Suomeksi
AKTA
AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

Bilaga 9 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönestatistiken inom AKTA

Statistikkoder för anställda utanför lönesättningen i AKTA

Det är önskvärt att det för varje tjänsteinnehavare och arbetstagare som står utanför lönesättningen uppges en statistikkod som utgår från arbetsuppgifterna. Syftet med statistikkoden är att underlätta grupperingen av dessa anställda.

Statistikkoden betyder inte att de anställda i fråga bildar en egen lönepunkt, utan det är fortfarande fråga om anställda som står utanför lönesättningen. Användningen av en statistikkod betyder inte heller att dessa yrkesgrupper räknas med när man avgör om en bilaga har så många anställda att justeringspotten för individuella tillägg ska räknas ut för denna bilaga (AKTA kap. II § 11 mom. 6, protokollsanteckningen).

Statistikkoden införs i löneräkningssystemet på samma ställe som lönesättningskoderna. Statistikcentralen samlar årligen in lönestatistik för kommunsektorn (s.k. oktoberstatistik). I fortsättningen ska arbetsgivarna utöver lönesättningskoderna också uppge statsitikkoderna för anställda utanför lönesättningen.

I lönebilagorna 1–2 och 5–8 finns det tillämpningsanvisningar som anger vilka uppgifter som står utanför lönesättningen i respektive bilaga. Denna definition används när statistikkoden bildas.

Statistikkoder för anställda utanför lönesättningen i lönebilaga 1–2 och 5–8 i AKTA

01999999 Befattning som står utanför bilaga 1
02999999 Befattning som står utanför bilaga 2
05999999 Befattning som står utanför bilaga 5
06999999 Befattning som står utanför bilaga 6
07999999 Befattning som står utanför bilaga 7
08999999 Befattning som står utanför bilaga 8

Om befattningen inte kan placeras i någon av lönebilagorna 1–2 och 5–8 i AKTA används statistikkoden

99999999 Annan befattning utanför lönesättningen

Uppgifter enligt § 17 i lönekapitlet i AKTA ges följande statistikkoder

99TAE010     Arbetsgivarrepresentant enligt AKTA kap. II § 17, lönestruktur som följer kap. II § 9–16
99TAE020     Arbetsgivarrepresentant enligt AKTA kap. II § 17, helhetslön