På svenska

OVTES 2022–2025

 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 30.4.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Sopimuskorotukset vuonna 2022

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2022 lukien 

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella.  Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää (Osio A 11 § / KVTES II luku 11 §) korotetaan 2,0 prosentilla.

  Osio B 19 § koulu-/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota sekä Osio B liite 1 23 §:n taide- ja taitoaineiden lisiä korotetaan 2,0 prosentilla.

  2 mom. Palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ilmenevät OVTES:n palkkaliitteestä.

  3 mom. Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

  Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

  Järjestelyerän keskitetystä käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos keskitetyn järjestelyerän käytöstä ei päästä sopimukseen, viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

  3 § Sopimuskorotukset vuonna 2023

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2023 lukien 

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,32 prosenttia. Henkilökohtaista lisää (Osio A 11 § / KVTES II luku 11 §) korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

  2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  3 mom. Palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun peruspalkkoja korotetaan OVTES:n palkkaliitteessä 1.6.2023 lukien yleiskorotuksen mukaisesti.

  4 mom. Perälauta vuoden 2023 sopimuskorotuksiin liittyen

  Vuoden 2023 osalta 1 ja 2 momenttien sekä 6 §:n keskitettyjen erien sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.

  Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen työehtosopimusten 1.2.2023 mennessä tiedossa olevien sopimusvuoden 2023 kustannusvaikutusten matemaattisena keskiarvona (kaksi desimaalia):

  • Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry)
  • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Kemianteollisuus ry)
  • Auto- ja kuljetusala: Kuorma-autoalan työehtosopimus (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)


  Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2023 tai jonkun yksittäisen sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

  Jos kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä 28.2.2023 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 15.4.2023 mennessä. Lautakunnan kustannukset jaetaan osapuolten välillä tasan.

  4 § Sopimuskorotukset vuonna 2024

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Henkilökohtaista lisää (Osio A 11 § / KVTES II luku 11 §) korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

  2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  3 mom. Palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun peruspalkkoja korotetaan OVTES:n palkkaliitteessä 1.6.2024 lukien yleiskorotuksen mukaisesti.

  4 mom. Perälauta vuoden 2024 sopimuskorotuksiin liittyen

  Vuoden 2024 osalta 1 ja 2 momentissa mainitut sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän, ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.

  Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen työehtosopimusten 1.2.2024 mennessä tiedossa olevien sopimusvuoden 2024 kustannusvaikutusten matemaattisena keskiarvona (kaksi desimaalia):

  • Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry),
  • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja Kemianteollisuus ry)
  • Auto- ja kuljetusala: Kuorma-autoalan työehtosopimus (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)


  Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2024 tai jonkun yksittäisen sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

  Jos kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä 29.2.2024 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 15.4.2024 mennessä. Lautakunnan kustannukset jaetaan osapuolten välillä tasan.

  5 § Paikallisten järjestelyerien menettelyt

  1 mom. Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

  Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien
  palkkaan nähden.

  Paikallisia järjestelyeriä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  2 mom. Paikallisten järjestelyerien laskeminen

  Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  3 mom. Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  4 mom. Selvitys järjestelyerien käytöstä

  Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu.

  6 § Keskitetyt erät

  Osioon B on tehty lähinnä perusopetuksen rehtorien palkkaan vaikuttava uudistus, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ns. palkkaperusteryhmien (2 §) määräytyminen. Määräysten muuttamiseen käytetään keskitetysti 0,09 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Uudistus tulee voimaan 1.8.2023.

  Osion G hinnoittelurakennetta on muutettu lisäämällä uusi apulaisjohtajien hinnoittelutunnus ja tekemällä 3,1 prosentin tasokorotus päiväkodinjohtajien perus- ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Määräysten muuttamiseen käytetään keskitetysti 0,07 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Uudistus tulee voimaan 1.6.2023.

  Edellä mainittujen lisäksi on osion B ns. kiertävän opettajan työn lukemista opetusvelvollisuuteen (18 §) yksinkertaistettu ja soveltamisalaa laajennettu, kehitetty Osion A lomapäiväkorvausta (36 §), uudistettu osion F määräyksiä ja tehty perhevapaauudistukseen liittyviä muutoksia. Nämä muutokset tuottavat eri opettajaryhmille vähäisiä tai toisensa kumoavia kustannusvaikutuksia.

  7 § Perhevapaauudistus

  Kunta-alalle on sovittu perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen, jotka koskevat myös OVTES:n piirissä olevia. Asiasta tarkemmin KVTES- allekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteessä.

  8 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 1.5.2022 annettuja ohjeita (KT:n yleiskirje 4/22) 

  9 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  10 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät  

  Asetetaan seuraavat työryhmät:

  Osion G palkkausjärjestelmätyöryhmä

  Työryhmä neuvottelee uudesta palkkausjärjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä osiossa G, jos näin tapahtuu myös KVTES:ssa. Neuvotteluissa selvitetään myös mahdollisuudet eriyttää palkkausta tehtävien ja koulutuksen perusteella henkilöstön saatavuusongelmat huomioiden.

  Työryhmä seuraa KVTES:n simulointi- ja kokeilumääräysten käyttöönottoa työnantajilla ja tämän perusteella sopii mahdollisesti tarvittavista muutoksista järjestelmään. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen. Työryhmä huomioi työssänsä Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023-2027.

  Sopijaosapuolet selvittävät ja sopivat 15.6.2022 mennessä OVTES Osion G varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön hinnoittelurakennetta koskevista muutoksista siten, että varhaiskasvatuslain 26 §, 30 § ja 31 § mukaiset kelpoisuudet huomioidaan peruspalkkaa korottavana tekijänä 1.10.2022 alkaen. Mikäli työryhmä ei saavuta yksimielistä ratkaisua määräaikaan 15.6.2022 mennessä, hinnoittelurakenteen muutos (tämän allekirjoituspöytäkirjan liite) mukaisesti 1.10.2022 alkaen. Muutokseen käytetään 2 § 3 momentin keskitettyä järjestelyerää.

  Lukion ja aikuislukion palvelussuhteen ehtoja koskeva työryhmä

  Työryhmä neuvottelee lukioresurssia, ylioppilaskirjoituksiin liittyviä tehtäviä sekä muita palvelusuhteen ehtoja koskevien määräysten kehittämisestä.

  11 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. 

  Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien.  Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

  Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.

  Helsingissä 8.kesäkuuta 2022

  KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY