På svenska
Ohje
KVTES

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Kuntalain ja hyvinvointialuelain mukaan työnantajan on tarjottava viranhaltijalle työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Lähtökohtana on, että muutos virkasuhteesta työsuhteeksi tapahtuu ensisijaisesti sopimalla. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ja viranhaltija tekevät työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen, jossa on sovittu työsuhteen ehdoista.

Jos työsopimusta ei saada tehtyä, työnantaja voi kuitenkin muuttaa virkasuhteen yksipuolisella päätöksellä työsuhteeksi kuntalaissa ja hyvinvointialuelaissa säädetyin edellytyksin. Tällöin työnantaja tarjoaa työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla ja antamalla niistä työsopimuslain (TSL) 2 luvun 4 §:n mukaisen selvityksen. Virkasuhde muuttuu työnantajan tarjouksen mukaiseksi työsopimussuhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Jos viranhaltijan tehtäviin on kuulunut virkasuhteessa varallaoloa, lisätyötä ja/tai sunnuntaityötä, TSL:n 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun selvitykseen merkitään, että tehtäviin kuuluu tarvittaessa velvollisuus varallaoloon ja lisätyön ja/tai sunnuntaityön tekemiseen. Tältä osin on otettava myös huomioon KVTES:n ja SOTE-sopimuksen työaikaluvun 5 §:n soveltamisohjeen määräys, jonka mukaan varallaolokorvauksen määrän tai sen määräytymisperusteiden sekä varallaolon ehtojen on oltava viranhaltijan ja työntekijän tiedossa varallaolosta sovittaessa. Työnantajan on siis voitava osoittaa, että työntekijälle on kerrottu kulloinkin voimassa olevat määräytymisperusteet sekä varallaolon ehdot jo työsopimusta tehtäessä.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti tai henkilön kanssa sopimalla muuttaa työsuhdetta virkasuhteeksi. Virkasuhteen kohdalla pääsääntönä on julkinen hakumenettely, joista voidaan poiketa vain laissa mainituista syistä (Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §).

KT on tehnyt työsopimuksesta mallilomakkeen, jota voidaan käyttää myös silloin, kun työnantaja päättää kuntalain ja hyvinvointialuelain mukaisesti yksipuolisesti muuttaa työsopimussuhteeksi sellaisen virkasuhteen, jonka tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Menettelytavoista on annettu ohjeita KT:n yleiskirjeen 20/2003 liitteessä 2.