skede

106

Individuell mätning

RU II

Ersättningsgilla åtgärder

201

Ultraljudsundersökning av hjärtat

Tillämpningsanvisning

Åtgärden förutsätter en specialists kunskaper om ultraljudsundersökning av hjärta.

 

Åtgärdsgrupper RR I–RR III

Radiologiska åtgärder tillämpliga för röntgenläkare vid hälsocentraler

RR I

Ersättningsgilla åtgärder

101

Skoliosutredning

102

Provocerad belastning av led

103

Hypofarynx

104

Dubbelkontraströntgen av esofagus

105

Dubbelkontraströntgen av magsäcken

106

Utredning av passagehinder i tunntarmen

107

Urografi

108

Akut urografi

109

Miktionscystografi

110

Ultraljudsundersökning av bukens övre del

111

Ultraljudsundersökning av bukens nedre del

112

Ultraljudsundersökning av halsregionen

113

Ultraljudsundersökning av leder

114

Ultraljudsundersökning av muskler och senor

115

Ultraljudsundersökning av mjukdelsresistenser

116

Ultraljudsundersökning av urinorgan

117

Ultraljudsundersökning av testiklar

118

Ultraljudsundersökning av prostata

119

Ultraljudsundersökning av njurar

120

Ultraljudsundersökning av sköldkörtel

121

Ultraljudsundersökning av spottkörtel

RR II

Ersättningsgilla åtgärder

201

Provocerad belastning av flera leder

202

Fistelografi

203

Mammografi

204

Krävande dubbelkontraströntgen av magsäcken

206

Finnålsbiopsi av ytliga organ med ultraljudsassistans

207

Ultraljudsundersökning av bröstkörtlar

208

Ultraljudsundersökning av vener i extremiteterna

209

Ultraljudsundersökning av hjärtat

210

Venografi i nedre extremiteter

RR III

Ersättningsgilla åtgärder

301

Artrografi

302

Kolonröntgen med dubbelkontrast

303

Lumbal myelografi

304

Krävande ultraljudsundersökning av buken

305

Undersökning av tunntarm med dubbelkontrast