På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 11 Lasten ja nuorten taidekoulu

  II Tuntiopettajat

  7 § Työsuhteen alkaminen

  Työsuhteen alkamisen osalta noudatetaan KVTES:n I luvun 6 §:n määräyksiä.

  8 § Työsuhteen päättyminen

  Työsuhteen päättymisessä noudatetaan KVTES:n VIII luvun 3 §:n määräyksiä.

  9 § Tuntipalkkiot

  1 mom. 

  Tuntiopettajalle (4 05 0704 0) maksetaan pidetyltä opetustunnilta palkkaliitteen mukainen palkkio.

  2 mom. 

  Näyttelyn suunnittelusta ja järjestämisestä maksetaan 50 % 1 momentissa mainitusta palkkiosta.


  Soveltamisohje

  Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muun tehtävätunnin kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.


  10 § Vuosilomakorvaus ja lomaraha

  1 mom. 

  Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan koulun työkauden päättyessä tai työsuhteen päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta.

  2 mom. 

  Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

  3 mom. 

  Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin.


  Soveltamisohje

  Ks. liitteen 13 13 §:n soveltamisohje.


  11 § Sairausajan ja äitiysvapaan palkka

  1 mom. 

  Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 7 §:n mukaan.


  Soveltamisohje

  Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman koulunsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa.


  2 mom. 

  Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

  12 § Tilapäinen hoitovapaa

  Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työvapaata (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 §:ssä mainitaan.

  13 § Palkanmaksu

  1 mom. 

  Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan viimeistään seuraavan kuukauden seitsemäntenä kalenteripäivänä. Palkka saadaan maksaa pankin välityksellä. Tuntiopettajan palkka maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille, jolleivät työnantaja ja tuntiopettaja toisin sovi.

  2 mom. 

  Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä.

  3 mom. 

  Palkanmaksun yhteydessä annetaan palkansaajalle laskelma, jossa on yksityiskohtainen selvitys palkan perusteista, sen suuruudesta sekä palkanpidätyksistä eri tarkoituksiin.

  14 §

  Poistettu 1.8.2020