Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 5 Kommunala veterinärer

I Löner

§ 1 Lönesättningen från 1.1.2016

 

Grundlön €/mån.

Tjänstebeteckning/Uppgift

För uppgiften lämplig specialveterinärexamen

Legitimerad
veterinär

1
Heltidsanställd hygieniker och veterinär som
utövar tillsyn
L5EL3000
4 329,36
4 185,26

2
Praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär *
L5EL4000

  • för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet m.m.
  • för uppgifter vid praktik

 

 

 


4 329,36
2 009,38
4 185,26
1 748,53

3
Annan praktiserande veterinär
L5EL5010
L5EL50002 009,38
1 748,53

* Angående den tudelade uppgiftsrelaterade lönen i punkt 2, se punkt 4 i tillämpningsanvisningen.


Tillämpningsanvisning

1
Anställda utanför lönesättningen

Utanför lönesättningen står den som är chef för miljö- och hälsoskyddet, förste stadsveterinär, ledande hygieniker, chef för hälsoövervakningen eller heltidsanställd hygieniker som arbetar som laboratoriechef.

2
Arbetsvärdering och bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen

När en veterinärs uppgiftsrelaterade lön fastställs inom den lönegrupp som ska tillämpas, bör enligt § 9 i lönekapitlet i AKTA bl.a. följande faktorer beaktas i fråga om arbetets svårighetsgrad och mängd:

  • befolkningsunderlaget om arbetet omfattar flera kommuner, och också i övrigt samverkan mellan kommuner, t.ex. då större områden bildas och uppgifter som kräver specialisering kan koncentreras till någon eller några tjänsteinnehavare
  • områdets näringsstruktur (t.ex. antalet industrianläggningar och andra anläggningar som ska övervakas och deras storlek och karaktär), specialuppgifter som anknyter till närbelägen gräns eller hamn
  • antalet och arten av miljö- och hälsoskyddsuppgifter och miljötillståndsärenden, vilken sorts tjänster som säljs till utomstående och hur omfattande denna försäljning är
  • eventuell specialkompetens som veterinären har nytta av i sin tjänsteutövning.

I lönen beaktas och stöds lokalt uppnående av målen i riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt och planer, om detta väsentligt inverkar på omfattningen och arten av veterinärernas uppgifter eller medför avgörande omställningar i den inbördes arbetsfördelningen och uppgiftsarrangemangen (se punkt 1 i tillämpningsanvisningarna för § 9 i lönekapitlet i AKTA angående revidering av tjänsteinnehavares uppgiftsbeskrivning och omprövning av arbetets svårighetsgrad i samband med uppgiftsändringar).

3
Heltidsanställd hygieniker

Heltidsanställda hygieniker enligt § 1 punkt 1 omfattas av systemet med helhetslön (uppgiftsrelaterad lön, arbetserfarenhetstillägg och eventuellt individuellt tillägg) och helhetsarbetstid. Deras ordinarie arbetstid är i snitt 38 timmar 15 minuter i veckan (se § 12 i allmänna delen i läkaravtalet). Uppgifterna för heltidsanställda hygieniker består av de övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet som avses i veterinärvårdslagen (765/2009), laboratorieveterinäruppgifter, planering, handledning, rådgivning och information kring miljö- och hälsoskyddet och övriga myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt hygienikern, såsom uppgifter inom djurskyddet, miljö- och hälsoskyddet och bekämpning av djursjukdomar. Huvuduppgifterna för personer i ledande ställning och chefsställning är att leda och planera hälsoövervakningen och att sköta övriga administrativa myndighetsuppgifter.

4
Praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär

En praktiserande veterinär som avses i § 1 punkt 2 ansvarar i enlighet med en instruktion eller ett myndighetsbeslut för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra ovan i punkt 3 nämnda uppgifter och sköter dessutom en veterinärpraktik. Om kommunen/samkommunen inte har någon hel- eller deltidsanställd hygieniker och ingen annan kommun/samkommun har fått i uppdrag att sköta de uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och de övriga uppgifter som enligt gällande lagstiftning ska skötas av en veterinär, anses en av veterinärerna vara verksam i de uppgifter som avses i denna punkt.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en sådan veterinär bestäms enligt lönesättningen på basis av den tid som avdelats för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet (övervakning, inspektion m.m., se punkt 3 ovan) och en chefs/en ansvarig veterinärs administrativa myndighetsuppgifter och av den tid som i medeltal används för praktiken (när grundlönen bestäms enligt förhållandet mellan dessa arbetstider utgår man från full arbetstid på 38,25 veckotimmar). Bestämmelsen tillämpas när den arbetstid som bestämts för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och administrativa uppgifter i genomsnitt är 3–33 timmar per vecka. Grundlönen justeras vid behov årligen i motsvarande mån som uppgifterna ändras. Den i bestämmelsen avsedda lönen för praktiserande veterinärer kan också avtalas på något annat sätt mellan kommunen/samkommunen och veterinären.


Exempel

Den arbetstid som bestämts för uppgifter som chef för hälsoövervakningen/ansvarig veterinär och uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet är i genomsnitt 15 timmar 18 minuter per vecka, vilket är 40 % av en arbetstid på 38,25 timmar. Grundlönen bestäms då enligt följande: 40/100 x (grundlönen enligt tabellen, punkten för uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet m.m.) + 60/100 x (grundlönen enligt tabellen, punkten för uppgifter vid praktik). Vid bestämningen av grundlönen beaktas i arbetsvärderingen i fråga om miljö- och hälsoskydd m.m. de faktorer som anges i punkt 2.


5 Annan praktiserande veterinär

5.1 Lönesystem och uppgifter

Lönen för övriga praktiserande veterinärer enligt § 1 punkt 3 består av den ordinarie lön som arbetsgivaren betalar och av de arvoden som anges i den kommunala veterinärtaxan. De praktiserande veterinärerna omfattas alltså inte av systemet med helhetslön och deras ordinarie arbetstid har inte bestämts i avtalet. Därför bestäms lönen för vikarier m.fl. för en ofullständig kalendermånad alltid som dagslön oberoende av längden på vikariens anställning (jfr § 19 i lönekapitlet i AKTA).

Tillsyns- och inspektionsuppgifter och andra myndighetsuppgifter

Grundlönen för praktiserande veterinärer enligt § 1 punkt 3 ovan anses utöver tjänsteveterinärernas åligganden enligt veterinärvårdslagen innefatta i genomsnitt 3 timmar i veckan av övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt.

Också en praktiserande veterinär till vars uppgifter inte i regel hör tillsynsuppgifter enligt 15 § 3 mom. i veterinärvårdslagen och/eller uppgifterna inte ingår i de tre timmar som anges i föregående stycke kan ändå tillfälligt bli tvungen att sköta dessa tillsynsuppgifter. I så fall betalas den praktiserande veterinären timlön för den tid som åtgått för en sådan uppgift inklusive restiden. Till den tid som använts för uppgiften räknas beredning och efterarbete som har direkt anknytning till tillsynsuppgiften.

Timlönen räknas på den lön som bildas antingen av minst grundlönen för en legitimerad veterinär som verkar som heltidsanställd hygieniker och av ett på denna lön beräknat arbetserfarenhetstillägg eller av den uppgiftsrelaterade lönen för en heltidsanställd tillsynsveterinär med motsvarande arbete i kommunen och av ett på denna uppgiftsrelaterade lön beräknat arbetserfarenhetstillägg för ovan nämnda praktiserande veterinär. Divisorn för timarvodet är 160. Till den del som den praktiserande veterinären sköter en sådan tillsynsuppgift under obekväm arbetstid enligt § 11 i allmänna delen betalas för den tid som använts för uppgiften inklusive restiden ersättningar för obekväm arbetstid enligt bestämmelsen i fråga. Veterinären ska inom den tid som arbetsgivaren förutsätter lämna in en specificerad redogörelse för tillsynsuppgifterna och den tid som använts för dem.

Om en praktiserande veterinärs uppgifter till följd av regionala samarbetsprojekt eller liknande projekt eller lagändringar ändras väsentligt och bestående i fråga om omfattningen av uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet etc. fastställs den uppgiftsrelaterade lönen på nytt med stöd av bestämmelsen om praktiserande veterinärer som tjänstgör som ansvariga veterinärer i § 1 punkt 2 (se tillämpningsanvisning 4 för § 1 ovan).

Arbetsgivaren och veterinären kan också ingå någon annan överenskommelse om lönen för tillsynsuppgifter. Då tillämpas inte bestämmelsen om minimigrundlön i § 1.


Anmärkning

De inkomster som ska beaktas i en kommunalveterinärs pension bestäms i 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner (549/2003). Finlands Kommunförbund har gett ut ett cirkulär (30/80/99) om grunderna för arbetsgivarnas och arbetstagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier i fråga om praktiserande veterinärer.


5.2 Vissa arbetsarrangemang för praktiserande veterinärer

Till uppgifterna för praktiserande veterinärer hör i allmänhet förutom veterinärhjälp även myndighetsuppgifter (bl.a. djurskydd, smittsamma sjukdomar, övervakningsuppgifter enligt livsmedelslagen) som kan kräva ett längre sammanhängande arbetspass under arbetsdagen (vardagar dagtid) och/eller som det är motiverat att försöka förlägga till vissa på förhand bestämda tider. Med tanke på dylika situationer kan man t.ex. avtala inom kommunen/samkommunen eller mellan kommuner som hör till en jourring e.d. att sjukbesök vid brådskande sjukdomsfall under en viss tid styrs till andra veterinärer inom området. Dessa arbetsarrangemang ordnas mellan veterinärerna enligt reciprocitetsprincipen. Det är alltså inte fråga om veterinärjour som gäller veterinärvård för vilken jourersättning betalas.

5.3 Vissa jourhavande veterinärer

Med vissa jourhavande veterinärer avses andra veterinärer än kommunens/samkommunens veterinärer eller veterinärer som hör till en avtalad jourring. Utgångspunkten är att sådana veterinärer anställs, beroende på uppgifterna, i tidsbegränsade tjänste- och arbetsavtalsförhållanden (t.ex. jourhavande veterinärer för ett veckoslut eller för något annat jourskift). Uppgifter där offentlig makt utövas kan skötas endast i tjänsteförhållande.

I fråga om lönen för veterinärer som enbart deltar i veterinärjouren finns inga avtalsbestämmelser. Ofta betalas grundersättning för jour enligt § 4 och dessutom har de rätt till arvoden enligt taxan, men arvodesgrunderna kan variera.

§ 2 Kommunala veterinärtaxan

mom. 1

Praktiserande veterinärer har rätt att för veterinärhjälp som de ger och för intyg som de utfärdar ta ut arvoden av djurets ägare eller innehavare enligt gällande kommunala veterinärtaxa.

mom. 2

En heltidsanställd hygieniker som utöver sin ordinarie arbetstid har ålagts att delta i jour som gäller veterinärvård har rätt att ta ut arvoden enligt den taxa som avses i mom. 1.


Tillämpningsanvisning

1 Grunden för taxan

Den kommunala veterinärtaxan grundar sig på bestämmelserna i 19 § i veterinärvårdslagen och 2 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal. Kommunala arbetsmarknadsverket och FOSU rf avtalar om arvodena i taxan. Den kommunala veterinärtaxan tillämpas normalt också i de fall då kommunen på basis av 22 § i veterinärvårdslagen ersätter nyttodjurets ägare eller innehavare för en del av de resekostnader, besöksavgifter och åtgärdsavgifter som anges i taxan.

2 Resekostnader

Resekostnaderna vid sådan veterinärhjälp som avses i den kommunala veterinärtaxan betalas av djurägaren i enlighet med § 7 mom. 3 i taxan. Är det fråga om en tjänste- eller tjänsteförrättningsresa som inte gäller sådan veterinärhjälp som anges i taxan, betalas resekostnadsersättningarna enligt bilaga 16 (ersättningar för resekostnader) i AKTA.

3 Heltidsanställda hygieniker

Om en heltidsanställd hygieniker utanför sin ordinarie arbetstid, t.ex. när en praktiserande veterinär är förhindrad, blir tvungen att göra ett besök av förstahjälpskaraktär e.d. har hygienikern rätt att ta ut de arvoden som anges i veterinärtaxan av djurets ägare. Den ordinarie arbetstid som åtgått för besöket behöver därför inte arbetas in, men rätten till arbetstidsersättningar enligt den allmänna delen i läkaravtalet uppstår först när den ordinarie arbetstiden för den heltidsanställda hygienikern har överskridits.

Arbetstidsersättningar betalas inte heller när en hygieniker utanför sin ordinarie arbetstid blir tvungen att utföra ett besök av förstahjälpskaraktär e.d. för vilket hygienikern har rätt att ta ut de arvoden som anges i taxan av djurets ägare.