KT:n päättäjärekisterin tietosuojaseloste

Päättäjärekisterissä on tietoja KT:n valtuuskuntaan nimetyistä (jäsenet ja varajäsenet), joiden käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Rekisterin tietosuojaseloste on tällä sivulla.

Kuntatyönantajat päättäjärekisterin tietosuojaseloste

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)


Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Osoite


Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)


Puhelinvaihde: 09 771 3000

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi


Kaisa Hallia (kaisa.hallia(at)kt.fi)

Osoite


Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

 

3

Tietosuoja-vastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

 

Juha Aartoaho

Yhteystiedot

 

tietosuojavastaava(at)kuntaliitto.fi

4

Rekisterin nimi


Kuntatyönantajat Päättäjärekisteri

5

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Kuntatyönantajat Päättäjärekisterissä säilytetään tietoja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskuntaan nimetyistä (jäsenet ja varajäsenet).

 

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon valtuuskunnan jäseniin, kokousten järjestämiseen sekä kokouspalkkioiden, matkalaskujen ym. korvausten maksamiseen sekä kulloisenkin valtuuskunnan jäsenten tiedottamiseen rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

6

Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Rekisteriin kerätään henkilön perustiedot (etunimi, sukunimi, sähköposti, osoite, ammatti) sekä palkkioihin liittyvää tarvittavia tietoja (tilinumero, henkilötunnus, verotuskunta, sivutuloverokortin kopio) sekä kokousten järjestelyyn tarvittavaa tietoa (toimipaikan tiedot, ruokarajoitteet) sekä yleiseen tiedottamiseen liittyvää tietoa (valokuva, tieto poliittisesta puolueesta).

 

Perustietoja valtuuskuntaan nimetyistä säilytetään valtuuskunnan toimikauden ajan. Palkkioiden maksuun tarvittavaa tietoa pidetään rekisterissä noin 10 vuotta kirjanpitovelvoitteiden vuoksi.

 

Valtuuskuntaan nimettyjen nimet, puoluekanta ja ammatti tallennetaan rekisterinpitäjän vuosikertomuksiin eikä tätä tietoa poisteta koskaan.

7

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn nimi saadaan Valtionvarainministeriöltä valtuuskunnan nimeämisen tapahduttua. Tarkentavat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja tämän alihankkijoiden henkilöt rekisterin käyttötarkoituksien hoitamiseksi.

 

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

9

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto


Rekisteristä ei synny normaalisti manuaalista aineistoa vuosikertomuksia lukuun ottamatta. Jos rekisteristä otetaan osaotos manuaaliseksi aineistoksi, aineistoa käsitellään rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan käytäntöjen mukaisesti varmistaen mm. aineiston hävitys mahdollisimman pikaisesti.
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot


Listaa nykyisistä valtuuskunnan jäsenistä säilytetään yleisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla (www.kt.fi). Listaa aikaisempien valtuuskuntien jäsenistä säilytetään KT:n yhteiskäyttöisellä levyasemalla. Käyttöoikeus hakemistoon on annettu vain nimetyille KT:n henkilöille. Näissä tietovarannoissa ei säilytetä palkkioiden maksamiseen tarvittavia tietoja kuten pankkitilin numeroa.

 

Palkkioiden maksuun liittyviä henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä, joiden tietoturva on asianmukaisesti hoidettu ja käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on rajattu vain palkkioiden maksamiseen liittyvän prosessin hoitamiseksi.

 

11

Tarkastusoikeus


Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa

12

Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista

13

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä arvioi yllä olevien pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen pyynnön osalta erikseen.

 

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

 

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.