• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Muusikot 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. 

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien 

  Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 30 euroa, kuitenkin vähintään 1,28 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,28 prosentilla. 

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien

  Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausi-palkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,99 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,99 prosentilla.

  3 mom. Tilapäiset muusikot

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.5.2018 1,28 prosenttia, 1.1.2019 1,2 prosenttia ja 1.4.2019 lukien 0,98 prosenttia.

  3 § Paikallinen järjestelyerä 

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. 

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. 

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely 

  Paikallisen työnantajan edustajat ja Muusikkojen liiton edustajat neuvotte-levat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. 

  Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentissa. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen jär-jestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tai vastaaviin korotuksiin. 

  4 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  5 § Paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän maksaminen

  Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten soveltamisalalla noudatetaan KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen erillisellä työ- ja virkaehtosopimuksella sopimia perusteita kertaerän maksamisessa.

  Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimenpanoon erillissopimuksessa mainitulla tavalla.

  Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019. Muusikolle, jonka palvelussuhde kuntaan on alkanut viimeistään maanantaina 2.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % muusikon varsinaisesta palkasta, joka määritellään KVTES II luvun 5 §:n mukaan.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät 

   Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät 

  Sopijaosapuolet ovat sopineet asetettavasta työryhmästä seuraavasti:

  Työryhmän tehtävänä on selvittää esitysten kokonaisvaltaisten tekijänoikeuksien ostamista laajemmin kuin mitä 24.11.2017 solmitussa sopimuksessa mediapalkkioista on sovittu. Lisäksi on sovittu selvitettävän soitinkorvausten perusteiden uudistamismahdollisuuksia.

  Lisäksi on mahdollista käsitellä muita sopijaosapuolten tärkeiksi katsomia kysymyksiä.

  9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta. 

  Helsingissä 7. maaliskuuta 2018

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY


  Liite 1

  Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

  1 §

  1 mom. 

  Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen,
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

  soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.

  2 mom.  

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 2 §:ssä mainituilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittuun lomarahaan siitä riippumatta, mitä lomarahasta määrätään 1 momentissa mainituissa virka- ja työehtosopimuksissa.

  2 §

  1 mom. 

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan.

  2 mom.  

  Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

  3 §

  Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  1. 4,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,
  2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa,
  3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa,

  lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.

  4 §

  Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 55 §:n 2 momentissa vuosilomapalkka lasketaan edellä 2 §:ssä tarkoitettujen lomanmääräytymisvuosien vuosiloman osalta kertomalla TTES:n 35 § 1 momentin mukaan laskettu keskituntiansio luvulla 1,35 sekä 55 §:n 5 momentin 2 kappaleessa ja 6 momentin 2 kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa luvulla 0,35.


  Soveltamisohje

  Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen vuosilomapalkan laskemiseen riippumatta siitä, milloin 2 §:ssä tarkoitetuilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittu vuosiloma pidetään.


  5 §  

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteiden 11 (Lasten ja nuorten taidekoulu, 10 § 3 mom.), 12 (Kansalaisopisto, 16 §) sekä 13 (Kansanopisto, 13 §) tuntiopettajien lomaraha määräytyy (lomarahan edellytysten täyttyessä) seuraavasti:

  35 %  x

  Lomakorvaus

  työvuodelta

  x

  Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää
  tai 35 oppituntia

   

  Työsuhteen keston kuukaudet

  6 §

  Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa.

  7 § 

  Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

  8 § 

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:n mukaista lomarahaa maksetaan sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, lomarahan suuruus määräytyy 3 §:n mukaisesti.

  9 § 

  Tällä virka- ja työehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta.

  10 § Sopimuksen raukeaminen

  Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

  Helsingissä 31. toukokuuta 2016

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  KUNTA-ALAN UNIONI RY

  KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY

  JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY