Suomeksi
AKTA
AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

Bilaga 11 Arbetstiden för gårdskarlar

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1       

Denna bilaga gäller arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av arbetstidslagen (605/1996) och som utför gårdskarlsarbete och bor i fastigheten i fråga eller på mindre än 500 meters avstånd från den och vilkas ordinarie arbetstid i genomsnitt överstiger 22 timmar i veckan.

mom. 2       

På gårdskarlar i bisyssla, vilka bor i fastigheten eller på mindre än 500 meters avstånd från den men vilkas ordinarie arbetstid per vecka är i genomsnitt högst 22 timmar, tillämpas endast bestämmelserna i § 5 mom. 2 och § 8 i denna bilaga.

mom. 3       

På övriga gårdskarlar tillämpas arbetstidskapitlet i detta avtal.

mom. 4       

Som gårdskarlsarbete betraktas uppgifter vilka kan anses ingå i sådan renhållning utomhus, uppvärmning, avfallshantering och städning som gäller fastigheten samt andra uppgifter av allmänt slag som hör till eller har ett nära samband med skötseln av fastigheten och upprätthållandet av ordningen i fastigheten.


Tillämpningsanvisning

Om en gårdskarl sköter flera fastigheter så att över hälften av arbetstiden används för skötsel av fastigheter som är belägna på mer än 500 meters avstånd från den fastighet där gårdskarlen bor, anses gårdskarlen inte bo i omedelbar närhet av de fastigheter som han eller hon sköter.

Med en gårdskarls bostad avses hans eller hennes egentliga bostad. Ett paus- eller vilrum i tillfälligt bruk anses inte vara en bostad.

Den arbetstid som tillämpas på arbetstagare med kombinerade arbetsuppgifter bestäms enligt arbetstiden i det arbete som arbetstagaren utför huvudsakligen, dvs. under mer än hälften av sin ordinarie arbetstid.


§ 2 Arbetstid

Arbetstiden för gårdskarlar som omfattas av denna bilaga bestäms enligt arbetstidskapitlet, med de undantag som nämns nedan.

§ 3 Uppdelning av arbetstiden per dygn

mom. 1       

Man kan bestämma att den ordinarie arbetstiden per dygn för gårdskarlar ska fullgöras i högst två delar. Denna begränsning gäller inte sådana fall där det för uppvärmningen används fasta bränslen och där flera arbetspass därför krävs. Som arbetstid antecknas då minst en halv timme per arbetspass.

mom. 2       

I två- eller treskiftsarbete där arbetsskiften avlöser varandra regelbundet och växlar vid på förhand överenskomna tidpunkter ordnas arbetsskiftet så att det är sammanhängande, med undantag av vilotiderna.


§ 4 Arbetstidsarrangemang under söckenhelgsveckor

Om en söckenhelgsdag eller helgdagsafton som avses i § 7 mom. 3 i arbetstidskapitlet inte kan ges i form av en ledig dag på grund av arbetets art, och det inte är möjligt att ordna en motsvarande hel extra ledig dag under någon annan dag under samma vecka eller samma utjämningsperiod, ska motsvarande lediga dag i mån av möjlighet ges under någon annan utjämningsperiod som ingår i samma period av 52 veckor.

§ 5 Flyttning av veckoledighet samt veckoledighet för gårdskarlar i bisyssla

mom. 1       

Med gårdskarlens samtycke kan från den 32 veckor långa höst- och vinterperioden ett antal dagar som motsvarar högst 18 sådana ledigheter per vecka som avses i § 24 i arbetstidskapitlet flyttas och ges till längden oförändrade under den följande 20 veckor långa vår- och sommarperioden under en tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat.

mom. 2       

En gårdskarl i bisyssla ges varannan vecka en 30 timmar lång sammanhängande ledighet per vecka.

§ 6 Dagliga vilotider

mom. 1       

En gårdskarl ska ges en daglig rast (måltidsrast) som avses i § 25 mom. 1 i arbetstidskapitlet, om arbetstiden per dygn är längre än 7 timmar och den inte är uppdelad i två eller flera delar.

mom. 2       

Om arbetet har ordnats i skift som är längre än 7 timmar (skiftarbete), ska gårdskarlen ges en vilopaus på minst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden eller, om en paus inte kan ordnas, tillfälle att inta en måltid under arbetet på en plats som arbetsgivaren anvisar.

§ 7 Ersättning för kvälls- och nattarbete

För arbete som inte är skift- eller söndagsarbete betalas till en gårdskarl för de timmar under den ordinarie arbetstiden som utförs kl. 18.00–6.00 en penningersättning på 35 %.

§ 8 Beredskapstid

mom. 1       

Om arbetsgivaren och gårdskarlen kommer överens om att gårdskarlen under en bestämd beredskapstid ska befinna sig i sin bostad och under denna tid utföra regelbundet återkommande smärre arbeten, betalas till gårdskarlen för sådana timmar av bostadsberedskap en penningersättning på 35 % av den oförhöjda timlönen eller ges en motsvarande ledighet under den ordinarie arbetstiden enligt överenskommelse med gårdskarlen.

mom. 2       

Om arbetsgivaren och gårdskarlen kommer överens om att gårdskarlen under en bestämd tid är skyldig att befinna sig på en plats som gårdskarlen meddelat arbetsgivaren och där gårdskarlen vid behov omedelbart kan nås för att under denna tid utföra regelbundet återkommande smärre arbeten, betalas till gårdskarlen för sådana timmar i fri beredskap en penningersättning på 25 % av den oförhöjda timlönen.


Tillämpningsanvisning

Gårdskarlens beredskap bestäms uteslutande i enlighet med denna bestämmelse. På grund av gårdskarlsarbetets art har det skapats ett med tanke på fastighetsskötseln flexibelt beredskapssystem. Det kan plötsligt uppstå något tekniskt fel i fastigheten, och därför bör gårdskarlen vara anträffbar.

Till beredskapen kan det anknytas smärre uppgifter som hör till gårdskarlen, t.ex. öppnande och stängande av dörrar, skötsel av belysningen samt flagghissning och flagghalning.

För att en överenskommelse om gårdskarlens beredskapstider ska kunna ingås krävs en plan över regelbundet återkommande smärre arbeten som ska utföras under beredskapen. Utförandet av dessa arbeten, som inte räknas in i arbetstiden, får inte uppta huvuddelen av beredskapstiden. Den tid som åtgått till andra arbeten vilka gårdskarlen blivit tvungen att utföra under beredskapen räknas i sin helhet in i arbetstiden.


§ 9 Övertidsersättning

mom. 1       

När genomsnittlig arbetstid per vecka tillämpas, betalas för övertidsarbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden under utjämningsperioden i penningersättning en med 50 % förhöjd timlön för övertidstimmarna, högst upp till det timantal som man får genom att multiplicera antalet veckor i utjämningsperioden med 6. För de följande timmarna av övertids- och nödarbete under utjämningsperioden betalas en med 100 % förhöjd timlön.

mom. 2       

Penningersättningen för övertidsarbete kan enligt arbetsgivarens prövning bytas ut mot motsvarande ledighet under den ordinarie arbetstiden. Arbetsgivaren och gårdskarlen kan också komma överens om att penningersättningen för övertidsarbete betalas i form av en separat månadsersättning.

mom. 3       

Om utjämningsperioden har avbrutits för att gårdskarlens anställningsförhållande har avbrutits eller för att gårdskarlen inte har kunnat arbeta på grund av semester eller sjukdom eller av någon annan godtagbar orsak, räknar man ut hur mycket längre än 8 timmar den genomsnittliga arbetstiden har varit under den avbrutna utjämningsperioden under de dygn som använts till arbete. För de 2 första genomsnittliga timmar av övertidsarbete som ingår i detta timantal betalas en med 50 % förhöjd timlön och för de följande timmarna en med 100 % förhöjd timlön.

§ 10 Uträkning av timlön

När den timlön enligt § 23 i arbetstidskapitlet som behövs för uträkning av arbetstidsersättningar fastställs, beaktas som dividend gårdskarlens ordinarie lön för kalendermånaden inklusive eventuella naturaförmåner.