• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Muusikot 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 30.4.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Sopimuskorotukset vuonna 2022

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

  Muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin muusikon työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

  2 mom. Tilapäiset muusikot

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2022 1,98 prosentilla.

  3 mom. Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

  Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

  Järjestelyerän käytöstä on sovittu, että kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia, tällöin myös KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.10.2022 vastaavasti 0,5 prosentilla.

  3 § Sopimuskorotukset 2023

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2023

  Muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosentilla.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin muusikon työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

  2 mom. Tilapäiset muusikot

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2023 1,89 prosentilla.

  3 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan muusikkojen kuukausipalkkaisten virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  4 mom. Perälauta 2023 sopimuskorotuksiin

  Vuoden 2023 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 prosentin osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentissa on sovittu.

  4 § Sopimuskorotukset vuonna 2024 

  1 mom. Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

  Muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

  Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin muusikon työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

  2 mom. Tilapäiset muusikot

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2024 1,89 prosentilla.

  3 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024

  Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan muusikkojen kuukausipalkkaisten virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

  4 mom. Perälauta 2024 sopimuskorotuksiin

  Vuoden 2024 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 prosentin osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 4 § 4 momentissa on sovittu.

  5 § Paikallisten järjestelyerien menettelyt

  1 mom. Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai-kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

  Paikallisia järjestelyeriä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavan¬omaiselta kuukaudelta.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja Muusikkojen liiton edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n 1 momentissa. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  6 § Perhevapaauudistus

  Kunta-alalle on sovittu perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen, jotka koskevat myös muusikkojen kuukausipalkkaisten virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla olevia. Asiaa on selvitetty tarkemmin KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteessä.

  7 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä KVTES:n liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  8 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät    

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 1.5.2022 annettuja ohjeita (KT:n yleiskirje 4/22).

  9 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehto-sopimusasioissa.

  10 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät

  Sopijaosapuolet ovat sopineet muusikkojen palkkausjärjestelmän kehittämistä koskevasta työryhmätyöskentelystä. Lisäksi sopijaosapuolet ovat sopineet työryhmätyöskentelystä yleisötyötä koskien. Tavoitteena on tarkastella III luvun 10 §:n määräyksen (työskentely pienemmässä kokoonpanossa) mahdollisesta tarkentamisesta työajan käytön ja tehtäväkuvan tarkoituksenmukaisuuden sekä riittävän harjoitusajan osalta.  Edellä mainittua yleisötyötä koskien on sovittu, että sopimuskaudella perustetaan sopijaosapuolten sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajista koostuva työryhmä, joka selvittää yleisötyön kokonaisuutta ja tekee yhteisen ohjeistuksen yleisötyötä koskien. Sopimuskauden työryhmässä tarkastellaan tarpeen mukaan myös muita sopijaosapuolten tärkeiksi katsomia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi tekijänoikeuksiin sekä soitinkorvauksiin liittyvät kysymykset.

  11 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  12 § Sopimuksen irtisanominen päättymään ennen 30.4.2025

  Jos Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 sopimuskausi päättyy aikaisemmin kuin 30.4.2025 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen (JUKO ja JAU) tekemään pöytäkirjaan 8.6.2022 perustuen, on myös Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025 irtisanottavissa päättymään samaan ajankohtaan kuin KVTES 2022–2025.
      
  Helsingissä 20. kesäkuuta 2022

  KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

  SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY