• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2022–2025

  III luku Palkkaus

  7 § Peruspalkka

  1 mom. 

  Orkesterien jäseninä toimivien muusikoiden peruspalkat määrätään/sovitaan tehtävien perusteella tehtävänimikkeittäin seuraavasti:

  Kuukausipalkkaisten muusikoiden peruspalkat

     

  1.6.2022

  €/kk

  1.10.2022

  €/kk

  4 43 01 21 8

  I konserttimestari

  2 748,95

  2 762,69

  4 43 01 22 8

  Muut konserttimestarit,
  soolosoittaja
  ja äänenjohtaja

  2 324,92

  2 336,54

  4 43 01 31 8

  Varaäänenjohtaja

  2 149,16

  2 159,91

  4 43 01 32 8

  Ensiviulun soittaja

  2 149,16

  2 159,91

  4 43 01 33 8

  Soittaja

  2 092,05

  2 102,51

  2 mom. 

  Samaa tehtävää tekevien orkesterin jäsenten peruspalkkoja ei tule määritellä perusteettomasti erisuuruisiksi.

  3 mom. 

  Orkesterin jäsenelle, joka on soitinryhmänsä ainoa jäsen, maksetaan palkka vähintään kuten äänenjohtajalle. Jos soitinryhmässä on äänenjohtaja ja yksi tai useampia orkesterin jäseniä, maksetaan palkka yhdelle orkesterin jäsenelle varaäänenjohtaja-nimikkeen mukaisesti.

  8 § Siirto vähemmän vaativaan tehtävään

  Orkesterin jäsen, joka on täyttänyt 50 vuotta ja ollut orkesterin jäsenenä vaativassa tehtävässä 15 vuotta, voidaan suostumuksellaan työnantajan harkinnan mukaan siirtää vähemmän vaativaan tehtävään orkesterissa palkkaetuuksia vähentämättä.

  9 § Työskentely solistisessa yhtyeessä

  Työskentelystä solistisessa yhtyeessä sovitaan työnantajan ja muusikon kesken.


  Soveltamisohje

  Solistisella yhtyeellä tarkoitetaan vähintään 20-jäsenisestä orkesterista erotettua yhtyettä, johon kuuluu enintään neljäsosa orkesterin jäsenistä, kuitenkin enintään 13 jäsentä, ja joka erikseen muodostetaan kamarimusiikin tai siihen rinnastettavan musiikin esittämistä varten.


  10 § Työskentely pienemmässä kokoonpanossa

  Orkesterin jäsenen työtehtäviin voi kuulua poikkeuksellisesti myös pienemmässä kokoonpanossa soittaminen kaupungin järjestämässä yleisötyötehtävässä esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa.

  Edellä mainittua pienemmän pääsääntöisesti vähintään neljän muusikon kokoonpanossa soittamisen määrästä neuvotellaan paikallisesti muusikoiden luottamusmiehen kanssa. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja voi päättää asiasta, jos siihen on orkesterin toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvä perusteltu syy.

  Työskentelyyn pienemmässä kokoonpanossa sovelletaan orkesterin työaikaa ja työohjelmaa koskevia määräyksiä (työaikaluku 3 § – 6 §).

  Jos tehtävä ei rinnastu vaativuudeltaan eikä muutoin III luvun 9 §:n tarkoittamaan työskentelyyn solistisessa yhtyeessä, ei tehtävää huomioida työn vaativuutta lisäävänä tekijänä. Tähän tilapäiseen tehtävään ei tule sovellettavaksi myöskään KVTES II 10 §:n määräykset.


  Soveltamisohje

  Yleisötyötehtävän tulee olla muusikon tehtäväksi sopiva soittotehtävä. Orkesterimuusikon työ on pääosin isossa kokoonpanossa soittamista ja yleisötyötehtävät ovat poikkeuksellisia. Pienemässä kokoonpanossa soittamiseen sovelletaan orkesterin työaikaa koskevia määräyksiä. Yleisötyötehtävässä soittaminen tulee sisältyä orkesterin jäsenen säännöllisen viikkotyöaikaan ja näille työtehtäville tulee varata riittävä harjoitteluaika.