På svenska
Uutinen

Ministeriöltä päivitetty ohje huumausainetestaukseen työelämässä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut päivitetyn ohjeen huumausainetestauksesta työelämässä. Ohje antaa kokonaiskuvan testausprosessista ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Huumetesti

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa ja työterveyshuoltolaissa säädetään työelämän huumausainetestauksesta. Lisäksi työterveyshuoltolain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä.

Lainsäädännössä on säännökset huumetestien perusteista ja edellytyksistä.

Viime vuosina lainsäädäntöön on tehty lisäyksiä ja täsmennyksiä. Muutoksilla on muun muassa yhdenmukaistettu huumetestauksen tekemiseen liittyviä käytäntöjä ja selkeytetty testattavien asemaa.

STM on julkaissut työelämän huumetestauksesta uudistetun ohjeen, jossa on otettu huomioon lainsäädäntöön tehdyt muutokset. Lisäksi aiemman ohjeen epäselviksi tai puutteellisiksi koettuja kohtia on selkeytetty ja täydennetty.

Tavoitteena toimiva ja luotettava huumausaineiden testausprosessi työelämässä

Uudistetulla ohjeistuksella on haluttu varmistaa, että 

  • huumetesteistä saadut tiedot ovat mahdollisimman luotettavia ja virheettömiä
  • testausprosessi hoidetaan säädösten mukaisesti testattavien perusoikeuksia kunnioittaen.

Uudessa ohjeessa korostetaan aiempaa selkeämmin terveydenhuollon ammattilaisen harkintavaltaa siinä, onko terveystarkastukseen tarpeellista sisällyttää huumetesti.

Ohjeeseen on myös lisätty uusi luku, jossa käsitellään huumausainetestaukseen liittyvien potilastietojen kirjaamista ja säilyttämistä. Ohjeessa on otettu huomioon uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain säännökset.

Huumetesteistä annettavia todistuksia koskevaa ohjeistusta on tarkennettu

Huumausainetestin perusteella laadittavan todistuksen sisältö riippuu siitä, minkä lain perusteella huumausainetesti on suoritettu.

Kun huumausainetesti tehdään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain perusteella, on todistuksessa oltava selvitys siitä, onko työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt. Aikaisemmasta ohjeesta puuttui maininta työ- ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Nyt ohjeessa on kerrottu, miten työ- ja toimikykyä voi arvioida testausprosessissa.

Myös huumetestiä koskevan todistuksen luovuttamisesta koskevia ohjeita on täsmennetty. Todistus luovutetaan lähtökohtaisesti työntekijälle. Terveystarkastustodistus on mahdollista luovuttaa työnantajalle vain poikkeuksellisesti, kun kyse on erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä.


Vaikka ohje on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuollon ammattilaisille, on siinä hyödyllistä tietoa myös työnantajille.

Muualla verkossa