På svenska
Yleiskirje
3/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset sekä muut kustannusvaikutukset vuosina 2022–2024

Kunta-alalle sovittiin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä JAU:n ja Jukon väliset kolmivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sote ry (Tehy ja Super) jäi tässä vaiheessa solmittujen sopimusten ja työrauhan ulkopuolelle. Yhteensä työrauhan piirissä on noin 300 000 työntekijää kaikkiaan 434 000 kunta-alan työntekijästä.

Palkantarkistukset koskevat kaikkia kuntien työntekijöitä ja viranhaltijoita KT:n ohjeistuksen mukaisesti, koska työnantaja ei voi tietää työntekijöiden järjestäytymisestä.

Työ- ja virkaehtosopimusten sisältö ja palkankorotukset perustuvat sovittelulautakunnan 10.5.2022 antamaan sovintoesitykseen.


Palkantarkistusten ja muiden kustannusvaikutusten aikataulu

Alla on listattu vuosittain palkantarkistusten ja muiden muutosten ajankohdat. Kussakin kohdassa on tarvittaessa viitattu sopimusratkaisuun liittyviin yleiskirjeisiin, joiden julkaisuajankohta voi olla tätä kirjettä myöhäisempi.

VUOSI 2022
1.6.2022: Yleiskorotus 46 euroa, vähintään kuitenkin 2 % (tarkemmin kunkin sopimusalan yleiskirjeissä)
1.8.2022: Perhevapaauudistus (palkallisten vapaiden lisäys toiselle vanhemmalle. Ks. KVTES:n yleiskirje sopimusratkaisusta). OVTES:n lomapäiväkorvaus ym. (ks. OVTES:n yleiskirje)
1.10.2022: Keskitetty järjestelyerä 0,5 %, joka voi sopimusalakohtaisesti tulla myös yleiskorotuksena (Lisätietoa myöhemmin). Lisäksi perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän muuttaminen (ks. KVTES:n yleiskirje)

VUOSI 2023
1.1.2023: Eläinlääkärien korotukset sekä päivystyskorvausuudistus (ks. Lääkärisopimuksen yleiskirje)
1.6.2023: Yleiskorotus 1,5 %, paikallinen järjestelyerä 0,4 % sekä kehittämisohjelmaerä 1,2 % (paikallinen erä) kaikilla sopimusaloilla. Lisäksi OVTES:n ja LS:n tekstimuutoksia (Ks. sopimusalakohtaiset ym. yleiskirjeet)
1.8.2023: OVTES:n piirissä tekstimuutoksia rehtorien palkkaperusteisiin (Ks. OVTES:n yleiskirje)

VUOSI 2024
1.2.2024: Kehittämisohjelmaerä 0,4 % jokaisella sopimusalalla (keskitetty erä). Jollei erän käytöstä tai sen osasta päästä keskitetysti yksimielisyyteen, siirtyy erä tai sen osa 1.6.2025 paikallisen erän yhteyteen. (Ks. kehittämisohjelmaan liittyvä yleiskirje)
1.6.2024: Yleiskorotus 1,5 %, paikallinen erä 0,4 %, kehittämisohjelmaerä 0,6 % (paikallinen erä) kaikilla sopimusaloilla (Ks. sopimusalakohtaiset ym. yleiskirjeet)

Sopimuskauden 1.5.2022–30.4.2025 aikana ei ole tiedossa muita palkantarkistuksia tai muita sopimusmääräysten muutoksia, jollei jäljempänä sovittavista ratkaisuista, jotka ovat mainittu nyt solmituissa sopimuksissa, muuta aiheudu.

Vuoden 2023 ja vuoden 2024 sopimuskorotuksiin ilman kehittämisohjelmaa liittyy ns. perälauta, jonka mukaan korotukset ovat vuosittain 1,9 %, mutta kuitenkin vähintään Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden sekä Auto- ja Kuljetusalan tiettyjen työehtosopimusten kustannusvaikutusten matemaattinen keskiarvo. Lisäksi, jos Sote ry:n kanssa myöhemmin sovittava ratkaisu sisältää ylimääräisiä korotuksia, niin niistä neuvotellaan ja toimenpiteistä sovitaan JAU:n ja Jukon kanssa.

Erillisessä kehittämisohjelmassa on seuraaville sopimuskausille vuosille 2025–2027 varattuja eriä, joiden käytöstä ja osin ajankohdasta neuvotellaan myöhemmin. Erien suuruudet ovat 1.6.2025: 0,8 %, v. 2026: 0,8 % ja v. 2027: 1,2 %. Kehittämisohjelma on yhteensä 5 % (korkoa korolle 5,1 %) vuosina 2023–2027.


Sopimusten kustannukset vuosittain

Vuonna 2022 sopimuskorotukset ovat yhteensä 2,55 %, vuonna 2023 yhteensä 3,08 % ja vuonna 2024 yhteensä 2,88 %. Sopimuskauden aikana henkilöstömenot nousevat yhteensä 8,79 % korkoa korolle laskien.

Vuosikeskiarvovertailussa vuonna 2022 työvoimakustannukset nousevat keskimäärin 1,76 % (n. 392 M€/v), vuonna 2023 keskimäärin 3,05 % (n. 691 M€/v) vuonna 2024 keskimäärin 3,11 % (n. 725 M€/v) edelliseen vuoteen verrattuna koko nykyinen kunta-ala huomioiden.

Vuosikeskiarvovertailussa sopimuskorotukset indeksoidaan kuukausijanalle ja niistä lasketaan vuosikeskiarvot, joita verrataan keskenään. Vuoden 2021 osalta on huomioitu sen vuoden sopimuskorotukset. Lisäksi koko kunta-alan keskimääräisissä luvuissa on huomioitu kunkin sopimusalan palkkasummapaino. Jokaisella työnantajalla nämä sopimusalakohtaiset palkkasummapainot vaihtelevat henkilöstörakenteesta johtuen.

Sopimusaloittain vuosikeskiarvomuutokset ovat sopimusaloittain seuraavat:

Vuosikeskiarvon
muutos, %

KVTES

SOTE-sopimus

OVTES

Lääkärit

Tekniset

Tuntipalkkaiset

Kunta-ala
keskimäärin

2021–2022

1,79

1,77

1,73

1,70

1,79

1,80

1,76

2022–2023

3,09

3,05

3,01

3,02

3,07

3,08

3,05

2023–2024

3,11

3,11

3,11

3,07

3,12

3,11

3,11

Henkilöstön siirtymä hyvinvointialueille

Vuoden 2023 alusta yli puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen. Tätä silmällä pitäen KT on arvioinut sopimuskustannuksia sekä kuntien että hyvinvointialueiden näkökulmista.

Kunta-alalta poistuvat Sote-sopimus ja Lääkärisopimus, jotka siirtyvät hyvinvointialueiden noudatettavaksi. Siirtymäkauden ajan hyvinvointialueilla noudatetaan myös KVTES:siä ja Teknisten sopimusta (TS), kunnes Hyvinvointialueiden yleinen sopimus (HYVTES) saadaan voimaan.

Kuntapuolella jatkossa noudatettavia sopimuksia ovat KVTES, OVTES, Teknisten sopimus (TS) ja Tuntipalkkaisten sopimus (TTES).

Kunta-alan työvoimakustannukset (henkilöstömenot sisältäen työnantajan eläke- yms. sosiaalimaksut) olivat vuonna 2021 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan noin 22,25 miljardia euroa vuodessa. Tästä arviolta 11,86 miljardia (53,3 %) siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle henkilöstösiirtymien myötä. Kunta-alan työvoimakustannukset olisivat vuoden 2021 tasossa tällöin 10,39 miljardia.

Keskimäärin sopimuskorotusten aiheuttamat hyvinvointialueiden vuosikeskiarvojen muutokset ja yhteensä euromääräiset kustannukset ovat vuosittain seuraavat:

Vuosikeskiarvon
muutos

Hyvinvointialueet
keskimäärin, %

Hyvinvointialueet
yhteensä, M€

2021–2022

1,76

209

2022–2023

3,05

368

2023–2024

3,10

386

Vastaavasti kunta-alan muutokset ovat:

Vuosikeskiarvon
muutos, %

Kunta-ala
keskimäärin, %

Kunta-ala
yhteensä, M€

2021–2022

1,76

183

2022–2023

3,05

322

2023–2024

3,11

339

 

Hyvinvointialueiden kustannukset eivät sisällä palkkojen harmonisointikustannuksia. Myöskään muut palkkausjärjestelmämuutokset tai konsernirakennemuutokset, joita hyvinvointialueilla ja kunnissa mahdollisesti tapahtuu, eivät sisälly esitettyihin kustannuksiin. Näiden muutosten vaikutus tulee kunkin organisaation itse arvioida.


KT:n yritysjaoston jäsenyhteisöt

KT:n yritysjaosten jäsenyhteisöihin ja heidän työntekijöihinsä kohdistuvat samat sopimuskorotukset vuonna 2022 kuin kunnissa. Vuoden 2022 kustannusten kasvu noudattaa kunta-alan kehitystä. Vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotukset selviävät osin myöhemmin.

Liitteinä on excel-tiedostoina sopimusalojen hinnoittelukohtien peruspalkkojen uudet alarajat 1.6.2022 lukien yms. muuttuneet euromäärät. Tiedostot on hyvä toimittaa mahdolliselle palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäoperaattorille palkanmaksujärjestelmän päivittämistä varten.


Liitteet

1. KVTES peruspalkat palkkahinnoitteluliitteissä
2. SOTE peruspalkat 1.9.2021 ja 1.6.2022
3. OVTES palkat ja palkkiot 1.6.2022
4. Peruskoulun vuosityöaika 1.6.2022
5. LS hinnoittelut ja palkkiot 1.6.2022
6. TS peruspalkat 1.4.2021 ja 1.6.2022 lukien
7. TuntiTES palkat
8. Luottamusmieskorvaus yms. 2022

 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen        

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen    


 

 

 

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT