På svenska
Yleiskirje
20/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) ja laki kuntalain muuttamisesta (305/03) tulevat voimaan 1.11.2003. Lain voimaan tullessa kumoutuvat kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annettu laki (484/96) ja kuntalain (365/1995) 44 a, 44 b sekä 47–49 §.

Kunnallista viranhaltijaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmisteltiin sisäasiainministeriön asettamassa kolmikantaisessa toimikunnassa (Kunnallisen viranhaltijan oikeusasematoimikunnan mietintö, komiteamietintö 2002:6), jonka mietinnön pohjalta eduskunnalle annettiin hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 196/2002).

Uuden kunnallista viranhaltijaa koskevan lain (jäljempänä käytetään lyhennettä KVhL) ja kuntalain (KL) henkilöstöä koskevan 6 luvun säännösten muutoksilla on kunnallisen viranhaltijan oikeusasema säännelty kattavasti lain tasoisesti huomioon ottaen Suomen perustuslain vaatimukset. KVhL:n valmistelussa on otettu huomioon vuonna 2001 voimaan tullut työsopimuslaki (TSL) ja eräät valtion virkamieslain säännökset.

KVhL:ssa säädetään asioista, joista nykyään säädetään laissa kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta (484/1996, jäljempänä PSTL) ja KL:n 6 luvussa. Lisäksi em. laissa säädetään niistä viranhaltijan oikeusasemaa koskevista asioista, joista nykyään määrätään kunnallisissa virkasäännöissä, mutta joista tulee säätää lain tasolla.

KVhL:iin sisältyy myös eräitä materiaalisia uudistuksia ja täsmennyksiä. Merkittävimmät muutokset ovat uudet säännökset liikkeen luovutuksesta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta KVhL:n soveltamista koskevissa riidoissa. Viranhaltijan velvollisuus korvata työnantajan oikeudenkäyntikulut laajenee merkittävästi. Viranhaltijan palkkasaatavan vanhentumista ja aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintää koskevat määräajat yhtenäistyvät kolmeksi vuodeksi. Lakiin sisältyvät myös uudet säännökset mm. viranhaltijan velvollisuudesta antaa terveystietoja virkasuhteen aikana, viranhaltijan oikeudesta korvaukseen laittoman irtisanomisen ja lomautuksen johdosta menettämistään ansioista, aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä sekä irtisanomisperusteiden tutkimisesta tuomioistuimessa purkamista koskevassa asiassa.

KL:iin jää henkilöstöä koskeva yleinen säännös (virkasuhteen käyttöala), viran perustamista ja lakkauttamista koskeva säännös sekä säännös virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, jos tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. Kunnanjohtajaa koskevat erityissäännökset säilyvät edelleen KL:ssa.

Kuntalakia on muutettu siten, että siitä nykyistä paremmin ilmenee, milloin henkilö otetaan virkasuhteeseen. Kuntalain mukaan vain sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Säännöksellä ei puututa erityislainsäädännössä oleviin virkasuhteen käyttöä määrittäviin säännöksiin. Kuntalaissa säädetään myös edellytyksistä, joiden perusteella virkasuhde voidaan työnantajan päätöksellä muuttaa työsuhteeksi, jos viranhaltijan tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. Kuntalaista on kumottu muun muassa virkasääntöjen antamista koskeva valtuutussäännös.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat jo ennen lain voimaantuloa valmistella lain voimaantulosta johtuvia muutoksia. Lain voimaantulon jälkeen ei voida soveltaa niitä virkasäännön määräyksiä, jotka koskevat lailla säädettävää asiaa tai jotka ovat ristiriidassa kuntalain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain kanssa. Kuntalain muuttamista koskevan lain siirtymäsäännöksen mukaan virkasääntöä voidaan muilta osin (esim. toimivaltaa koskevat määräykset) noudattaa enintään vuoden ajan lain voimaantulosta. Kuntien ja kuntayhtymien on edellä olevan johdosta syytä ryhtyä valmistelemaan virkasäännön kumoamista ja siinä olevien edelleen tarpeellisten lähinnä delegointimääräysten siirtämistä muuhun johtosääntöön.

Virkasäännössä on ollut määräykset mm. viranhaltijan varallaolovelvollisuudesta. Jos viranhaltijalta edellytetään viranhoidossa varallaolovelvollisuutta tai päivystystä, häneltä on syytä ottaa virkasuhteeseen otettaessa sitoumus, jossa hän sitoutuu tarvittaessa suorittamaan vapaamuotoista varallaoloa tai päivystystä.

Kuntien ja kuntayhtymien on myös syytä selvittää tarpeet virkasuhteiden muuttamiseksi työsuhteiksi.

Tämän yleiskirjeen liitteenä on laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta (liite 1) sekä selostus em. lakien muuttuneista säännöksistä (liite 2). Kunnallinen työmarkkinalaitos tulee myöhemmin laatimaan virkasuhdetta koskevan tarkemman oppaan. Liitteenä on myös mallit määräyksistä, jotka lakien voimaantulon johdosta on syytä ottaa johtosääntöön (liite 3).

Yleiskirje on laadittu yhdessä Kuntaliiton lakiasiainyksikön kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                         Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                         Heikki Saipio


LIITTEET
1. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/03)  ja laki kuntalain muuttamisesta (305/03)
2. Selostus keskeisistä muutoksista
3. Hallintosääntömallin muutokset