Suomeksi

AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

  Bilaga 13 Särskilda bestämmelser för lanntbruksavbytare

  § 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser

  Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009), vilka är anställda i arbetsavtalsförhållande vid lokala enheter.

  Anställningsvillkoren för avbytare bestäms enligt denna bilaga, och dessutom tillämpas följande bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet:


   
  Kap. I Allmän del § 1–6, § 8–10
  Kap. II Löner § 1–15, § 18–20
  Kap. III

   
  Arbetstid § 1–4, § 5 mom. 1–2 och mom. 6–7, § 6, § 12 mom. 1, § 13, § 15 mom. 4, § 18, § 21, § 24, § 25 mom. 3 och 5, § 26 mom. 1 och mom. 3–5, § 29, § 30, § 32
  Kap. IV Semester § 1–19, § 21
  Kap. V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
  Kap. VII Förtroendemän
  Kap. VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande
  Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

  Protokollsanteckning

  Ersättning för tvätt av skyddskläder och telefonersättning betalas enligt det belopp som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt årligen fastställer.


  2 § Ordinarie arbetstid

  mom. 1

  Den ordinarie arbetstiden för avbytare är högst 12 timmar per dygn, 38 timmar 45 minuter per vecka, 77 timmar 30 minuter under en tvåveckorsperiod eller 155 timmar under en fyraveckorsperiod.


  Tillämpningsanvisning

  Arbetstiden ska utjämnas till den genomsnittliga arbetstiden under den utjämningsperiod som tillämpas. Arbetsperioder på mer än fyra veckor kräver överenskommelse enligt kap. III § 3. För en avbytare med tudelad arbetsdag planeras arbetstiden som full arbetstid.

  Ändringar i arbetsskiftsförteckningen ska delges arbetstagaren i enlighet med kap. III § 30 mom. 2.


  mom. 2

  När det i en utjämningsperiod som avses i mom. 1 ingår en arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton som avses i § 7 mom. 2 i arbetstidskapitlet, är den ordinarie arbetstiden per vecka för varje arbetstidsförkortande söckenhelg 7 timmar 45 minuter kortare än vad som bestäms i mom. 1. I deltidsarbete minskas arbetstiden under sådana veckor proportionellt så att den för varje ovan nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 45 minuter som avbytarens deltidsarbetstid utgör av full arbetstid enligt mom. 1.

  § 3 Beviljande av ledighet per vecka samt dygnsvila

  mom. 1

  Arbetsgivaren och avbytaren kan komma överens om att veckoledighet ges senast under den kalendermånad som följer efter periodens slut.

  mom. 2

  Under en vecka då veckoledigheten enligt överenskommelse flyttats till en senare tidpunkt, är den ordinarie arbetstiden högst 56 timmar.

  mom. 3

  Under de 24 timmar som följer efter inledandet av varje arbetsskift ska en avbytare ges en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. Enligt överenskommelse med arbetstagaren kan man dock avvika från denna vilotid, om det är nödvändigt för att arbetstiden ska kunna arrangeras på ett ändamålsenligt sätt. Om arrangemanget gäller minst fem arbetstagare, förutsätts ett avtal med respektive förtroendeman eller lokalt med respektive avtalsorganisation. Vilotiden ska dock vara minst 7 timmar.

  § 4 Tillfälligt inkallande under ledig dag

  Om en arbetstagare tillfälligt måste inkallas under en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är en ledig dag, ska arbetsgivaren i första hand kalla in en arbetstagare som samtyckt till detta. Dessutom ska arbetsgivaren försöka alternera så att det inte alltid är samma arbetstagare som inkallas. Såvida det inte är fråga om nödarbete, ska arbetsgivaren försöka undvika inkallande, om det medför oskäliga olägenheter för arbetstagaren.

  § 5 Definition av och ersättning för mertidsarbete

  mom. 1

  Mertidsarbete är arbete som på arbetsgivarens initiativ utförs utöver avbytarens ordinarie arbetstid, men som inte är övertidsarbete.


  Tillämpningsanvisning

  För den som har full arbetstid kan mertidsarbete uppkomma endast under söckenhelgsveckor och söckenhelgsperioder.


  mom. 2

  Mertidsarbete ersätts enligt arbetsgivarens prövning antingen i pengar som en oförhöjd timlön för varje timme mertidsarbete eller i form av motsvarande ledighet.

  § 6 Definition av och ersättning för övertidsarbete

  mom. 1

  Övertidsarbete avser arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och som överskrider både den ordinarie arbetstid som på förhand antecknats i arbetsskiftsförteckningen och följande övertidsgränser:

  Övertidsgränsen per dygn är 12 timmar och per vecka 38 timmar 45 minuter. Om utjämningsperioden är längre än en vecka, utgör övertidsgränsen per vecka den ordinarie arbetstid per vecka som på förhand antecknats i arbetsskiftsförteckningen.

  Om det i utjämningsperioden ingår en arbetstidsförkortande söckenhelg enligt § 1 mom. 2 ovan, utgör övertidsgränsen den i förteckningen antecknade arbetstiden utökad med 7 timmar 45 minuter för varje arbetstidsförkortande söckenhelg. Vid deltidsarbete där utjämningsperioden överstiger en vecka är övertidsgränsen per vecka 38 timmar 45 minuter multiplicerat med antalet veckor i utjämningsperioden.


  Tillämpningsanvisning

  Övertidsarbete utförs enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och avbytaren.

  Exempel 1

  En avbytare med full arbetstid har en ordinarie arbetstid på 155 timmar under en fyra veckors utjämningsperiod. Den ordinarie arbetstiden under den första veckan är 33 timmar, under den andra och tredje veckan 38,75 timmar och under den fjärde veckan 44,5 timmar. Enligt den fullgjorda arbetsskiftsförteckningen är antalet timmar 35 under den första veckan. Under den första veckan har det uppstått övertid per vecka, eftersom den ordinarie arbetstiden per vecka i den fastställda arbetsskiftsförteckningen har överskridits med två timmar.

  Exempel 2

  En deltidsarbetande avbytare har en ordinarie arbetstid på i genomsnitt 30 timmar per vecka: I en utjämningsperiod på fyra veckor är den ordinarie arbetstiden 120 timmar. Övertidsgränsen är 155 timmar, medan 155 timmar – 120 timmar är mertid.


  mom. 2

  För arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden per dygn betalas lönen för de två första timmarna förhöjd med 50 % och för de följande timmarna förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ersättning i ledig tid.

  mom. 3

  För övertid som utförts under en vecka utöver den ordinarie arbetstiden betalas lönen för de 12 första timmarna förhöjd med 50 % och för de följande timmarna förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ledighet. Vid deltidsarbete med en utjämningsperiod som är längre än en vecka betalas vid tvåveckorsperioder för de 24 första övertidstimmarna och vid fyraveckorsperioder för de 48 första övertidstimmarna lönen förhöjd med 50 % och för följande övertidstimmar förhöjd med 100 %, eller alternativt ges motsvarande ledighet.

  § 7 Söndagsersättning

  För arbete som utförs på söndag, självständighetsdagen, första maj, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, alla helgons dag, nyårsdagen, trettondagen, juldagen och annandag jul samt kl. 18.00–24.00 på lördag och motsvarande tid dagen före de ovan uppräknade helgdagarna betalas utöver den ordinarie lönen en oförhöjd timlön för varje arbetstimme eller ges motsvarande ledighet.

  § 8 Kvälls-, natt-, lördags- och helgaftonsersättning

  mom. 1

  Till avbytare betalas mellan kl. 18.00 och 22.00 en ersättning på 15 % för kvällsarbete och mellan kl. 22.00 och 7.00 en ersättning på 30 % för nattarbete eller ges motsvarande ersättning i ledig tid.

  mom. 2

  För arbetstimmar som utförts under ordinarie arbetstid klockan 6.00–18.00 på helgfri lördag, förutom påskafton eller julafton som infaller på en lördag, betalas till avbytare en separat penningersättning på 20 % eller ges motsvarande ersättning i ledig tid.

  mom. 3

  För arbetstimmar som utförts kl. 00.00–18.00 på påskafton, midsommarafton eller julafton som infaller någon annan dag än söndag betalas i helgaftonsersättning utöver den ordinarie lönen en oförhöjd timlön eller ges motsvarande ledighet.

  § 9 Beredskap

  Till en avbytare som enligt överenskommelse är i beredskap betalas en penningersättning på 20–30 % eller ges motsvarande ersättning i ledig tid. När ersättningen bestäms beaktas de begränsningar som beredskapen medfört för arbetstagaren, till exempel hur långt arbetstagaren kan röra sig och hur snabbt han eller hon måste infinna sig på gården.


  Tillämpningsanvisning

  Beredskapen bör basera sig på överenskommelse mellan avbytaren och arbetsgivaren. På beredskap för avbytare tillämpas också kap. III § 5 mom. 1–2 och mom. 6–7.


  § 10 Förläggning av arbetstiden

  Avbytarnas arbetstid bör i allmänhet förläggas till mellan kl. 6.00 och 18.00. Arbetstiden kan även förläggas till en annan tid, om skötseln av avbytarverksamheten eller behovet av vikariehjälp kräver det. Avbytaren ska ges tillfälle att inta en måltid under arbetet.


  Tillämpningsanvisning

  Någon egentlig måltidsrast som inte ingår i arbetstiden har avbytarna inte.

  Bestämmelser om nattarbete finns i 26 § i arbetstidslagen (605/1996) (hänvisningsbestämmelse). Oberoende av 26 § 1 mom. i arbetstidslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om nattarbete, om det finns en grundad anledning ur verksamhetssynpunkt. Nattarbete enligt arbetstidslagen är arbete som utförs mellan kl. 23.00 och 6.00, vilket kan behövas till exempel på robotgårdar där anordningar och andra funktioner behöver upprätthållas.


  § 11 Ersättning för resekostnader

  Arbetsresorna från bostaden till det första arbetsstället och från det sista arbetsstället till bostaden ersätts för samtliga avbytare inom den lokala enhetens område där avbytaren arbetar.


  Protokollsanteckning

  Resekostnaderna för s.k. övervakningsbesök ersätts i enlighet med de principer som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fastställer.


  § 12 Divisor för månadslönen

  Den timlön som behövs för att räkna ut ersättningarna i § 5–9 får man genom att dividera avbytarens ordinarie lön för kalendermånaden med 163.

  § 13 Fortlöpande förhandlingar

  Under avtalsperioden utreds hur arbetstidssystemet kunde utvecklas och vilka möjlighet det finns att främja arbetstidsplaneringen så att produktiviteten, arbetshälsan, arbetarskyddet och förlängningen av arbetskarriärerna beaktas. I utredningen beaktas serviceproduktionens, arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov.