2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

III Työaika

31 § Työaikamuodot

Opetushenkilöstön työaika on asianomaisen osion ja/tai liitteen mukainen.


Soveltamisohje

Opetushenkilöstön työaikamuotoja ovat seuraavat (työaikamuodon jäljessä oleva henkilöstöluettelo ei ole tyhjentävä, vaan esimerkkiluettelo):

 1. Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika
 • peruskoulun,
 • lukion ja
 • ammatillisten oppilaitosten opettajat lukuun ottamatta 2 kohtaa, 31.7.2020 asti
 1. Kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §)
 • peruskoulun ja lukion rehtorit sekä peruskoulun ja lukion apulaisrehtorin viran haltijat
 • ammatillisten oppilaitosten rehtorit, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtajat 31.7.2020 asti ja opinto-ohjaajat 31.7.2020 asti
 • sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten sekä metsäoppilaitosten päätoiminen opetushenkilöstö, 31.7.2020 asti
 1. Vuosityötunteihin perustuvat työajat
 • peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorit
 • lukion vuosityöaikaan otetut opinto-ohjaajat
 • lukion vuosityöaikaan otetut erityisopettajat
 • kansalaisopiston opettajat
 1. 38 tunnin 45 minuutin työaika, 31.7.2020 asti
 • ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat.
 1. Vuosityöaika
 • ammatillisten oppilaitosten opettajat

Kansalaisopistojen, kansanopistojen, lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajien ja eri koulujen ja oppilaitosten virkasuhteisten sivutoimisten tuntiopettajien työaika määräytyy työsopimuksen tai virkasuhteista tuntiopettajaa koskevan määräyksen mukaisena.

 1. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön (osio G) työaikamuodot
 • Yleistyöaika (KVTES III luku 7 §)
 • Jaksotyöaika (KVTES III luku 9 §) voi tulla sovellettavaksi ympärivuorokautisessa päiväkodissa tai sairaalassa jaksotyön soveltamisedellytysten täyttyessä.

32 § Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

1 mom.           

Työpäivien (oppilas- ja opettajatyöpäivät) lukumäärä, opetus- ja muun työnantajan määrättävissä olevan työajan sijoitus sekä oppitunnin pituus määräytyvät 31.12.1998 voimassa olleen lainsäädännön ja työsuunnitelmasta tai sitä vastaavasta asiakirjasta ilmenevän vakiintuneen käytännön mukaisesti.


Soveltamisohje

Määräyksen tarkoituksena on säilyttää opettajan työajasta työnantajan määrättävissä oleva osuus ao. koulussa/oppi­laitoksessa määrällisesti ja ajallisesti entisellään.

Peruskoulussa noudatetaan kuitenkin perusopetuslain ja perusopetusasetuksen säännöksiä.


2 mom.        

Jos koulutuksen järjestämisen kannalta on tarpeen soveltaa tämän pykälän määräyksiä toisin, asiasta voidaan erikseen sopia tapauskohtaisesti ao. luottamusmiehen kanssa.