På svenska
TTES
TTES, voimassa 1.2.2017 lukien

Liite 5 Vammaisten työllistymis-työtä tekeviä työntekijöitä koskevat erityismääräykset

1 § Palkka

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n 3 momentissa tarkoitettua vammaisten työllistymistyötä tekevän työntekijän palkka määräytyy työehtosopimuksen 28–36 §:n mukaan siten, että työkyvyn vajauksen johdosta hänen perustuntipalkkansa ja työkokemuslisänsä on vastaavassa suhteessa alempi, jollei työntekijän kanssa ole työsopimuksella sovittu muusta työehtosopimuksen 30 §:n mukaisesta palkkausperusteesta.

2 § Työsuhteen päättyminen

Työnantaja voi sen lisäksi, mitä irtisanomisesta on muuten säädetty tai määrätty, irtisanoa työntekijän myös sosiaalihuoltolain 27 d §:n 5 momentissa tarkoitetulla perusteella.

3 § Sairausajan palkka

Työntekijällä on oikeus palkalliseen sairauslomaan työehtosopimuksen 61 §:n määräysten mukaisesti, jos työkyvyttömyyden syynä on muu kuin työllistymistyön järjestämisen perusteena oleva sairaus. Jos työkyvyttömyyden syynä on työllistymistyön perusteena oleva sairaus tai vamma, työntekijälle ei makseta palkkaa sairausloman ajalta.