Suomeksi
AKTA
AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

Bilaga 2 Personal inom kultur- och fritidstjänster

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar inom biblioteks-, musei-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster, på det sätt som framgår nedan.


Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

Ledningsuppgifter utanför lönesättningen

  • En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som leder en servicehelhet, oberoende av uppgiftsbeteckning, t.ex. biblioteks-, musei-, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsdirektör.

I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar och § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


§ 2 Lönesättningen för bibliotekstjänster

Lednings- och chefsuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR020)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid bibliotek. Också kundarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekschefer, chefer för regionbibliotek, avdelningsföreståndare och servicechefer vid bibliotek.

02KIR020

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 500,00 €

2 516,00 €

2 516,00 €

Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR042)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter i anslutning till bibliotekets samlingar och informationstjänst, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekarier, informatiker och specialbibliotekarier.

02KIR042

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 300,00 €

2 316,00 €

2 316,00 €

Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR050)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblioteksbranschen där de har ansvar för kundservicen, någon annan servicehelhet eller en del av den.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att betjäna kunder och ordna material. Också arbetsledning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller lämplig yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. specialbiblioteksfunktionärer, biblioteksfunktionärer, bibliotekssekreterare och informationssekreterare.

02KIR050

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 100,00 €

2 116,00 €

2 116,00 €

Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblioteksbranschen. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör bl.a. att betjäna kunder och ordna material.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. biblioteksfunktionärer.

02KIR060

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 000,00 €

2 016,00 €

2 016,00 €

Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR070)

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter och deltar i bibliotekets kundbetjäning. Till uppgifterna kan höra bland annat att ställa i ordning och sortera biblioteksmaterial och övervaka bibliotekslokalerna.

Till lönelönepunkten kan höra t.ex. sorteringsbiträden och biblioteksbiträden.

02KIR070

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

1 700,00 €

1 716,00 €

1 716,00 €

§ 3 Lönesättningen för museitjänster

Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster (02MUS022)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid museum. Också kundarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel intendenter och museichefer.

02MUS022

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 500,00 €

2 516,00 €

2 516,00 €

Sakkunniguppgifter inom museitjänster (02MUS040)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter i anslutning till samlingar och utställningar, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. museiamanuenser, forskare vid museum och museilektorer.

02MUS040

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 300,00 €

2 316,00 €

2 316,00 €

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom museitjänster (02MUS060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i museibranschen.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. konservatorer, museimästare, museiassistenter och utställningssekreterare.

02MUS060

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 000,00 €

2 016,00 €

2 016,00 €

Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster (02MUS070)

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster. Till uppgifterna kan höra övervakning av lokaler och utställda föremål samt andra stöduppgifter i museiverksamheten.

Till lönepunkten kan höra t.ex. museibiträden och museiassistenter.

02MUS070

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

1 700,00 €

1 716,00 €

1 716,00 €

§ 4 Lönesättningen inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster

Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP020)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid en verksamhetsenhet eller inom ett verksamhetsområde. Också sakkunnigarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidssekreterare, kordinatorer och ledande kordinatorer.

02VAP020

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 200,00 €

2 216,00 €

2 216,00 €

Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP050)

De som hör till denna lönepunkt arbetar bl.a. med utveckling av kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster, planering och ledning av verksamheten samt utredning och prognostisering av kundernas behov.  Också arbetsledning och handledning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. specialungdomsarbetare, specialidrottsinstruktörer, ansvariga idrottsinstruktörer/ungdomsledare, kulturproducenter, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/koordinatörer.

02VAP050

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 100,00 €

2 116,00 €

2 116,00 €

Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP060)

De som hör till denna lönepunkt ger grupphandledning och individuell handledning och utför anknytande kundarbete.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. ungdomsledare, idrottsinstruktörer, kulturinstruktörer och ungdomsarbetare.

02VAP060

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

2 000,00 €

2 016,00 €

2 016,00 €

Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP070)

De som hör till denna lönepunkt utför olika grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidstjänster.

Till lönepunkten kan höra till exempel klubbledare, badvakter/simövervakare, idrottsplansskötare och simlärare.

02VAP070

Grundlön

1.7.2015

1.2.2016

1.2.2017

 

 

1 700,00 €

1 716,00 €

1 716,00 €


Tillämpningsanvisning för lönesättningen

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte avgörande.

Utbildning

Om det för en befattning som hör till lönepunkten förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten, är det i allmänhet ett tecken på att också arbetets svårighetsgrad förutsätter en uppgiftsrelaterad lön som är klart högre än grundlönen. Så är fallet till exempel om en konservator i lönepunkt 02MUS060 förutsätts ha yrkeshögskoleexamen. Se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Chefsställning

I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgifter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Arbetsvärdering

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. Arbetsvärderingen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 2, när uppgifterna är jämförbara med varandra.