Suomeksi
AKTA
AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktiga

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktiga utgör inte en del av AKTA 2020–2021.

§ 1 Uppsägningsskydd

Arbetsgivaren får säga upp en arbetarskyddsfullmäktigs tjänsteförhållande eller arbetsavtal endast på de grunder som anges i lagen (hänvisningsbestämmelse).

Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtal hävs och arbetarskyddsfullmäktigen bestrider hävningen, ska arbetsgivaren till arbetarskyddsfullmäktigen betala ett belopp som motsvarar en månads lön, förutsatt att talan i ärendet väcks inom fyra veckor från att arbetsavtalet hävdes.

Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtalsförhållande har avslutats i strid med detta avtal, ska arbetsgivaren i ersättning betala arbetarskyddsfullmäktigen minst 10 och högst 30 månaders lön. Ersättningen ska bestämmas enligt de grunder som anges i arbetsavtalslagen.

§ 2 Ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig

Till den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen betalas i ersättning 68,00 euro/mån1. Ersättningen utgör en del av den ordinarie lönen.

Om arbetarskyddsfullmäktigen på grund av ett tillfälligt hinder inte kan sköta sina uppgifter, sköter en ersättare de av arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter som inte kan vänta tills arbetarskyddsfullmäktigens hinder upphör (29 § 3 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006).

Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig, betalas arbetarskyddsfullmäktigens ersättare ovan nämnda ersättning efter att den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens hinder har pågått utan avbrott i minst en månad, men högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag.

§ 3 Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller från datum för underskriften och tills vidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

§ 4 Arbetsfredsbestämmelse

Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

Vidare är en förening som är bunden av tjänste- och arbetskollektivavtalet skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare och arbetstagare som avtalet gäller inte bryter mot den ovan avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet för tjänsteinnehavar- och arbetstagarföreningar innebär också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd och inte heller på något annat sätt medverka till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få ett slut på dem.

Helsingfors den 24 november 2011

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

TEKNIK OCH HÄLSA FKT RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF

1 Ersättningen till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfullmäktig är 95 euro i månaden från 1.8.2020 och 96 euro från 1.4.2021.