Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.2.2017

Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare

Åtgärdsgrupp (SHL)

Ersättningsgilla åtgärder
 

Undersökningar och planering

4

Kontrollbesök eller eftergranskning

11

Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris

6

Slätröntgen, kontrast-, ultraljuds- och MR-undersökning jämte skriftligt utlåtande

9

Skriftligt utlåtande av en specialtandläkare om vävnadsprov (fr.o.m. 1.1.2015).

6–8

Planering av vård, fortsatt vård eller uppföljning

9

Undersökning inom ett specialområde

10

 

Ortognatisk eller annan vårdplanering av flera läkare.
Betalas till varje tandläkare per specialområde som deltar i planeringen

12

Planering av vård inom ett specialområde

13

Salivundersökningar och specialundersökning av mun och käkar, t.ex. käkledsartroskopi

Åtgärder i tänderna

5–6

Tandextraktion/tand

6

Öppning och dränering av dental abscess

6–8

Insättning av implantatdistans

7

Kirurgisk friläggning av tand

8–11

Kirurgisk extraktion av tand/tand

8–10

Rotspetsresektion

11

Insättning av implantat/implantat

13

Tandsanering och vård under anestesi/infektionsskydd

Åtgärder i tandköttet, slemhinnorna eller alveolartskottet

6

Slemhinnebiopsi

5

Avlägsnande av slemhinneförändring (excision, kryo, laser)/suturering av litet sår

8–12

Alveolarutskottsplastik som preprotetisk åtgärd (även sulcus- och munbottenplastik)

13

Alveolarutskottsplastik med hud-/slemhinnetransplantat

14

Alveolarutskottsplastik med ben eller alloplastiskt material

Åtgärder i käkbenet

10

Benbiopsi eller explorativ operation

8, 11

Fenestration eller exstirpation av cysta

8–9

Benplastik (torus, linea mylohyoidea e.d.)

13–14, 16

Exstirpation av tumör

15

Resektion eller avlägsnande av underkäke

15

Resektion eller avlägsnande av överkäke

Ortognatiska, käkledskirurgiska och rekonstruktiva åtgärder

11

Snabb kirurgisk expandering av överkäke

11

Tagning av transplantat (ben, hud e.d.)

12–13

Öppen eller sluten kondylotomi av underkäke eller koronoidektomi

13

Segmentosteotomi på underkäke

13

Genioplastik

13

Behandling av sömnapné

13–14

Käkledsplastik

14

Ramusosteotomi på underkäke

14

Korpusosteotomi eller –ostektomi på underkäke

14

Segmentosteotomi på överkäke

14

Åtgärd på käkledens disk

15–16

Rekonstruktion genom mikrovaskulärt transplantat

14–16

Käkbens- och/eller ansiktsbensplastik med ben eller alloplastiskt material

15

Le Fort I-osteotomi

15

Rekonstruktion av underkäke

15

Rekonstruktion av överkäke

16

Le Fort II och/eller III-osteotomi

16

Kombinerad överkäks- och underkäksosteotomi

16

Käkledsplastik med ben- eller annat transplantat

Rekonstruktiva ingrepp vid gomspalt

15

Läpplastik eller läpprekonstruktion p.g.a. gomspalt

15

Gomrekonstruktion

15

Rekonstruktion vid submukös gomspalt

15

Bentransplantation i överkäke

15

Tillslutning av fistel i gommen

15

Kirurgisk korrigering av alveolarbåge

Åtgärderna i läpparna eller gommen

9–11

Plastikoperation av oronasal eller oroantral fistel

10

Excision av lokal gomförändring

11

Avlägsnande av tumör i gommen

12

Exstirpation av läpptumör

13–14

Läppresektion och/eller läpplastik

Åtgärderna i tungan eller munbottnen

6

Tungbandsplastik

8

Dränering av munbottenabscess

11

Tungplastik

13

Avlägsnande av tung- eller munbottentumör

14

Hemiglossektomi

14–15

Dränering av djup halsinfektion

Åtgärderna i salivkörtlarna

10–11

Sialolitotomi

11

Avlägsnande av submandibularkörtel

9, 13, 15

Avlägsnande eller exploration av lokal förändring (t.ex. ranula eller mukocele)

Åtgärderna i huvud- och halsregionen vid färska skador

Åtgärder med anledning av skador i käken och tänderna

8, 10

Behandling av tandfraktur och/eller tandluxation (även replantat)

8–10

Reposition och fixation av alveolarbensfraktur

11

Trakeostomi

12–15

Revision och suturation av mjukdelsskador

13

Sluten reposition och immobilisation av underkäksfraktur

13–15

Halsdissektion

14

Reposition och osteosyntes (och immobilisation) av underkäke

14–15

Behandling av Le Fort I och II-fraktur

15

Behandling av Le Fort III-fraktur

Åtgärder vid andra frakturer i ansiktsregionen

11–14

Höjning av fragment i zygoma-maxilla-regionen, behandling av fraktur i orbitaregionen

11–13

Avlägsnande av osteosyntes- eller fixationsmaterial

16

Behandling av multipel ansikts- och/eller käkfraktur eller öppen reposition av näsfraktur

Ortodontisk behandling

4–6

Besök för ortodontisk behandling

4–8

Justering av båge eller annan fast apparatur

5–7

Aktivering av båge i fast apparatur (tillämpas inte vid framställning av apparaturen)

7

Avlägsnande av fast apparatur/käke

6

Inprovning av avtagbar apparatur

8

Inprovning och aktivering av funktionell apparatur

9–11

Framställning av fast apparatur/käke

Klinisk tandvård

Åtgärder i tändernas stödjevävnader

5–9

Parodontologisk behandling/besök

6–8

Parodontal fixation

10–14

Parodontal kirurgi

10–14

Behandling av komplicerad parodontit

Reparativ behandling av karies

5–8

Fyllning

9

Krona eller stiftförankrad pelare av fyllningsmaterial

Rotbehandlingsåtgärder

5–9

Upprensning och/eller preparation av rotkanaler/fyllning/kanal

6–7

Medicinering/tand/besök

Bettfysiologisk behandling

6–9

Bettfysiologisk behandling omfattar bl.a. bettslipning samt behandling av funktionella störningar och smärta

11–12

Tillverkning och inprovning av bettskena

Protetisk behandling

8

Preprotetisk behandling av munhålan

8

Tillfällig krona/bro

8–12

Reparation av protes/avtagbar apparatur

10

Precisionsfastsättning av protes/protesenhet

11

Tandkrona/broenhet eller gjuten eller keramisk fyllning

11

Resinretinerad bro / skena

12

Tillverkning av partiell protes eller helprotes

15

Resektionsprotes / epites

10–15

Implantatburen protes