På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2020–2021, voimassa 1.9.2021 lukien

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. 

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien  

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on OVTES:n osiossa B 0,87 prosenttia ja osiossa F 1,24 prosenttia. Osiossa C korotuksen suuruus on 0,95 prosenttia. Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla. Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien  

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on OVTES:n osiossa B 0,72 prosenttia ja osiossa F 0,75 prosenttia. Osiossa C korotuksen suuruus on 0,99 prosenttia. Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla. Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.

  3 mom. Palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ilmenevät OVTES:n palkkaliitteestä.

  3 § Paikallinen järjestelyerä  

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Ammatillisten oppilaitosten osio C:n opetushenkilöstön paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia ko. liitteen henkilöstön palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.  

  Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.  

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely  

  Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.  

  4 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys   

  1 mom.

  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut työajan pidennykset ovat voimassa 31.7.2020 asti. Kuitenkin OVTES:n osio A 31 §:n soveltamisohjeen kohdan 2 mukaisten kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön työajan pidennys on voimassa KVTES:n toimistotyöajan mukaisesti 30.8.2020 saakka. Ammatillisten oppilaitosten osion C kokoaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vuosityöajan pituus säilyy ennallaan.

  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu liite- ja osiokohtaisesti erinäisiä muutoksia. Nämä muutokset tulevat voimaan kussakin liitteessä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.  

  5 § Keskitetysti käytetyt järjestelyerät

  Perusopetuksessa (osio B liite 1) on käytetty keskitettyjä järjestelyeriä mm. koulu- ja kuntakohtaiseen lisään ja vuosisidonnaisten lisien painoarvon alentamiseen ja eräiden luokanopettajahinnoitteluiden palkantarkistuksiin.

  Lukiossa (osio B liite 2) on käytetty keskitettyjä järjestelyeriä mm. lukioresurssin sisältämän muun kuin opetustyön opetusvelvollisuuden yhtenäistämiseen.

  Ammatillisissa oppilaitoksissa (osio C) keskitetyillä järjestelyerillä on eri tavoin yhdenmukaistettu opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoja.

  Vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa (osio F) on mm. alennettu vuosidonnaisten lisien painoarvoa.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät  

  Asetetaan seuraavat työryhmät:

  Palkkausjärjestelmätyöryhmä

  Työryhmä uudistaa OVTES:n Osio B 2 §:n palkkaperusteryhmien määräytymisen siten, että se tulee perustumaan perusopetuksessa oppilaiden sekä erityisen tuen päätösten määriin. Samalla tarkastellaan myös Osio B 3 §:n (peruskoulun rehtorin palkkaus) ja B 10 § (peruskoulun rehtorin opetusvelvollisuus) kehittämistä.

  Lisäksi työryhmä arvioi OVTES:n palkkausjärjestelmän toimivuutta ja tulevaisuuden kehittämistarpeita, kuten esimerkiksi tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoja sekä lukion uuden opetussuunnitelman vaatimien muutosten toteuttamista. Työryhmä seuraa myös KVTES:n palkkausjärjestelmien kehittämistä ja arvioi siitä johtuvia mahdollisia toimenpiteitä

  Ammatillisten oppilaitosten osion C opetushenkilöstön osalta kehitetään ammatillisen vuosityöaikasopimuksen vapaajaksojärjestelmää.

  Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön palvelussuhteiden kehittämisryhmä

  Työryhmä arvioi OVTES:n Osion F palvelusuhteen ehtojen kokonaisuutta ja mahdollisuutta niiden ajanmukaistamiseen ja yksinkertaistamiseen. 

  9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. 

  Helsingissä 27. toukokuuta 2020

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY