Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 11 Konstskolor för barn och unga

II Timlärare

§ 7 Anställningens början

I fråga om anställningens början iakttas AKTA kap. I § 6.

§ 8 Anställningens upphörande

I fråga om anställningens upphörande iakttas AKTA kap. VIII § 3.

§ 9 Timarvoden (träder i kraft 1.6.2024)

mom. 1

Till en timlärare (4 05 07 04 0) betalas för varje undervisningstimme läraren hållit ett arvode enligt lönebilagan.

mom. 2

För planering och ordnande av utställningar betalas ett arvode enligt moment 1.


Tillämpningsanvisning

En undervisningstimme är 45 minuter. En timme som gäller andra uppgifter än undervisning är 60 minuter.


§ 10 Semesterersättning och semesterpenning

mom. 1  

En timlärares rätt till (semester, semesterlön och) semesterersättning följer semesterlagen. Semesterersättning betalas vid utgången av skolans arbetsperiod eller vid anställningens upphörande. Timläraren ska ges en specifikation över semesterersättningen som innehåller en utredning över ersättningsgrunden.

mom. 2 

Om timläraren för samma tid får semester, semesterersättning eller semesterpenning på basis av ett annat anställningsförhållande hos samma arbetsgivare, har läraren inte rätt till den semesterersättning som avses i denna paragraf.

mom. 3 

En timlärare intjänar semesterpenning för sådana kalendermånader då timläraren har minst 14 arbetade dagar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 14 arbetade dagar, eller 35 arbetstimmar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 35 arbetstimmar.


Tillämpningsanvisning

Se tillämpningsanvisningen för § 13 i bilaga 13.


§ 11 Sjuklön och lön under moderskaps- /graviditets- /föräldraledighet 

mom. 1

Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 14 timmar per vecka betalas sjuklön och lön under moderskaps-/graviditetsledighet enligt AKTA kap. V § 2 och 7. Dessutom betalas den som är berättigad till avlönad graviditetsledighet lön under föräldraledighet enligt AKTA kap. V § 8.


Tillämpningsanvisning

Vid beräkningen av karenstider betraktas timlärarens anställning som oavbruten, om läraren har varit anställd i sin egen skola fram till utgången av föregående ordinarie arbetsperiod och då undervisat i snitt 14 timmar per vecka.


mom. 2

För andra timlärare än de som avses i mom. 1 bestäms rätten till moderskaps-/ graviditets-/ föräldraledighet och sjukfrånvaro med lön enligt arbetsavtalslagen.

§ 12 Tillfällig vårdledighet

En timlärare som undervisar i genomsnitt minst 14 timmar per vecka har i enlighet med AKTA kap. V § 9 rätt till avlönad arbetsledighet (tillfällig vårdledighet) för att ordna vård för eller sköta sitt barn då barnet insjuknat plötsligt.

§ 13 Lönebetalning

mom. 1

Lönebetalningsperioden är en kalendermånad. Lönen betalas senast den sjunde kalenderdagen i följande månad. Lönen kan betalas via bank. Lönen betalas på ett bankkonto i det penninginstitut som timläraren uppgett, om inte arbetsgivaren och timläraren kommer överens om något annat.

mom. 2

Om lönen förfaller till betalning på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, betraktas närmast föregående vardag som förfallodag.

mom. 3 

I samband med lönebetalningen ges löntagaren en specifikation som innehåller en detaljerad utredning över lönegrunderna, lönens storlek och innehållningar av lönen för olika ändamål.