På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos

  III Työaika

  5 § Laboratorioinsinöörin työaika

  Laboratorioinsinööriin sovelletaan osion C yhteisten määräysten 7 §:n 1–2 momentin määräyksiä. Kokonaistyöaikaan voi sisältyä enintään 26 viikkotuntia opetusta.

  6 § Opettajan opetusvelvollisuus

  1 mom. 

  Opetusvelvollisuus merenkulku- ja teknillisissä aineissa sekä ammatinopetuksessa on 874 ja työnopetuksessa 950 tuntia vuodessa. Opetusvelvollisuus kielten opetuksessa on 722, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 817 ja muissa aineissa 760 tuntia vuodessa.

  2 mom.

  Jos opettaja (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, kansalaistieto, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) tai opettaja (työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto) opettavat kahta tai useampaa muuta kuin ammatillista oppiainetta, opettajan opetusvelvollisuus lasketaan painottamalla hänen opettamiensa aineiden viikoittaiset opetusvelvollisuudet niihin käytetyillä keskimääräisillä viikkotunneilla. Jos painotetuksi opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaisluku, tasoitetaan opetusvelvollisuus lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, tasoitetaan opetusvelvollisuus pienempään lukuun.

  3 mom.

  Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuotuinen opetusvelvollisuus luvulla 38.

  6 a § Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017)

  Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön.


  Soveltamisohje

  Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.


  7 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

  1 mom. 

  Suunnittelutyöllä huojennetaan opettajan opetusvelvollisuutta 1,5 tuntia viikossa. Määräys koskee kokoaikaisten viranhaltijoiden lisäksi ao. oppilaitoksen tuntien ja päätoimisuuteen luettavien muiden tehtävien perusteella päätoimiseksi tulevaa tuntiopettajaa sekä niitä osa-aikaisia viranhaltijoita, joilla on vähintään päätoimisuuden edellyttämä tuntimäärä. Määräyksen soveltaminen edellyttää lisäksi, että asianomaisen palvelussuhde ko. oppilaitokseen kestää yli viikon.


  Soveltamisohje

  Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.


  2 mom.

  Yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia.

  3 mom.

  Varsinaisten oppituntien ulkopuolella tehtävistä työnantajan määräämistä opetusvälineistön-, laitteiston ja -materiaalin kehittämiseen, suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä huojennetaan opetusvelvollisuutta työnantajan määräämä viikkotuntimäärä.

  4 mom.

  Navigointi- ja konevalvontaopetusta antavan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan kahdella viikkotunnilla.

  5 mom. 

  Osastonjohtajaksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan tehtävän laajuudesta riippuen 2–5 viikkotunnilla.

  8 § Ylituntipalkkio

  Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,83. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 6 §:n mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 4 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää eikä osion A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää.