Suomeksi

Avtalsuppgörelsen 2020–2021

I avtalsuppgörelsen ingår utöver tjänste- och arbetskollektivavtalen för 2020–2021 också ett tjänste- och arbetskollektivavtal om förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser samt ett intentionsavtal inför vård- och landskapsreformen. I samband med avtalsuppgörelsen har parterna också avtalat om samarbete för att utveckla arbetslivet.

Avtalsperioden för alla kommunala avtal är 1.4.2020–28.2.2022. Avtalen följer den s.k. allmänna linjen i fråga om kostnadsnivån, vilket innebär att kostnadseffekten är 3,04 procent under avtalsperioden på 23 månader.

Lönekostnaderna stiger år 2020 med i genomsnitt 0,09 procent jämfört med det årliga medeltalet för 2019. Att ökningen är så liten beror bland annat på att det i januari 2019 betalades en engångspott som höjer medeltalet för det året. År 2021 stiger lönekostnaderna i genomsnitt med 2,07 procent jämfört med år 2020.

Alla kommunala kollektivavtal träder i kraft 1.4.2000. Vissa av de nya avtalsbestämmelserna tillämpas retroaktivt och en del träder i kraft vid en tidpunkt som anges separat i respektive kollektivavtal.

De arbetstidsförlängningar som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet slopas 31.8.2020. I UKTA slopas arbetstidsförlängningen 1.8.2020. Som motvikt till de slopade arbetstidsförlängningarna avtalade parterna om s.k. motsvarande fördelar för arbetsgivarna. I läkaravtalet kvarstår arbetstidsförlängningarna.


Tjänste- och arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser

§ 1 Det kommunala huvudavtalet

 Det kommunala huvudavtalet fortsätter att gälla utan avbrott.(Se även det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts 31.3.2020, enligt vilket KT och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om att de lokala avtalen fortsätter att gälla utan avbrott fr.o.m. 1.4.2020.)

§ 2 Avtal för vårdsektorn

 Den personal inom social- och hälsovården som omfattas av det nuvarande AKTA överförs till ett separat avtalsområde.

Närmare tillämpningsområde: AKTA bilaga 3 och 4, inklusive grupper utanför lönesättningen samt chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen. Också sjukhusens anstaltsvårdare omfattas av avtalet för vårdsektorn.  

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft 1.9.2021. 

Avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022. 

Avtalet för vårdsektorn består av ett underteckningsprotokoll, ett lönekapitel, ett arbetstidskapitel, ett kapitel med övriga bestämmelser samt en lönebilaga.

De nya bestämmelserna ska vara avtalade senast 31.8.2021. Bestämmelserna kan ha övergångsperioder av olika längd. Om parterna inte kommer överens om de nya bestämmelserna, iakttas villkoren i AKTA.

Som anställningsvillkor för den personal som omfattas av avtalet för vårdsektorn tillämpas dock villkoren i AKTA ända till 31.12.2022, om inte parterna avtalat om något annat.

Arbetsgrupper: Sammansättningen av den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn är KT 4, SOTE 4, FOSU 2, JAU 2. För förhandlingarna om avtalet för vårdsektorn bildas arbetsgrupper i enlighet med § 6 i detta avtal (löne- och arbetstidsarbetsgrupper), vilkas sammansättning motsvarar sammansättningen hos den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn.

Arbetsgruppernas uppgifter ska avtalas i arbetsgruppen för vårdsektorn före slutet av augusti 2020. Arbetsgrupperna bör inleda arbetet senast 1.9.2020.

Avtalet för vårdsektorn har preliminärt åtminstone följande bilagor:

  • Bilaga 1: Lednings-, chefs-, sakkunniguppgifter samt övriga sakkunniguppgifter utanför lönesättninge
  • Bilaga 2: Sakkunniguppgifter inom vård och omsorg
  • Bilaga 3: Yrkesuppgifter inom vård och omsorg
  • Bilaga 4: Sakkunniguppgifter inom socialt arbete och socialvård
  • Bilaga 5: Basserviceuppgifter inom vårdsektorn

Arbetsgruppen för vårdsektorn ska besluta om sammansättningen för förhandlingarna om bilagorna före slutet av augusti 2020. Om samförstånd inte nås, förhandlar lönearbetsgruppen för vårdsektorn om bilagorna.

I bilagorna fastställs de bilagespecifika grundlönerna för lönepunkterna. För grupper utanför lönesättningen fastställs jämförbara grupper. Förhandlingarna om grundlönenivåerna kan kombineras så att man samtidigt förhandlar om löner för flera bilagor.

§ 3 Lärare inom småbarnspedagogik och chefer för småbarnspedagogiska enheter

 Lärarna, speciallärarna och cheferna inom småbarnspedagogiken (frånsett familjedagvårdsledare och anställda med en motsvarande beteckning, lönen för en icke behörig vikarie för en lärare inom småbarnspedagogiken bestäms enligt AKTA) överförs till UKTA 1.9.2021. (Anställda med socionombakgrund som har arbetsuppgifter som lärare inom småbarnspedagogik (behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik) -> UKTA). Som anställningsvillkor tillämpas villkoren i AKTA ända till 31.12.2022.

Förhandlingarna om anställningsvillkoren förs i den arbetsgrupp som bildats i enlighet med § 6 i detta avtal och som består av representanter för KT och FOSU. Arbetsgruppens arbete ska vara klart senast 31.8.2021.

Huvudförhandlingsgruppen bildar i enlighet med § 6 i detta avtal en samarbetsgrupp för småbarnspedagogik (SP-UKTA och SP-AKTA). Samarbetsgruppen för småbarnspedagogik koordinerar anställningsvillkoren för personalen inom de småbarnspedagogiska enheterna genom att beakta bl.a. enheten (daghemmet) som en funktionell helhet.

§ 4 Tekniska sektorn

Överlappningarna i avtalet för tekniska sektorn, avtalet för timavlönade och AKTA bedöms av en arbetsgrupp som bildas i enlighet med § 6 i detta avtal. Arbetsgruppen ska också förhandla om att förena eller slopa avtal som gäller tekniska sektorn i modellen. Slutresultatet kan innehålla överföringar mellan ovan nämnda avtal. Kommunsektorn har endast ett avtal för tekniska sektorn från 1.3.2022. Förhandlingsresultatet kan innehålla övergångsperioder.

§ 5 Huvudförhandlingsgruppens ställning och uppgifter

 På basis av § 6 mom. 1 i det kommunala huvudavtalet leder och koordinerar huvudförhandlingsgruppen förhandlingarna i kommunsektorn. Huvudförhandlingsgruppen utser de övriga förhandlingsgrupperna och beslutar om kostnadseffekten av tjänste- och arbetskollektivavtalen. Till huvudförhandlingsgruppen rapporteras om arbetet vid de arbetsgrupper som avses i § 2–4.

§ 6 Arbetsgruppernas fortsättning

 Huvudförhandlingsgruppen ska utse de arbetsgrupper som avses i § 2–4 senast 18.6.2020. 

Utöver de i detta tjänste- och arbetskollektivavtal nämnda arbetsgrupper som huvudförhandlingsgruppen utsett utreder statistikgruppen senast 28.2.2022 frågor i anslutning till lönejämställdheten och inkomstutvecklingen i kommunsektorn.

Statistikgruppen ska bland annat bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, SANI m.m.) och avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn. (Även efter 28.2.2022 ska statistikgruppen årligen bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, SANI m.m.) och avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn.

Behovet av ett löneprogram avgörs på basis av utredningen med beaktande av utsikterna för den kommunala ekonomin och övriga omständigheter som påverkar de kommunala arbetsgivarna. 

Det här tjänste- och arbetskollektivavtalet kan sägas upp i enlighet med § 18 i det kommunala huvudavtalet.
 
Helsingfors, den 27 maj 2020
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF(tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF)


Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,22 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,22 procent.

Tillämpningsanvisning: I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,0 procent.

mom. 3 Lönesättning

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagorna 1–8 och de höjda priserna för en dagvårdsplats framgår av bilaga 12.

mom. 4

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 637,53 euro från 1.8.2020 och 1 653,91 euro från 1.4.2021.

§ 3 Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper. 

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp. 

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. 

mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten.

Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. 

§ 4 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

mom. 1

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 30.8.2020.

De ordinarie arbetstiderna enligt AKTA 2020–2021, iakttas från 31.8.2020 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast detta datum.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopas har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020. 

§ 5 Ersättningar för resekostnader

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. 

§ 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

§ 7 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

8 § Arbetsgrupper under avtalsperioden

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp som utreder lönesystemet

Arbetsgruppen ska förhandla om ett alternativ till det nuvarande arbetsvärderingssystemet. Uppdraget omfattar pilottest och simulering av ett alternativt system. I arbetsgruppens uppdrag ingår även eventuella ändringar av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget. 

I fråga om bilagorna 3 och 4, se § 2 i det till huvudavtalet bifogade tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser.

Arbetsgrupp som utreder bestämmelserna om familjeledigheter

Arbetsgruppen har till uppdrag att utvärdera bestämmelserna om familjeledigheter i AKTA kap. V. Arbetsgruppen har också till uppdrag att följa upp vilka ändringar regeringens familjeledighetsreform föranleder i bestämmelserna för Arbetsgrupp som utreder bundenheten i arbetet och arbetsresor

Arbetsgruppen har till uppdrag att utreda och förhandla om resor i anslutning till arbetet, nya sätt att arbeta och till exempel hur bestämmelserna behöver anpassas till att anställda har flera arbetsställen. De helheter som omfattas av förhandlingarna kan gälla såväl arbetstidskapitlet som resekostnadsersättningarna.  

Fortsatt mandattid för arbetsgruppen som ska bedöma och utveckla bestämmelserna om sjukledighet samt ge sådana gemensamma anvisningar för fall av arbetsoförmåga som sporrar de anställda till att orka arbeta, gör det lättare att återgå till arbetet och främjar arbetshälsan.

§ 9 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF


Intentionsavtal inför vård- och landskapsreformen

För det fall att den vård- och landskapsreform som den nuvarande riksdagen ska besluta om genomförs och även innefattar en ny KT-lag, har de kommunala huvudavtalsorganisationerna och KT utöver det tjänste- och arbetskollektivavtal som slöts 27.5.2020 (tjänste- och arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser) kommit överens om följande:

§ 1

Kommunerna och landskapen har ett gemensamt huvudavtal och en gemensam huvudförhandlingsgrupp.

§ 2

För landskapen ingås ett allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal, ett avtal för vårdsektorn (Det kommunala avtalet för vårdsektorn och läkaravtalet upphör att gälla då personalen övergår i landskapens tjänst vid den tidpunkt då ett nytt avtal för vårdsektorn och ett nytt läkaravtal har slutits för landskapen.)  och ett läkaravtal.

§ 3 

Landskapen får inget TS-avtal. Personalen vid brand- och räddningsväsendet omfattas av antingen det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för landskapen eller avtalet för vårdsektorn. Ställningen för personalen inom den prehospitala akutsjukvården ska utredas på ett juridiskt hållbart sätt. 

Samtidigt utreds var kontors- och förvaltningspersonalen samt ledningen inom räddningsväsendet placeras. Detta avgörs genom förhandlingar senast 31.12.2022.

Om brand- och räddningsväsendet börjar omfattas av avtalet för vårdsektorn vid övergången till landskap, upprättas en egen bilaga för brand- och räddningsväsendet i avtalet för vårdsektorn.

Överföringen av den sjukhustekniska personalen (ca 2 000 anställda som omfattas av TS- avtalet) utreds senast 31.12.2022. Om samförstånd inte nås om överföringen till avtalet för årdsektorn, överförs löntagarna till det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för landskapen.

§ 4

Senast 31.12.2022 utreds om det är möjligt att överföra de allmänna anställningsvillkoren för landskapssektorn till ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal.
 
Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF (tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF)


Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2020–2021

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022.  
 
Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna ge- mensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

2 § Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 1, 4 och 5

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,24 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,24 procent.

Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid univer- sitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 2

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslö- ner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,65 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,65 procent.

Allmän förhöjning 1.8.2020 i bilaga 3

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,25 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,25 procent.

Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid univer- sitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 1, 3–4

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.

Tillämpningsanvisning

Arvodena och de individuella tilläggen för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 2

Tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,31 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,31 procent.

Allmän förhöjning 1.4.2021 i bilaga 5 

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL4000, L5EL5000 eller L5EL5010 höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,72 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 0,72 procent. 

De uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara månadslönerna för tjänsteinnehavare som hör till lönepunkt L5EL3000 eller som står utanför lönesättningen höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet i AKTA höjs med 1,0 procent.

§ 3 Centraliserad pott

KT och JUKO förhandlar senast 28.2.2021 om fördelningen av en centraliserad pott på 0,5 procent i bilaga 1–4. Fördelningen av potten har att göra med den reform av lönesystemet som avtalats i § 9 och den fördelas på nationell nivå.

Om samförstånd inte nås om hur potten ska fördelas, överförs 0,2 procent till den lokala justeringspotten och 0,3 procent används till förhöjning av de högsta grundlönenivåerna i bilaga 1–4.  

Förhöjningarna enligt § 3–4 är sammanlagt 0,8 procent av lönesummorna i bilagorna 1–4.
 
I bilaga 5 har en procent använts på central nivå. 

§ 4 Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

I bilaga 1–4 är den lokala justeringspotten 0,3 procent av lönesumman för dem som omfattas av bilagan, om inget annat följer av § 3.

mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet att stödja genomförandet av den lönereform som avtalats i § 11. Målet är också att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

Den lokala justeringspotten används i första hand för höjning av uppgiftsrelaterade löner. Hos de arbetsgivare där minimibeloppet för det individuella tillägget uppfylls kan potten också användas till individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilagan. 

Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av bilagan med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningar och resultatbonus.

mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. 

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunktermed eventuella motiveringar framgår. 

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

§ 5 Justering av arvoden och ersättningar i euro

Arvodena i euro har höjts på det sätt som framgår av bilaga 1 och 4. Också mot- svarande lönedelar som baserar sig på lokala avtal höjs med en förhöjning av mot- svarande storlek.

Besöksarvodena i euro i den kommunala veterinärtaxan har höjts 1.1.2021 med 3,04 procent på det sätt som framgår av taxan.

§ 6 Justering av lönesättningarna

Grundlönerna i lönesättningen höjs på det sätt som framgår av bilaga 1–5.

§ 7 Arbetstidsförlängning enligt konkurrenskraftsavtalet

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet fortsätter att gälla. 

§ 8 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 

De justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden betalas från den tidpunkt då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

§ 9 Ställningstaganden om arbetshälsa

Parterna har utarbetat ställningstaganden om arbetshälsa, vilka bifogas detta underteckningsprotokoll. I tillämpningsbilaga 1 till den allmänna delen har anvisning- arna om arbetsskiftsplaneringen för läkare och tandläkare uppdaterats. 

§ 10 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 11 Arbetsgrupper

Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund och KT förhandlar om de följande skedena i det nya lönesystemet i läkaravtalet (bilaga 1–4). Systemreformen gäller hela lönesystemet och de olika lönefaktorerna. Målet är att utveckla lönesystemet för olika läkargrupper, särskilt med tanke på att kontinuiteten inom primärvården behöver stödjas, och att belöna specialläkare och specialtandläkare enligt deras karriärutveckling. Särskild vikt fästs också vid läkarnas och tandläkarnas ork och arbetshälsa och vid resultatutvecklingen. 

Finlands Läkarförbund och KT förhandlar också om en revidering av prestationslönesystemet (särskilt bilaga 1). Reformen kan också innehålla försök. Även Finlands Tandläkarförbund och KT förhandlar om en revidering av prestationslönesystemet (särskilt bilaga 2). Reformen kan också innehålla försök.

Som en del av lönesystemsreformen avtalas om åtgärder enligt § 3–4 i underteckningsprotokollet på det sätt som framgår närmare av bestämmelserna. Dessa ändringar träder i kraft 1.4.2021. Till övriga delar träder ändringarna i kraft 1.3.2022, om inget annat följer av landskapsreformen. 

Finlands Veterinärförbund och KT förhandlar om ändringar i lönesystemet för veterinärer med beaktande av slutresultatet från Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som dryftat veterinärtjänster (MMM011:00/2020). I samband med att lönesystemet eventuellt ändras förhandlar parterna också om ändringar i arbetstidsbestämmelserna för kommunala tjänsteveterinärer med beaktande av de krav som den nya arbetstidslagen ställer på de praktiserande veterinärernas arbete.

I arbetstidskapitlet i LÄKTA 2020–2021 finns det temporära bestämmelser om förläggningen av den ordinarie arbetstiden. Bestämmelsernas konsekvenser för verksamheten följs upp och utvärderas under avtalsperioden. Som en del av arbetet utförs också ett pilotprojekt med en dygnet-runt-modell som lämpar sig för den specialiserade sjukvården.

§ 12 Arbetsfred

Detta avtal inklusive förpliktelsen om arbetsfred i § 28 i allmänna delen i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 28.2.2022.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 
 
Bilaga 1  Ställningstagande om arbetshälsa
Bilaga 2  Ställningstagande av KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Veterinärförbund 


Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2020–2021

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.  

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,87 procent i UKTA del B och 1,24 procent i del F. I del C är förhöjningen 0,95 procent. Det individuella tillägget enligt del A § 11 höjs med motsvarande procent. Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 höjs genom den allmänna förhöjningen liksom också tilläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23.

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,72 procent i UKTA del B och 0,75 procent i del F. I del C är förhöjningen 0,99 procent. Det individuella tillägget enligt del A § 11 höjs med motsvarande procent. Arvodena för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner i del B § 19 höjs genom den allmänna förhöjningen liksom också tilläggen för konst- och färdighetsämnen i del B bilaga 1 § 23.

mom. 3 Lönesättning

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA.

§ 3 Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom UKTA. För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C är den lokala justeringspotten 0,4 procent av lönesumman för personalen i respektive bilaga.

mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper. 

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normalmånad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.
 
Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. 

§ 4 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

mom. 1

De förlängningar av arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till 31.7.2020. För undervisningspersonal med helhetsarbetstid enligt punkt 2 i tillämpningsanvisningen i UKTA del A § 31 är arbetstidsförlängningen dock i kraft i enlighet med byråarbetstiden i AKTA till 30.8.2020. För lärare och studiehandledare med helhetsarbetstid vid yrkesläroanstalter i del C är årsarbetstiden oförändrad.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopas har parterna avtalat om vissa ändringar i specifika bilagor och delar. Dessa ändringar träder i kraft vid de tidpunkter som anges separat i respektive bilaga. 

§ 5 Justeringspotter på central nivå

I den grundläggande utbildningen (del B bilaga 1) har centrala justeringspotter använts bland annat till tillägg för enskilda skolor och kommuner och till att minska de årsbundna tilläggens vikt samt till lönejusteringar i vissa lönesättningar för klasslärare.

I gymnasiet (del B bilaga 2) har centrala justeringspotter använts bland annat till att förenhetliga den undervisningsskyldighet för annat arbete än undervisningsarbete som ingår i gymnasieresursen.

I yrkesläroanstalter (del C) har centrala justeringspotter använts till att på olika sätt samordna undervisningspersonalens anställningsvillkor. Inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen (del F) har bland annat vikten av de årsbundna tilläggen minskats.

§ 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

§ 7 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

8 § Arbetsgrupper under avtalsperioden

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp för lönesystemet

Arbetsgruppen ska revidera sättet på vilket lönegrundsgrupperna i UKTA del B § 2 bestäms, så att det baserar sig på antalet elever inom den grundläggande utbildningen och antalet beslut om särskilt stöd. Samtidigt ska utvecklingen av del B § 3 (lönen för en rektor i grundskolan) och del B § 10 (undervisningsskyldigheten för en rektor i grundskolan) också ses över.

Dessutom ska arbetsgruppen utvärdera UKTA:s lönesystem och dess framtida utvecklingsbehov, till exempel i fråga om anställningsvillkoren för timlärare och de förändringskrav som gymnasiets nya läroplan ställer. Arbetsgruppen ska också följa utvecklingen av lönesystemen i AKTA och bedöma vilka eventuella åtgärder den föranleder.

För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C utvecklas systemet med lediga perioder i avtalet om årsarbetstid inom yrkesutbildningen.

Arbetsgrupp för utveckling av anställningsförhållandena inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete

Arbetsgruppen ska utvärdera anställningsvillkoren i UKTA del F som helhet och bedöma möjligheterna att uppdatera och förenkla dem. 

§ 9 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 
 
Helsingfors, den 27 maj 2020
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF


Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020–2021 (TS-20)

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

 Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,22 procent. 

Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,22 procent. 

Tillämpningsanvisning: I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet. 

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2021 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. 

Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs med 1,0 procent.

mom. 3 Lönegrupper

De höjda uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna:

 

Uppgiftsrelaterade minimilöner

Lönegrupp

från 1.4.2019

från 1.8.2020

från 1.4.202

I

1 716,28

1 742,28

1 759,70

II

1 896,55

1 922,55

1 941,78

III

3 123,18

3 161,28

3 192,89

mom. 4

Minimilönen enligt § 10 i TS-20 är 1 637,53 euro från 1.8.2020 och 1 653,91 euro från 1.4.2021. 

§ 3 Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

mom. 2 Fördelning av den lokala justeringspotten

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg. Av potten används minst 0,3 procentenheter till individuella tillägg. 

mom. 3 Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. 

mom. 4 Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. 

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

§ 4 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

mom. 1

De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 30.8.2020.

De ordinarie arbetstiderna enligt AKTA 2020–2021, iakttas från 31.8.2020 eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast detta datum.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i bland annat AKTA:s arbetstidskapitel och semesterkapitel. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020. För att den ordinarie arbetstidsformen enligt TS-20 bilaga 2 § 1 punkt d) ska kunna införas under perioden 1.5.2020–31.12.2021 krävs det ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal, om arbetsgivaren inte har tillämpat en sådan arbetstidsform under avtalsperioden för TS-18. 

§ 5 Ersättningar för resekostnader

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 i AKTA justeras ersättningarna för resekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvaltningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. 

§ 6 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 11/1997).

§ 7 TS-arbetsgrupp

TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för fungerande lokala lönesystem.

§ 8 Andra arbetsgrupper under avtalsperioden

Följande arbetsgrupper tillsätts:

Arbetsgrupp som utreder arbetstidssystemet för brand- och räddningsväsendet

Arbetsgruppen ska utreda hurdant kollektivavtalsenligt arbetstidssystem för brand- och räddningsväsendet som både möjliggör långa arbetsskift inom gränserna för arbetslagstiftningen och beaktar olika behov av arbetstidsarrangemang.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete även granska försöksbestämmelserna i TS-18 bilaga 8.

Arbetsgrupp som utreder lönekapitlet i TS-20

Arbetsgruppen ska utreda hur innehållet i lönekapitlet i TS-20 kunde förnyas samt ge TS-arbetsgruppen förslag till eventuella reformer före slutet av avtalsperioden.

§ 9 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet. 

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enlig avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Helsingfors, den 27 maj 2020

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF
 
OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF
 
SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF


Underteckningsprotokoll till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2020–2021

§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

 Detta kollektivavtal (TIM-AKA) gäller 1.4.2020–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någondera avtalsparten skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 Allmänna förhöjningar

mom. 1 Allmän förhöjning 1.8.2020   

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.8.2020 eller vid ingången av den lönebetal- ningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 12 cent per timme, dock minst 1,22 procent. Lönerna justeras på det sätt som framgår av § 4–6 nedan.

De individuella tilläggen höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

mom. 2 Allmän förhöjning 1.4.2021

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent. Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

§ 3 Lokal justeringspott

mom. 1 Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheterna och uppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordslöner.

Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter för- handlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. 

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

§ 4 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.8.2020

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.8.2020 enligt följande:

Lönegrupp

 

e/timme

Förhöjning 1.8.2020 cent/timme

I

A

12,98–15,00

20

 

B

11,56–13,56

18

 

C

10,71–12,13

16

II

A

10,23–11,17

15

 

B

10,03–10,71

15

III

 

9,75–10,45

13

IV

 

9,05

13

O

 

9,28

12

Löner för arbetstagare under 18 år

 

8,48–8,70

13

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

§ 5 Ackordslöner från 1.8.2020

 Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,0 procent. Löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, betalas förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,0 procent.

Inkomstmål från 1.8.2020, euro/timme
Nivå I 16,80–20,81
Nivå II 15,05–18,60
Nivå III 14,46–16,95
Nivå IV 13,82–16,15
Nivå V 12,85–14,97
Nivå VI 11,72–13,61

§ 6 Justering av medeltiminkomsten enligt TIM-AKA § 35 mom. 1

Den allmänna förhöjningen 1.8.2020 har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2019 samt I och II kvartalet år 2020 höjs med 1,22 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2020 höjs med 0,41 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

§ 7 Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

Den förlängning av den ordinarie arbetstiden i dagarbete och tvåskiftsarbete och den söckenhelgsersättning 4rfv som 31.5.2016 avtalades med stöd av konkurrens- kraftsavtalet gäller till 30.8.2020
 
De ordinarie arbetstiderna enligt TIM-AKA 2020–2021 iakttas från 31.8.2020.
 
I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopas har parterna avtalat om vissa änd- ringar i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet. Dessa ändringar träder
i kraft 31.8.2020.

§ 8 Ändringar och preciseringar i avtalstexten

§ 9 Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden förkortas 31.8.2020.

§ 10 Definition av skiftarbete
Ändrats i enlighet med arbetstidslagen.

§ 13 Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 14 Arbetstidsarrangemang enligt 7 § i arbetstidslagen (periodarbete)
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 17 Veckovila
Nytt mom. 2 som överensstämmer med arbetstidslagen.
 
§ 22 Maximal arbetstid

Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i arbetstidslagen är 12 månader.

27 § Söckenhelgsersättning
Söckenhelgsersättningen höjs 31.8.2020.

§ 55 Semesterlöneledighet
Nytt mom. 9 och bilaga 6 om utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot semesterlöneledighet från 31.8.2020.
 
§ 71 Förtroendemän
mom. 4. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjs 1.8.2020.
 
§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga
Ersättningen för en arbetarskyddsfullmäktig höjs 1.8.2020.

§ 9 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 10 Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet

Anställningsvillkor som 31.3.2020 var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren förblir oföränd- rade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal. Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa § 39–43 i kollektivavtalet.

§ 11 Unga arbetstagare

Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare:

För att förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till exa men.

För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i § 31–32 i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongsarbetare.

§ 12 Medlemsavgifter till fackföreningar

Vid inkasseringen av medlemsavgifter till fackföreningar iakttas fortsättningsvis de bestämmelser som gällde 31.3.2020.
 
Helsingfors, den 27 maj 2020
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA
JHL R


Avtal om samarbete i utvecklingen av arbetslivet

KT Kommunarbetsgivarna och de undertecknade kommunala huvudavtalsorganisationerna avtalar om följande angående utvecklingen av arbetslivet:

1. Arbetsgruppen för arbetslivsutveckling Tekry, som är underställd huvudförhandlingsgruppen, samordnar och leder den riksomfattande arbetslivsreformen.

Arbetslivet behöver utvecklas, också gemensamt, för att man ska kunna svara på de utmaningar som förändringarna i befolkningsstrukturen och arbetslivet, klimatförändringen och ekonomin innebär.

Målet är att kommunsektorn med gemensamma krafter ska främja nya arbetsmetoder och sörja för goda resultat och en bra arbetslivskvalitet på de kommunala arbetsplatserna.

2. Undertecknade förbinder sig att sörja för åtgärder i anslutning till avslutandet av programmet Kunteko, som finansierats av Europeiska socialfonden, och att upprätthålla och utveckla Framtstegsarenan, som samlar utvecklingsåtgärder och intressanta lösningar som införts på de kommunala arbetsplatserna.

3. Parterna utreder möjligheten att få finansiering av statsrådet för organisations- och arbetsplatsbaserad utveckling av resultaten och arbetslivskvaliteten och utarbetar ett gemensamt förslag om detta.

4. Parterna är beredda att påskynda införandet av nya arbetsmetoder på de kommunala arbetsplatserna. Kommunorganisationernas egna utvecklingsbehov, kommunernas lägesbild samt uppföljningsuppgifter om förändringarna i arbetslivet och om arbetsförhållandena är utgångspunkten för det gemensamma utvecklingsarbetet, som syftar till att finna lösningar för att förbättra resultaten och arbetslivskvaliteten.

Målet är en långsiktig verksamhet som gör det möjligt att vid respektive tidpunkt rikta utvecklingsåtgärder till olika sektorer, tjänster och samarbetsstrukturer och vid behov till projekt för specifika yrkesgrupper, så att åtgärderna så väl som möjligt motsvarar kommunorganisationernas och personalens behov.

Arbetsmarknadsparterna i kommunsektorn anser det vara viktigt att få till stånd en bestående samarbets- och dialogstruktur med Finansministeriet och de centrala substansministerierna så att utmaningarna i utvecklingen av den kommunala servicen kan mötas med gemensamma/samordnade resurser.

5. Arbetsgruppen för arbetslivsutveckling utreder alternativa metoder att trygga en bestående finansiering för utveckling av arbetslivet i kommunsektorn. Utredningen ska bli klar i slutet av 2021/innan avtalsperioden går ut.

Kommunala arbetsmarknadsverket
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf

Offentliga sektorns union JAU rf

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf