Suomeksi

Anställningsvillkoren fastställs i arbetsavtal och tjänsteförordnanden

Utöver kollektivavtalet och lagstiftningen består grunden för anställningsvillkoren av arbetsavtalet och tjänsteförordnandet.

Henkilö täyttää lomaketta.

När arbetsavtal och tjänsteförordnanden upprättas måste man avgöra om man samtidigt antecknar de centrala villkor i arbetet som avses i arbetsavtalslagen och lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden eller om man ger en del information som lagen förutsätter i en separat handling.

Bland annat arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och tjänsteinnehavarlagen har ändrats 1.8.2022. Efter lagändringarna har arbetsgivarna en mer omfattande skyldighet än tidigare att ge information i början av anställningsförhållandet. Arbetsgivarna ska ge information om bland annat det försäkringsbolag där de har försäkrat de anställda mot olycksfall och ordnat deras pensionsskydd. Den mer omfattande informationsskyldigheten gäller också villkoren för varierande arbetstid och situationer där de anställda med stöd av lag eller enligt arbetsgivarens praxis har en särskild rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder.

Lagändringarna har beaktats i anvisningarna på denna sida och i våra blankettmallar. KT vill genom sina anvisningar minska arbetsgivarnas administrativa arbete. Därför har de centrala villkoren i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet som förutsätts i lagarna beaktats i blankettmallarna för arbetsavtal och tjänsteförordnanden.

Det kan dock vara ändamålsenligt att informera om en del av de centrala villkoren i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet i en separat skriftlig handling. Det är viktigt att de som ansvarar för personalärenden hos arbetsgivarna går igenom lagändringarna och bedömer vad de innebär för organisationens verksamhet och mallar för arbetsavtal och tjänsteförordnanden.

De centrala villkoren i ett arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen

Enligt 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, om inte villkoren framgår av ett skriftligt arbetsavtal.

Om ett arbetsavtal för viss tid förnyas utan att villkoren förändras, behöver informationen inte ges på nytt.

Informationen behöver inte ges, om arbetstagarens arbetstid i genomsnitt uppgår till högst tre timmar per vecka under en period på fyra på varandra följande veckor.

En del information ska ges inom en vecka och en del inom en månad från det att arbetet inleddes. När något villkor i arbetet ändras ska arbetsgivaren ge information om det senast när ändringen träder i kraft.

Arbetsgivaren ska ge följande information:

Information som ska ges inom en vecka från det att arbetet inleddes (med fet stil)

 • arbetsgivaren och arbetstagaren samt deras hemort eller driftställe
 • tidpunkten då arbetet inleds
 • den tidpunkt då ett arbetsavtal för viss tid upphör att gälla eller en uppskattning av tidpunkten då avtalet upphör att gälla samt grunden för att arbetsavtalet ingåtts för viss tid eller uppgift om att det är fråga om ett i 1 kap. 3 a § avsett avtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös
 • prövotiden
 • den plats där arbetet utförs eller, om arbetstagaren inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs
 • arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 • de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden
 • den tillämpade arbetstiden.

Information som ska ges inom en månad från det att arbetet inleddes

 • i fråga om arbetstagare med varierande arbetstid: 
  • i vilka situationer och i vilken omfattning det för arbetsgivaren uppstår behov av arbetskraft
  • de veckodagar och tider under vilka arbetsgivaren i enlighet med 30 a § i arbetstidslagen får låta utföra arbete utan att arbetstagaren varje gång ger sitt samtycke
    
 • i fråga om hyrt arbete: 
  • användarföretagets namn och verksamhetsställe, när de är kända
  • uppgifter om orsaken till och varaktigheten eller en uppskattning av varaktigheten för den kundbeställning från användarföretaget som utgör bakgrunden till avtalet för viss tid
  • en uppskattning av vilka andra motsvarande arbetsuppgifter än de som avtalats i arbetsavtalet för den för viss tid inhyrda arbetstagaren som dennes arbetsgivarföretag kan erbjuda
    
 • en eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet
 • den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pensionsskydd eller försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar
 • i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad de uppgifter som nämns i arbetsavtalslagen.

Informationen om centrala villkor i arbetet kan ges arbetstagaren i en eller flera separata handlingar eller skrivas in i arbetsavtalet. En del information kan ges genom en hänvisning till den lag eller det kollektivavtal som tillämpas i arbetsavtalsförhållandet, om den information som krävs framgår av dem.

Sådan information är

 •  prövotiden
 • de grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden
 • den tillämpade arbetstiden
 • en eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet
 • den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pensionsskydd eller försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

När något ändras i den information som getts ska arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftlig information om ändringen så snart som möjligt. Informationen ska ges senast när ändringen träder i kraft, om inte ändringen beror på att lagstiftning eller kollektivavtal ändrats.

Att beakta vid utarbetandet av arbetsavtal

Enligt kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn ska ett arbetsavtal i regel göras upp skriftligt eller i elektronisk form och så detaljerat att alla faktorer som inverkar på anställningsvillkoren framgår (AKTA kap. I § 6).

Arbetsgivaren ska bedöma vilka frågor som uttryckligen behöver avtalas i arbetsavtalet, hur de antecknas i arbetsavtalet och om en del av de centrala villkoren i arbetsavtalsförhållandet som lagen förutsätter kan delges med en separat handling.

Arbetsgivarens möjligheter att göra ändringar i anställningsvillkoren påverkas av om villkoren har avtalats i arbetsavtalet eller inte samt på vilket sätt och med vilken noggrannhet de antecknats. Det lönar sig att i arbetsavtalet endast anteckna sådana villkor som det uttryckligen är ändamålsenligt att komma överens om.

Anteckningarna i arbetsavtalet har betydelse när man bedömer omfattningen hos arbetsgivarens arbetsledningsrätt, till exempel hur mycket arbetsgivaren senare kan ändra villkoren i arbetsavtalsförhållandet. Därför rekommenderas det att man i fråga om vissa villkor som avtalats i arbetsavtalet till exempel använder formuleringen ”när anställningen inleds”. Den ger arbetsgivaren större rätt att ändra dessa villkor. Detta har beaktats i KT:s arbetsavtalsmall. 

OBS! Om arbetsgivaren tillämpar varierande arbetstid enligt arbetsavtalslagen, ska arbetstagaren också informeras om det som bestäms om varierande arbetstid i 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen. Detta har inte beaktats i arbetsavtalsmallen. 

Förtroendemannen har rätt att granska de undertecknade skriftliga arbetsavtalen för anställda som hör till den organisation som förtroendemannen företräder (AKTA/VÄLKA kap. VII § 6 mom. 4 och tillämpningsanvisningen för TIM-AKA § 3 mom. 2).

Mall för arbetsavtal 

Om arbetsuppgifterna förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar och om ett villkor för anställningen är lämplighet för arbetet enligt smittskyddslagen, ska arbetsgivaren redan när arbetsavtalet ingås informera arbetstagaren om att uppgifter om lämpligheten ska ges arbetsgivaren innan arbetsavtalsförhållandet inleds. Om arbetsavtalet ingås villkorligt och arbetsavtalet förfaller om uppgifterna om lämpligheten inte ges inom utsatt tid till arbetsgivaren eller om arbetstagaren inte är lämplig för arbetet, ska det i arbetsavtalet nämnas att avtalet är villkorligt och att det kan förfalla.

Mer på webben

Att beakta vid utarbetandet av tjänsteförordnanden

I 9 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden finns bestämmelser om innehållet i ett tjänsteförordnande.

Ett nytt 2 mom. har 1.8.2022 fogats till 9 §. Enligt momentet ska tjänsteinnehavaren utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ges skriftlig information om de villkor i arbetet som räknas upp i bestämmelsen, om uppgifterna inte framgår av tjänsteförordnandet.

Av tjänsteförordnandet ska framgå åtminstone

 • parterna i tjänsteförhållandet
 • tjänstebeteckningen
 • tjänsteförhållandets längd
 • grunden för ett tjänsteförhållande för viss tid
 • eventuell prövotid
 • begynnelsetidpunkten för tjänsteutövningen
 • huvudsakliga uppgifter eller grunden för hur de fastställs
 • grunderna för lönen.

Utöver ovan nämnda uppgifter ska det av antingen tjänsteförordnandet eller en separat skriftlig handling framgå

 • den plats där arbetet utförs eller, om tjänsteinnehavaren inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänsteinnehavaren arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs
 • den tillämpade arbetstiden
 • en eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet
 • den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat tjänsteinnehavarens pensionsskydd eller försäkrat tjänsteinnehavaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar
 • i fråga om utlandsarbete som varar minst en månad, de uppgifter som avses i 2 kap. 4 § 3 mom. 16 punkten i arbetsavtalslagen.

Den information som ska ges i tjänsteförordnandet samt information om den plats där arbetet utförs och den tillämpade arbetstiden ska ges inom en vecka från att tjänsteutövningen inleddes. Övrig information ska ges inom en månad från det att tjänsteutövningen inleddes. Ett undantag från detta är den information om utlandsarbete som ska ges innan tjänsteinnehavaren flyttar utomlands.

En del information kan ges genom en hänvisning till den lag eller det kollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet, om den information som krävs framgår av dem.

Sådan information är

 • prövotiden
 • grunderna för lönen
 • den tillämpade arbetstiden
 • en eventuell på lag, avtal eller praxis grundad rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 • hur semestern bestäms
 • uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 • det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet
 • den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat tjänsteinnehavarens pensionsskydd eller försäkrat tjänsteinnehavaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar

Om ett tjänsteförhållande för viss tid förnyas utan att villkoren förändras, behöver informationen inte ges på nytt.

När något ändras i den information som getts ska tjänsteinnehavaren ges skriftlig information om ändringen så snart som möjligt, dock senast när ändringen träder i kraft. Om ändringen beror på att en lag eller ett kollektivavtal som nämns i informationen har ändrats, behöver ingen information ges om ändringen.

Ett beslut om val av tjänsteinnehavare fattas villkorligt om behövliga utredningar, till exempel en utredning om hälsotillståndet, inte står till förfogande när beslutet fattas. Beslutet ska fastställas eller konstateras ha förfallit senare.
Mallen för tjänsteförordnande innehåller uppgifterna i 9 § 1 och 2 mom. i lagen med undantag av punkten om utlandsarbete.

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT