På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 5 Kunnalliset eläinlääkärit

  II Lepoajat

  3 § Vapaapäivien vähimmäismäärä

  1 mom. 

  Eläinlääkärin työskentely järjestetään viisipäiväisen työviikon pohjalle, mikäli tämä on eläinlääkintähuollon toimintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta mahdollista.

  2 mom. 

  Eläinlääkärille annetaan kutakin täyttä virantoimituskuukautta kohti vähintään 8 sellaista vapaapäivää, joina hän on vapaa virkatehtävistään ja päivystysvelvollisuudestaan. Vajaan virantoimituskuukauden vapaapäivien määrä on suhteellinen osuus 8 vapaapäivästä. Eläinlääkintähuollon toimintojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi voidaan näitä vapaapäiviä kerätä kuukautta pidemmältä ajalta, kuitenkin enintään kalenterivuosipuoliskolta siten, että ne annetaan viimeistään seuraavan kalenterivuosipuoliskon loppuun mennessä.

  3 mom. 

  Eläinlääkäreihin ei sovelleta tämän sopimuksen yleisen osan 20 §:n määräystä viikoittaisen vapaan menettämisen korvaamisesta.

  4 mom. 

  Eläinlääkärin suostumuksella työskentely voidaan järjestää toisinkin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu.

  5 mom. 

  Tämän pykälän määräystä ei sovelleta eläinlääketieteen opiskelijoihin.


  Soveltamisohje

  1 Viisipäiväisen työviikon periaate ja vapaapäivät

  Sopimuksessa tarkoitettujen vapaapäivien antaminen mahdollistetaan eläinlääkintähuollon kannalta tarkoituksenmukaisin viikonloppu- ja arkipäivystysjärjestelyin sekä tarvittaessa sijaisjärjestelyin. Lähtökohtana on, että vapaapäivät annetaan arki- ja viikonloppupäivystysjärjestelyin vastavuoroisuusperiaatteella siten, että kunnan/kuntayhtymän omat eläinlääkärit hoitavat toistensa tehtävät ilman sijaista ja eri korvausta. Kun tehtävien hoitamiseksi tarvitaan ulkopuolinen eläinlääkäri, tämä voidaan ottaa määräaikaiseksi viranhaltijaksi tai työsopimussuhteeseen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa ja lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Ks. kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 momentti virkasuhteeseen ottamisesta ilman perustettua virkaa.

  Vaikka eläinlääketieteen opiskelijoihin ei sovelleta tämän pykälän määräystä, pyritään myös heihin soveltamaan viisipäiväisen työviikon periaatetta.

  Eläinlääkintähuollon toimintoja ja päivystystä järjestettäessä tulee huolehtia siitä, ettei eläinlääkärien työhönsidonnaisuus muodostu kohtuuttomaksi.

  Tässä sopimuksessa samoin kuin ohje-/johtosäännössäkin tarkoitetut vapaapäivät annetaan vapaa-ajan muodossa eikä niiden sijasta voida käyttää rahakorvausta. Jos vapaapäivät jäävät pitämättä esim. sen vuoksi, että eläinlääkärin virkasuhde päättyy, ei pitämättä jääneistä vapaapäivistä makseta rahakorvausta.

  2 Vapaapäivien keräilyjärjestelmä

  Myös sovellettaessa 2 momentissa sanottua vapaapäivien keräilyjärjestelmää ne pyritään antamaan mahdollisimman pian ao. kalenterikuukauden jälkeen. Vapaapäivien antamisajankohdasta päättää työnantaja.


  Esimerkki

  Eläinlääkäri on ajalla 1.1.–30.6. saanut 35 vapaapäivää. Hänellä on ao. kalenterivuosipuoliskon ajalta saamatta 13 vapaapäivää (6 kk x 8 vp = 48 vp), mitkä voidaan antaa eläinlääkärille esim. heinäkuuksi vahvistetun vuosiloman jatkoksi. Ajalta 1.1.–30.6. saamatta jääneet 13 vapaapäivää on annettava viimeistään ao. vuonna 31.12. mennessä.

  Mikäli viranhaltija on virantoimituksessa vajaan kuukauden, lasketaan 2 momentissa tarkoitettujen vapaapäivien suhteellinen osuus vajaalta kuukaudelta (esim. puolesta virantoimituskuukaudesta vapaapäiväosuus on puolet täydestä vapaapäivämäärästä).


  3 Eläinlääkärin muut mahdolliset vapaapäivät

  Eläinlääkärin oikeudesta olla vapaana mikäli virkatehtävät sen sallivat, voi olla määräyksiä esim. hallintosäännössä. Niissä voi myös olla toteamus siitä, että mikäli vapaapäiviä ei ole mahdollista antaa, eläinlääkärillä on oikeus saada vastaava vapaapäivä muuna aikana. Em. säännöksen määräyksiä voidaan noudattaa työajan järjestelyä koskevina määräyksinä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa virkaehtosopimuksen vapaapäivämääräysten kanssa eikä edellä 3 §:n 2 momentissa sanottu vapaapäivien keräilyjärjestelmä koske hallintosäännössä tarkoitettuja vapaapäiviä.

  Virkaehtosopimuksessa tarkoitettujen vapaapäivien antamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko annettu vapaa samalla esim. hallintosäännössä tarkoitetun työaikajärjestelyn toteuttamista. Tavoitteena on viisipäiväinen työviikko.