På svenska
OVTES
Osio F Liite 11 Lasten ja nuorten taidekoulu

II Tuntiopettajat

7 § Työsuhteen alkaminen

Työsuhteen alkamisen osalta noudatetaan KVTES:n I luvun 6 §:n määräyksiä.

8 § Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättymisessä noudatetaan KVTES:n VIII luvun 3 §:n määräyksiä.

9 § Tuntipalkkiot (voimaan 1.6.2024)

1 mom.

Tuntiopettajalle (4 05 07 04 0) maksetaan pidetyltä tunnilta palkkaliitteen mukainen palkkio.

2 mom.

Näyttelyn suunnittelusta ja järjestämisestä maksetaan 1 momentin mukainen palkkio.


Soveltamisohje

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muun tehtävätunnin kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.


10 § Vuosilomakorvaus ja lomaraha

1 mom. 

Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan koulun työkauden päättyessä tai työsuhteen päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta.

2 mom. 

Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

3 mom. 

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin.


Soveltamisohje

Ks. liitteen 13 13 §:n soveltamisohje.


11 § Sairauspoissaolon ja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan palkka

1 mom. 

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairauspoissaolon ja äitiys-/raskausvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 § ja 7 §:n mukaan. Lisäksi palkalliseen raskausvapaaseen oikeutetulle maksetaan vanhempainvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 8 §:n mukaan.


Soveltamisohje

Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman koulunsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa.


2 mom. 

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaaseen ja palkalliseen sairauspoissaoloon määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

12 § Tilapäinen hoitovapaa

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työvapaata (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 §:ssä mainitaan.

13 § Palkanmaksu

1 mom. 

Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan viimeistään seuraavan kuukauden seitsemäntenä kalenteripäivänä. Palkka saadaan maksaa pankin välityksellä. Tuntiopettajan palkka maksetaan hänen osoittamalleen rahalaitoksen tilille, jolleivät työnantaja ja tuntiopettaja toisin sovi.

2 mom. 

Jos palkka erääntyy maksettavaksi pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona taikka arkilauantaina, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä.

3 mom. 

Palkanmaksun yhteydessä annetaan palkansaajalle laskelma, jossa on yksityiskohtainen selvitys palkan perusteista, sen suuruudesta sekä palkanpidätyksistä eri tarkoituksiin.