Julkaisu

Työhyvinvointia johtamaan!

Oppaassa on kuvattu ja arvioitu neljän kunnan strategisen hyvinvoinnin tilaa ja kehitetty viitekehystä hyvinvoinnin johtamiseen. Opas on julkaistu osana kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelmaa.

Opas on tarkoitettu kuntien johdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille työvälineeksi strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Siinä esiteltyjen mittareiden avulla on helppo seurata työhyvinvoinnin myönteisiä vaikutuksia tuloksellisuuteen.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Ossi Aura ja Ville Saarikoski. Sen on tuottanut Excenta Oy Työsuojelurahaston rahoituksella. KT on vastannut julkaisun painattamisesta. 

Opas aloittaa KT:n uuden hyviä käytäntöjä esittelevän julkaisusarjan.

Tavoitteena turvata osaavan työvoiman saatavuus ja talouden tasapaino

Kuntien ja kuntakonsernien johdolla on haasteena tulevina vuosina sekä osaavan työvoiman saatavuus että talouden tasapaino.

Työurien pidentäminen ja kuntatyönantajamaineen kirkastaminen ovat keinoja henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi ja uuden henkilöstön rekrytoimiseksi.

Työhyvinvoinnin edistäminen on entistä tärkeämpää kuntatyöpaikoilla siitäkin huolimatta, että kunnallisen henkilöstön työelämän laatu on parantunut koko 2000-luvun ajan. Työterveyslaitoksen tutkimuksissa kuitenkin käy ilmi, että kuntien haasteet liittyvät työhyvinvoinnin johtamiseen.

Vaikuttavimmat tulokset kehittämisestä saadaan silloin, kun se on suunnitelmallista ja toimii myös käytännössä
työyhteisöissä.

Julkaisussa on kuvattu ja arvioitu neljän kunnan strategisen hyvinvoinnin tilaa ja kehitetty viitekehystä hyvinvoinnin johtamiseen.

Tämä opas on KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjan ensimmäinen julkaisu. KT levittää tutkimuksella arvioituja ja käytännössä hyväksi koettuja malleja kuntatyönantajien käyttöön. Toiminta on käynnistetty KT:n henkilöstövoimavarojen kehittämisen osaamisalueella.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
59 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-213-816-3
ISBN-numero (Pdf):
978-952-213-817-0
Julkaistu:
10/2011
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos