Muusikot
Kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2022–2025

IV luku Erinäisiä määräyksiä

11 § Soittimien kuljetus ja vakuuttaminen

1 mom. 

Työnantaja järjestää suurikokoisten soittimien kuten kontrabasson kuljetuksen harjoitus- ja/tai esiintymispaikalle. Orkesterin jäsenen joutuessa itse hoitamaan tällaisen kuljettamisen, maksaa työnantaja siitä aiheutuneet kulut KVTES:n liitteen 16 mukaan.

2 mom. 

Työnantaja vakuuttaa ne orkesterin jäsenen omistamat soittimet, joita hän käyttää työsopimuksensa mukaan työssään, ellei paikallisesti toisin sovita. Soittimien omistaja maksaa puolet vakuutusmaksusta.

12 § Luottamusmiehet

Kaupunginorkesterin jäsenet voivat orkesterikohtaisesti keskuudestaan valita luottamusmiehen edustamaan kaupunginorkesterin jäseniä suhteessa työnantajaan.


Soveltamisohje

KVTES VII luvun 8 §:n 3 momenttia sovelletaan, jos orkesterin jäseniä edustava luottamusmies joutuu työtehtävistä johtuvista syistä tekemään luottamusmiestehtäviä tämän virka- ja työehtosopimuksen 3 §:n työajan ylittävällä ajalla.