Koeaikaa kannattaa käyttää

Työnantajan on yleensä perusteltua käyttää koeaikaa sekä viroissa että työsuhteissa. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa.

Koeajan käyttämisestä päättää yleensä viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta päättävä viranomainen. Koeajasta määrätään viimeistään viranhaltijan ottamispäätöstä tehtäessä, mutta siitä on syytä mainita jo haastattelujen yhteydessä.

Koeajan käyttämiseen ei tarvita viranhaltijan suostumusta. Jollei valittu hyväksy koeaikaa, hän voi kieltäytyä viran vastaanottamisesta.

Työsopimussuhteisen kanssa työnantaja sopii koeajasta.

Molemmat osaspuolet voivat purkaa palvelussuhteen koeaikana

Koeajan kuluessa työ- ja virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi.

Perusteeksi riittää lähtökohtaisesti vetoaminen koeaikaan.

Korkein hallinto-oikeus on joissakin virkasuhteiden koeaikapurkua koskevissa päätöksissään (esim. KHO:2014:103) katsonut, että  työnantajan on esitettävä näkemykselleen objektiivisesti hyväksyttävä peruste, jolla se osoittaa virkasuhteen koeaikapurun edellytysten täyttyvän. Eri menettelyvaiheissa (kutsu kuulemistilaisuuteen, kuuleminen ja päätöksenteko) purkamisen perusteita on kuvattava sellaisella tavalla ja tasolla, että työnantajan perusteltu tyytymättömyys ja purkamisen perusteen lähtökohtainen hyväksyttävyys käyvät selville.

Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai muuten epäasiallisilla perusteilla. Asiallinen syy on esimerkiksi se, että työnantaja ei ole tyytyväinen työntekijän tai viranhaltijan työtuloksiin.

Työntekijälle ja viranhaltijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työ- tai virkasuhteen purkamista koeaikana.

Koeajan pituus vaihtelee

Sekä viranhaltijan että työntekijän koeajan pituus voi olla enintään kuusi kuukautta virantoimituksen/työnteon alkamisesta.

Vuotta lyhyemmissä määräaikaisissa virka- ja työsuhteissa koeaika voi olla enintään puolet virka- tai työsuhteen kestosta.

Jos työntekijä (ei koske viranhaltijoita) on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Myös uutta koeaikaa voidaan käyttää

Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan asettaa uusi koeaika, jos hän siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen virkasuhteeseen tai toiseen työtehtävään, jos henkilön tehtävissä tai hänen asemassaan tapahtuu huomattava muutos.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus palata aikaisempiin tehtäviinsä, jos koepurkua tällaisessa tilanteessa halutaan käyttää tilanteessa, jossa työntekijä on työsuhteen kestäessä siirtynyt toisiin tehtäviin.

Mikäli määräaikainen viranhaltija siirtyy välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, hänelle voidaan määrätä uusi koeaika siten, että koeaikojen (määräaikaisen virkasuhteen koeaika ja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen määrättävä) pituus on yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät samana.

Mikäli tehtävissä tapahtuu huomattava muutos henkilön itse hakeutuessa toiseen tehtävään, voidaan koeaika määrätä uudelleen. Peräkkäisissä määräaikaisissa työ-/virkasuhteissa ei voida määrätä uutta koeaikaa, elleivät työntekijän tai viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.