Suomeksi

Arbetskraftsinvandring behövs

Det behövs utländsk arbetskraft för att komplettera den finländska arbetskraften. Det här förutsätter etiskt hållbar rekrytering från både EU-länder och länder utanför EU.

Internationell rekrytering

Finland behöver kunnig personal på alla utbildningsnivåer för att arbetsmarknaden ska fungera och konkurrenskraften bevaras.

Arbetskraftsinvandringen är viktig inte bara för att trygga tillgången till arbetskraft utan också för att berika arbetslivet och främja innovationer.

Internationell rekrytering kräver kunnande och nätverk

En lyckad rekrytering kräver mer än bara tekniska prestationer och genomförande av olika rekryteringsskeden. Kommunerna måste förbereda sig inför konkurrensen om den krympande arbetskraften.

Invandrarnas ställning och rättigheter samt rekryteringen av dem regleras av många olika lagar och andra bestämmelser som måste beaktas vid rekryteringen och under anställningen.

Internationell rekrytering underlättas av

  • långsiktigt engagemang
  • tydliga anvisningar, verksamhetsmodeller och hjälpmedel
  • erfarenheter av rekrytering och rekryteringskompetens
  • goda samarbetspartner.

Särskilt vid rekrytering från utlandet lönar det sig att redan i början av processen bygga upp ett gott samarbete med löntagarorganisationernas representanter.

Det är också viktigt att på förhand fundera ut vilken information som ska ges till löntagarorganisationerna och arbetstagarna – och eventuellt också till medierna – samt hur och när informationen ska ges.

Den allt mer internationella arbetsmarknaden utvecklas i samverkan

Arbetsgivarna och arbetsmarknadsorganisationerna kan tillsammans stödja invandrarnas placering i arbetslivet, till exempel genom att utveckla mångfaldsledning och attitydklimatet på arbetsplatserna.

Också invandrarna yrkeskunnighet bör identifieras och erkännas. Kunnandet bör vid behov kunna kompletteras på ett flexibelt sätt. Det behövs till exempel språkutbildning som utgår från arbetslivets behov.

Jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering utgör en viktig del av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. När arbetsmarknaden internationaliseras kan det uppstå missförhållanden såsom diskriminering, illegalt arbete eller svartjobb. För att arbetsmarknaden ska fungera gäller det att effektivt ingripa i missförhållanden.

Rekrytering av utländsk arbetskraft är en process

Varje internationell rekryteringsprocess är unik. Till de flesta rekryteringsprocesser hör ändå vissa skeden och frågor som arbetsgivaren måste gå igenom.

En arbetsgivare som överväger rekrytering från utlandet måste ta ställning till åtminstone följande frågor:

  • Ska jag rekrytera en person med utländsk bakgrund i Finland eller ska jag rekrytera från utlandet? Om jag rekryterar någon från utlandet, blir det fråga om ett EU- eller EES-land eller ett tredje land? Hur skiljer sig rekryteringsprocesserna i dessa fall från varandra i fråga om lagstiftning och tillståndsförfarande?
  • Hur kan jag försäkra mig om att arbetstagaren har tillräcklig kompetens och yrkesskicklighet och tillräckligt kunnande?
  • Hur kan jag försäkra mig om att arbetstagaren har tillräckliga språkkunskaper?
  • Vad ska jag själv göra i rekryteringsprocessen? Ska jag köpa en del av tjänsterna utifrån och i så fall av vem?
  • Med vem och hur kan jag bilda nätverk?
  • Vad kostar rekryteringsprocessen?

Vad behöver beaktas i rekryteringsprocessen?

Av processbeskrivningen nedan framgår frågor som kan bli aktuella vid internationell rekrytering.

Rekryteringsprocessen är inte lineär. Varje arbetsgivare avgör själv vad som görs i processen och i vilken ordning. Processen kan också framskrida i olika takt i olika rekryteringar.

Arbetsgivaren bestämmer också vilka saker arbetsgivaren sköter själv och vilka tjänster som köps utifrån.

Arbetsgivaren måste till exempel överväga om arbetstagaren ska erbjudas utbildnings- och etableringstjänster eller om arbetstagaren själv ska sköta detta.

Processbeskrivning för internationell rekrytering

 

Processbeskrivning för international rekrytering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT