Suomeksi

Utnyttja prövotiden

Prövotid kan tillämpas och är befogad vid både visstids- och tillsvidareanställningar.

Vid anställning i tjänsteförhållande kan det senast när anställningsbeslutet fattas bestämmas om en prövotid. Tillämpningen av prövotid kräver inte tjänsteinnehavarens samtycke, men det är befogat att nämna den redan i samband med intervjuerna.

I fråga om arbetsavtalsförhållanden kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om prövotiden.

Den myndighet som fattar beslut om prövotid är vanligen samma myndighet som beslutar om anställningen.

Båda parterna kan häva anställningen under prövotiden

Under prövotiden kan vardera parten häva anställningsförhållandet med omedelbar verkan.

Som grund för hävningen räcker i princip att prövotiden åberopas.

Hävning under prövotid får inte ske på diskriminerande eller i övrigt osakliga grunder. I praktiken är allmänna grunder för hävning brister i utförandet av arbetet eller den anställdas olämplighet eller bristande anpassning till arbetet.

Den anställda ska ges tillfälle att bli hörd före hävning under prövotiden. Den anställda har rätt att anlita ett biträde enligt eget val vid hörandet och ska i kallelsen till hörandet informeras om denna rätt.

Prövotidens längd varierar

För både tjänsteinnehavare och arbetstagare kan prövotiden vara högst sex månader räknat från den dag då tjänsteutövningen eller arbetet inleds.

Om den anställda under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår.

Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut skriftligt underrätta den anställda om att prövotiden förlängs.

I arbetsavtalsförhållanden för viss tid eller i tjänsteförhållanden för viss tid som är kortare än ett år kan prövotiden inklusive förlängning utgöra högst hälften av arbetsavtals- eller tjänsteförhållandets längd.

Också ny prövotid kan tillämpas

En ny prövotid kan fastställas för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omplaceras i en annan tjänst eller i andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare, om uppgifterna eller ställningen förändras väsentligt.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren medan ett tillsvidare gällande arbetsavtal är i kraft avtalar om nya arbetsuppgifter eller en annan ställning för arbetstagaren, och avtalet innebär en avsevärd förändring i de tidigare arbetsuppgifterna, kan prövotid införas i det nya avtalet. Om det nya avtalet hävs med hänvisning till prövotiden innebär det ändå inte att anställningen upphör, utan arbetstagaren har då rätt att återgå till sina tidigare uppgifter.

Om en visstidsanställd tjänsteinnehavare utan avbrott övergår till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare kan en ny prövotid fastställas, men prövotidernas längd (prövotiden i visstids- och tillsvidareanställningen) får tillsammans vara högst sex månader om tjänsteinnehavarens uppgifter och ställning inte ändras.

Om det sker en väsentlig förändring i arbetsuppgifterna när den anställda själv söker sig till nya uppgifter kan en ny prövotid fastställas. När flera tidsbegränsade anställningsförhållanden följer på varandra kan en ny prövotid inte fastställas om inte den anställdas uppgifter eller ställning förändras.