Muusikot
Kunnallinen kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2018–2019

II luku Työaika

3 § Säännöllinen työaika

1 mom. 

Orkesterin jäsenen säännöllinen työaika on viikossa enintään 36 tuntia, josta vähintään kuusi tuntia varataan henkilökohtaista harjoittelua, työvälineiden kunnossapitoa sekä muuta soittokunnon ylläpitämistä varten.

2 mom. 

Henkilökohtaista harjoittelua ym. varten varattua kuuden tunnin aikaa ei oteta huomioon vuorokautista työaikaa laskettaessa lisä- tai ylityöperusteena.

3 mom. 

Säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään kuusi tuntia, jota voidaan kahtena päivänä viikossa pidentää yhdellä tunnilla.

4 mom. 

Niillä viikoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mainittu arkipyhä työaika on 7 tuntia 12 minuuttia lyhyempi. Työajan lyhennys toteutetaan ao. viikolla tai jonain muuna aikana, jos toiminnalliset syyt sitä edellyttävät.

4 § Työajan sijoittelu ja työohjelma

1 mom. 

Kahden tunnin harjoituksen aikana on 15 minuutin tauko, kolmen tunnin harjoituksen aikana on 20 minuutin tauko, neljän tunnin harjoituksen aikana on yksi 15 ja yksi 20 minuutin tauko, viiden tunnin harjoituksen aikana on kaksi 15 minuutin taukoa ja yksi 20 minuutin tauko.

2 mom. 

Jos päivittäinen työaika jakautuu kahteen jaksoon, jaksojen välillä on vähintään kahden tunnin tauko. Pakottavissa tapauksissa, kuten työnantajan juhla- tai edustustilaisuuksissa tai vierailevista solisteista aiheutuvissa yllättävissä tilanteissa voidaan tästä poiketa. Tällöin jaksojen välinen aika katsotaan työajaksi.

3 mom. 

Osa-aikaisen orkesterin jäsenen päivittäistä työaikaa ei saa jakaa kolmea tuntia lyhyempiin jaksoihin.

4 mom. 

Työnantaja vahvistaa työohjelmaan 10 päivää vuodessa harjoitteluaikaa soittokunnon ylläpitämiseksi.


Soveltamisohje

Harjoitteluaika sijoitetaan vuosiloman/vuosilomaosien yhteyteen.


5 mom. 

Työohjelma annetaan tiedoksi orkesterin jäsenelle, mikäli mahdollista kuusi viikkoa kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen kutakin työviikkoa.

6 mom. 

Tämän pykälän määräyksistä voidaan poiketa sopimalla luottamusmiehen kanssa.

5 § Poikkeuksellisen työajan korvaus

Orkesterin jäsenelle maksetaan kello 23.00 jälkeen tehdystä työstä ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

6 § Tuntipalkan laskeminen

Tuntipalkka lasketaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka luvulla 130.

7 § Vuotuisen työajan lisääminen 

1 mom.  

Vuotuista työaikaa lisätään keskimäärin 24 tuntia kokoaikaisella orkesterin jäsenellä. Vuoden 2017 aikana lisäys on kuitenkin keskimäärin 22 tuntia. 
Työajan lisäys toteutetaan ensisijaisesti lyhentämättä työaikaa 3 § 4 mom. mukaisilla arkipyhän sisältävillä viikoilla enintään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi työaikaa voidaan lisätä lukematta 4 § 2 mom. mukaista jaksojen välistä aikaa työajaksi sekä toteuttaa lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Työajan lisäyksen toteuttaminen merkitään orkesterin jäsenille annettaviin työohjelmiin. Työajan lisäyksen toteuttamista seurataan vuotuisessa työaikakirjanpidossa.


Soveltamisohje

Osa-aikaisella orkesterin jäsenellä vuotuinen työajan lisäys toteutetaan suhteessa osa-aikaisuuteen.


2 mom.  

Työajan lisäyksen tavoista voidaan poiketa sopimalla asiasta luottamusmiehen kanssa.