Viranhoitomääräys ja työsopimus tehdään palvelussuhteen alussa

Palvelussuhteen alussa viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräys. Työntekijän kanssa tehdään pääsääntöisesti kirjallinen työsopimus, vaikka myös suullinenkin työsopimus on sitova. KT on tehnyt sekä viranhoitomääräystä että työsopimusta varten malliasiakirjat.

Viranhoitomääräys viipymättä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys.

Viranhoitomääräyksestä on käytävä ilmi ainakin viranhaltijan

  • virkanimike
  • virkasuhteen kestoaika
  • määräaikaisuuden peruste
  • mahdollinen koeaika
  • virantoimituksen alkamisajankohta
  • pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste
  • palkkauksen perusteet.

Työsopimus kirjallisesti ja tarkasti

Kunnallisten työehtosopimusten mukaan työsopimus on aina pyrittävä tekemään kirjallisesti ja niin tarkasti, että siitä ilmenevät kaikki työsuhteen ehtojen määrittelyyn vaikuttavat seikat.

​KT:n mallityösopimuslomakkeessa on otettu huomioon myös kaikki ne seikat, joiden pitää työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:n mukaan olla siinä kirjallisessa selvityksessä, joka työnantajan on annettava, jollei kirjallista työsopimusta ole tehty.

Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa edustamaansa järjestöön kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset sen jälkeen, kun sopimukset on asianmukaisesti allekirjoitettu (KVTES I luvun 6 § 2 mom. soveltamisohje, VII luku 6 § 4 mom. ja TTES 3 § 2. momentin soveltamisohje).

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Työsopimuslomaketta voidaan käyttää myös silloin, kun työnantaja päättää kuntalain 89 §:n mukaisesti muuttaa työsopimussuhteeksi sellaisen virkasuhteen, jonka tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Menettelytavoista  on annettu ohjeita KT:n yleiskirjeessä 20/2003, liite 2.

Kuntalain 89 §:n mukaan työnantajan on tarjottava viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Lähtökohtana on, että muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla eli työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja sopivat työsuhteen ehdoista, työsopimuksen alkamisesta ja muista työsopimukseen kuuluvista asioista. Tällöin 89 § (yksipuolinen päättäminen) ei tule sovellettavaksi.

Jos työsopimusta ei saada solmituksi, työnantaja voi kuitenkin muuttaa virkasuhteen yksipuolisella päätöksellä työsuhteeksi kuntalain 89 §:ssä säädetyin edellytyksin eli jos työnantaja on tarjonnut työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla ja antanut työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukaisen selvityksen.

Jos viranhaltijan tehtäviin on virkasuhteessa kuulunut varallaoloa ja/tai sunnuntaityötä, työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun selvitykseen merkitään työntekijän pääasiallisten tehtävien kohdalle, että niihin kuuluu velvollisuus tehdä tarvittaessa vapaamuotoista varallaoloa ja/tai sunnuntaityötä.

Yhteystiedot