På svenska
OVTES
Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

II Palkka

3 § Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka (voimaan 1.8.2023)

1 mom. 

Rehtorin hinnoittelutunnukset ja palkkaperusteryhmien lukumäärä. Tehtäväkohtainen palkka I ja II kalleusluokissa, ks. palkkaliite.

Palkkaperusteryhmien lukumäärä

 

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori

4 03 01 10 1

12–23

4 03 01 20 1

24–30

4 03 01 30 1

31–37

4 03 01 40 1     38–

 

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori tai yhtenäinen peruskoulu

4 03 01 10 2

   –6

4 03 01 20 2

 7–14

4 03 01 30 2

15–19

4 03 01 40 2

20–24

4 03 01 50 2     25–44

4 03 01 60 2     45–

 

 

Erityiskoulun rehtori

4 03 01 10 3

 6–11

4 03 01 20 3

12–20

4 03 01 30 3

21–25

4 03 01 40 3

26–


Pöytäkirjamerkintä

Vuosiluokkien 7–9 käsittävän koulun rehtorin tai yhtenäisen peruskoulun hinnoittelutunnus 4 03 01 60 2 yli 45 palkkaperusteryhmää käsittävän koulun osalta tulee voimaan 1.8.2023.


Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §.


Soveltamisohje (voimassa 1.8.2022–31.7.2025)

Rehtorin palkkauksessa tulee soveltaa palkkaperusteryhmien määrää korkeampaa hinnoittelukohtaa, jos tämä on perusteltua rehtorin alaisen muun kuin opetushenkilöstön suurella määrällä tai rehtorin hallinnollisen työn kuormittavuudella.

Rehtorin palkka ei välttämättä määräydy suoraan palkkaperusteryhmien mukaan vaan tehtäväkohtaisessa palkassa tulee huomioon otettavaksi tehtävän vaativuuden arviointi, joka määräytyy paikallisen palkkausjärjestelmän mukaan.

Palkkaperusteryhmissä tapahtuneet vähäiset muutokset eivät automaattisesti muuta rehtorin palkkausta, jos työn vaativuus ei perustellusti muutu.


2 mom. 

Rehtorin palkka-asteikko määräytyy vuosiluokkien 7–9 määräyksen mukaan myös silloin, jos rehtorinviran haltija on määrätty vastaamaan

  1. vuosiluokkien 1–9 koulusta tai

     
  2. vuosiluokkien 1–6 koulusta, jossa on lisäksi vähintään kuusi erityisopetuksen palkkaperusteryhmää.

Koululla tarkoitetaan tässä yhtä hallinnollisesti itsenäistä koulua tai useampia itsenäisiä kouluja, joiden rehtorin tehtävät on määrätty yhdelle rehtorinviran haltijalle.


Pöytäkirjamerkintä

Määräyksen soveltamisohje b. kohdan osalta 1.8.2023 jälkeen ohjeistetaan yleiskirjeohjeistuksella keväällä 2023 maaliskuun loppuun mennessä.


Soveltamisohje

Erityisopetuksen palkkaperusteryhmät on määritelty tämän osion 2 § 1 momentin 3 kohdassa.


3 mom.

Rehtorin, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta, palkka-asteikon alaraja on 3–15 % yllä esitettyjen asteikkojen alarajaa alempi.


Soveltamisohje

Rehtorin tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä otetaan huomioon, mitä OVTES:n osion A 6 ja 10 §:ssä on määrätty.


4 § Lukion ja aikuislukion rehtorin tehtäväkohtainen palkka

Rehtorin (4 04 01 00 5) tehtäväkohtainen palkka, ks. palkkaliite.


Soveltamisohje

Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §. Aikuislukion rehtorin hinnoittelutunnus on 4 04 01 01 1.


5 § Peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

Peruskoulu (4 03 02 00 0)

Lukio (4 04 02 00 0)

Kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otetun peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin viran haltijan tehtäväkohtainen palkka määrätään asteikosta, joka on 7 % alempi kuin ao. koulun rehtorin hinnoittelutunnuksen palkka-asteikko.

6 § Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin viran peruspalkka (B 13 §:n mukaisessa työajassa)

1 mom.  

Oppilaanohjaajan kelpoisuuden omaavan oppilaanohjauksen lehtorin (4 03 04 06 6) peruspalkka I ja II kalleusluokassa, ks. palkkaliite.

2 mom.   

Lehtorin (4 03 04 06 7), jolla ei ole oppilaanohjaajan kelpoisuutta, mutta jolla on muu perusopetuksen tai lukio-opetuksen opettajan kelpoisuus, palkka on enintään 5 % 1 momentin mukaista peruspalkkaa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan oppilaanohjauksen lehtorin peruspalkka on enintään 30 % alempi.

6a § Lukion opinto-ohjaajaviranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka (voimaan 1.8.2022) (B 13a §:n mukaisessa työajassa)

1 mom. 

Lukion opinto-ohjaajan kelpoisuuden omaavan opinto-ohjaajan (4 04 04 06 6) peruspalkka I ja II kalleusluokassa, ks. palkkaliite. Päätoimisen tuntiopettajan, jolla on lukio opinto-ohjaajan kelpoisuus (4 04 07 06 6) peruspalkka I ja II kalleusluokassa, ks. palkkaliite.

2 mom.    

Opettajan (hitu 4 04 04 06 7 tai hitu 4 04 07 06 7), jolla ei ole lukion opinto-ohjaajan kelpoisuutta, mutta jolla on muu lukio-opetuksen tai perusopetuksen opettajan kelpoisuus, palkka on enintään 5 % 1 momentin mukaista peruspalkkaa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan opinto-ohjaajan peruspalkka on enintään 30 % alempi.

6b § Lukion erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka (B 13b §:n mukaisessa työajassa)

1 mom.    

Lukion erityisopettajan kelpoisuuden omaavan opettajan (4 04 04 07 6) peruspalkka I ja II kalleusluokassa, ks. palkkaliite.

2 mom.    

Opettajan (hitu 4 04 04 07 7), jolla ei ole lukion erityisopettajan kelpoisuutta, mutta jolla on muu lukio-opetuksen tai perusopetuksen opettajan kelpoisuus, palkka on enintään 5 % 1 momentin mukaista peruspalkkaa alempi. Opettajan kelpoisuutta vailla olevan erityisopettajan peruspalkka on enintään 30 % alempi.

7 §  Palkan muodostuminen

1 mom.

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on

  1. tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka) ja
  2. ammatinhallinta (henkilökohtainen lisä) sekä
  3. työkokemus (vuosisidonnainen lisä)
  4. tuloksellinen toiminta (tulospalkkio)

Ks. tehtäväkohtainen palkka (osion A 6 §:n 3 momentin soveltamisohje), henkilökohtainen lisä (osio A 11 §), vuosisidonnainen lisä (12–17 §), rekrytointilisä (20 a §) sekä kertapalkkio ja tulospalkkio (KVTES).


Soveltamisohje

Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. Palkkausjärjestelmä on tarkistettava säännöllisin väliajoin.

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä.

Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on nostaa palkat asteittain uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja käytettävissä olevista palkankorotusvaroista. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään laaditaan suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.


2 mom. 

Päätoimiselle opetushenkilöstölle maksetaan vähintään osiossa B tai liitteessä 1–3 olevien palkkahinnoittelujen ao. hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka. Hinnoittelutunnus ja peruspalkka määräytyvät virkanimikkeen ja asianomaisissa palkkamääräyksissä mainittujen muiden edellytysten mukaan.

8 §  Vuosisidonnainen lisä (voimaan 1.8.2022)

Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat (ks. myös palkkaliite):

Voimassa 1.8.2022 alkaen

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori ja apulaisrehtori

5 %

5 %

10 %

Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopetuksen opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

4 %

3 %

6 %

6 %

6 %

Peruskoulun vuosityöajassa oleva oppilaanohjauksen lehtorinviran haltija

2 %

2 %

5 %

11 %

Esiluokanopettaja ja vastaava päätoiminen tuntiopettaja

6 %

2 %

9 %

6 %

6 %

Lukion/aikuislukion aineenopettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

6 %

2 %

10 %

4 %

6 %

Lukion vuosityöajassa oleva opinto-ohjaajan ja erityisopettajan viranhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja

2 %

3 %

5 %

11 %