På svenska

Koeaikaa kannattaa käyttää

Koeaikaa voidaan ja on perusteltua käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa.

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan viimeistään tätä päätöstä tehtäessä määrätä koeajasta. Koeajan käyttämiseen ei tarvita viranhaltijan suostumusta, mutta siitä on syytä mainita jo haastattelujen yhteydessä.

Työsuhteen osalta työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta.

Koeajan käyttämisestä päättää yleensä viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta päättävä viranomainen.

Molemmat osapuolet voivat purkaa palvelussuhteen koeaikana

Koeajan kuluessa palvelussuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi.

Purkuperusteeksi riittää lähtökohtaisesti vetoaminen koeaikaan.

Koeaikapurku ei saa tapahtua syrjivillä tai muuten epäasiallisilla perusteilla. Käytännössä yleisiä purkuperusteita ovat työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus tai työntekijän ja/tai viranhaltijan sopimattomuus tai sopeutumattomuus työhönsä.

Työntekijälle ja viranhaltijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työ- tai virkasuhteen purkamista koeaikana. Hänellä on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa kuultaessa ja tästä oikeudesta on ilmoitettava hänelle kuulemistilaisuuden kutsussa.

Koeajan pituus vaihtelee

Sekä viranhaltijan että työntekijän koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta virantoimituksen tai työnteon alkamisesta.

Jos työntekijä tai viranhaltija on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava kirjallisesti viranhaltijalle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa tai vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi pidennyksineen olla enintään puolet työ- tai virkasuhteen kestosta.

Myös uutta koeaikaa voidaan käyttää

Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan asettaa uusi koeaika, jos hän siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen virkasuhteeseen tai toiseen työtehtävään, jos henkilön tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos.

Jos työantaja ja työntekijä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen kestäessä sopivat työntekijän uusista työtehtävistä tai siirtymisestä toiseen asemaan siten, että sopimus merkitsee huomattavaa muutosta aikaisempiin työtehtäviin, uuteen sopimukseen voidaan ottaa koeaikaehto. Uuden sopimuksen purkaminen koeajan perusteella ei kuitenkaan johda työsuhteen päättymiseen, vaan työntekijällä on oikeus palata aiempiin tehtäviinsä.

Mikäli määräaikainen viranhaltija siirtyy välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, hänelle voidaan määrätä uusi koeaika siten, että koeaikojen (määräaikaisen virkasuhteen koeaika ja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen määrättävä) pituus on yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät samana.

Mikäli tehtävissä tapahtuu huomattava muutos henkilön itse hakeutuessa toiseen tehtävään, voidaan koeaika määrätä uudelleen. Peräkkäisissä määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa ei voida määrätä uutta koeaikaa, elleivät työntekijän tai viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Johanna Antikainen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2277
Matkapuhelin:
+358 40 058 0237
Sähköposti:
Johanna.Antikainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT