Suomeksi
Cirkulär
3/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Lönejusteringar i arbets- och tjänstekollektivavtalen samt övriga kostnadseffekter 2022–2024

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT samt JAU och FOSU har avtalat om treåriga arbets- och tjänstekollektivavtal för kommunsektorn för tiden 1.5.2022–30.4.2025. Sote rf (Tehy och Super) stannade i detta skede utanför de avtal som ingåtts och utanför arbetsfreden. Arbetsfreden omfattar cirka 300 000 av sammanlagt 434 000 anställda inom kommunsektorn. 

Lönejusteringarna gäller enligt KT:s anvisningar alla kommunala arbetstagare och tjänsteinnehavare, eftersom arbetsgivarna inte kan ha vetskap om hur arbetstagarna är organiserade.

Innehållet i och löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen baserar sig på förlikningsnämndens förlikningsförslag 10.5.2022.

Tidtabell för lönejusteringar och andra kostnadseffekter

En årsvis förteckning över tidpunkterna för lönejusteringar och andra ändringar finns nedan. I varje punkt hänvisas det vid behov till de cirkulär som gäller avtalsuppgörelsen. Cirkulären kan publiceras senare än detta cirkulär. 

ÅR 2022
1.6.2022: Allmän förhöjning 46 euro, dock minst 2 % (närmare information finns i cirkulären för ifrågavarande avtalsområde)
1.8.2022: Familjeledighetsreformen (ökad ledighet med lön för den ena föräldern. Läs mer om avtalsuppgörelsen i cirkuläret om AKTA). Semesterdagsersättning m.m. enligt UKTA (se cirkuläret om UKTA)
1.10.2022: Centraliserad pott 0,5%, som för enskilda avtalsområden också kan bli en allmän förhöjning (Mer information senare). Dessutom ändras lönesystemet för familjedagvårdare (se cirkuläret om AKTA)

ÅR 2023
1.1.2023: Förhöjningar och jourersättningsreform för veterinärer (se cirkuläret om läkaravtalet)
1.6.2023: Allmän förhöjning 1,5 %, justeringspott 0,4 % och potten för utvecklingsprogrammet 1,2 % (lokal pott) inom alla avtalsområden. Dessutom ändringar texten i UKTA och LÄKTA (Se cirkulären för respektive avtalsområde och övriga cirkulär)

ÅR 2024
1.2.2024: Pott för utvecklingsprogrammet 0,4% för varje avtalsområde (centraliserad pott). Om samförstånd inte nås om användningen av potten eller en del av den, överförs potten eller en del av den 1.6.2025 till den lokala potten. (Se cirkuläret om utvecklingsprogrammet)

1.6.2024: Allmän förhöjning 1,5 %, justeringspott 0,4 % och potten för utvecklingsprogram 0,6 % (lokal pott) inom alla avtalsområden. (Se cirkulären för varje avtalsområde och motsvarande cirkulär)

Parterna har ingen vetskap om andra lönejusteringar eller ändringar i avtalsbestämmelserna under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025, om inte annat följer av lösningar som överenskoms enligt bestämmelser i de avtal som nu har ingåtts.

Avtalshöjningarna 2023 och 2024, utan utvecklingsprogram, har en s.k. stupstock som innebär att förhöjningarna varje år är 1,9 %, men dock minst det matematiska medelvärdet av kostnadseffekterna av vissa kollektivavtal inom teknologiindustrin, kemiindustrin samt bil- och transportbranschen. Om dessutom den senare uppgörelsen med Sote rf innehåller extra förhöjningar, förhandlar man om dem och avtalar om åtgärderna med JAU och FOSU.

I det separata utvecklingsprogrammet ingår potter som reserverats för de följande avtalsperioderna 2025–2027. Förhandlingar om användningen av dem och tidpunkterna för dem förs senare. Potterna är 1.6.2025: 0,8 %, år 2026: 0,8 % och år 2027: 1,2 %. Utvecklingsprogrammet omfattar sammanlagt 5 % (ränta på ränta 5,1%) år 2023–2027.

Avtalskostnaderna per år

År 2022 är avtalshöjningarna sammanlagt 2,55 %, år 2023 sammanlagt 3,08 % och år 2024 sammanlagt 2,88 %. Under avtalsperioden stiger personalutgifterna med sammanlagt 8,79 % beräknat enligt ränta på ränta.

I en jämförelse av årliga medelvärden stiger arbetskraftskostnaderna år 2022 med i genomsnitt 1,76 % (ca 392 miljoner euro/år), år 2023 med i genomsnitt 3,05 % (ca 691 miljoner euro/år), år 2024 med i genomsnitt 3,11 % (ca 725 miljoner euro/år) jämfört med året innan. Jämförelsen är beräknad utifrån hela den nuvarande kommunsektorn.

Vid jämförelsen av årliga medelvärden indexeras avtalshöjningarna enligt månad, varefter de årliga medelvärdena beräknas och jämförs med varandra. För år 2021 har beaktats avtalshöjningarna under året. Dessutom har lönesummornas vikt för varje avtalsområde beaktats i de genomsnittliga talen för hela kommunsektorn. De avtalsområdesspecifika lönesummorna varierar från arbetsgivare till arbetsgivare eftersom de har olika personalstruktur.

Förändringarna i det årliga medelvärdet för varje avtalsområde är följande:

Förändring i årligt medelvärde, %

AKTA

SH-avtalet

UKTA

Läkarna

Tekniska

Timavlönade

Kommunsektorn
i genomsnitt

2021–2022

1,79

1,77

1,73

1,70

1,79

1,80

1,76

2022–2023

3,09

3,05

3,01

3,02

3,07

3,08

3,05

2023–2024

3,11

3,11

3,11

3,07

3,12

3,11

3,11

Överföringen av personal till välfärdsområdena

Vid ingången av 2023 övergår över hälften av personalen inom kommunsektorn till välfärdsområdena. KT har bedömt avtalskostnaderna ur både kommunernas och välfärdsområdenas synvinkel inför övergången.

Efter övergången tillämpas SH-avtalet och läkaravtalet inte längre inom kommunsektorn, utan de överförs till välfärdsområdena.  Under övergångsperioden iakttar välfärdsområdena även AKTA och avtalet för tekniska sektorn (TS) tills det allmänna kollektivavtalet för välfärdsområden träder i kraft.

De avtal som i fortsättningen ska iakttas i kommunsektorn är AKTA, UKTA, avtalet för tekniska sektorn (TS) och avtalet för timavlönade (TIM-AKA).

Arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn (personalkostnader inkl. arbetsgivarens pensionsavgifter och andra socialavgifter) uppgick 2021 enligt preliminära bokslutsuppgifter till cirka 22,25 miljarder euro per år. Av detta överförs uppskattningsvis 11,86 miljarder (53,3%) till välfärdsområdena i och med personalöverföringarna. Arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn skulle då vara 10,39 miljarder enligt nivån 2021.

Förändringarna i det årliga medelvärdet för välfärdsområdena till följd av avtalshöjningarna och de totala kostnaderna i euro är årligen följande:

Förändring i årligt medelvärde

Välfärdsområdena i snitt, %

 

Välfårdsområdena sammanlagt, M€

2021–2022

1,76

209

2022–2023

3,05

368

2023–2024

3,10

386

Motsvarande förändringar i kommunsektorn är följande:

Förändring i årligt medelvärde, %

Kommunsektorn i snitt, %

 

Kommunsektorn totalt, M€

2021–2022

1,76

183

2022–2023

3,05

322

2023–2024

3,11

339

 

Välfärdsområdenas kostnader inbegriper inte kostnader för harmonisering av lönerna. Eventuella andra förändringar i lönesystemet eller koncernstrukturen i välfärdsområdena och kommunerna ingår inte heller i de kostnader som presenteras här. Varje organisation måste själv bedöma effekterna av dessa förändringar.

KT:s företagssektions medlemssamfund

Medlemssamfunden i KT:s företagssektion och deras anställda omfattas av samma avtalsförhöjningar som kommunerna år 2022. Kostnadsökningen 2022 motsvarar utvecklingen inom kommunsektorn. Avtalshöjningarna 2023 och 2024 klarnar delvis senare. 

I de bifogade excel-filerna finns de nya nedre gränserna för grundlönerna för avtalsområdenas lönepunkter från 1.6.2022 o.d. ändrade belopp. Det är befogat att skicka filerna till löne- och personalförvaltningssystemets operatör för uppdatering av löneutbetalningssystemet.


Bilagor

1. AKTA grundlöner i lönebilagorna
2. SH-avtalet grundlöner 1.9.2021 och 1.6.2022
3. UKTA löner och arvoden 1.6.2022
4. Årsarbetstid i grundskolan 1.6.2022
5. LÄKTA ny lönesättning 1.6.2022
6. TS grundlöner 1.4.2021 och 1.6.2022
7. TIM-AKA löner
8. Förtroendemannaersättning o.d. 2022

 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Markku Jalonen, verkställande direktör       

Mika Juutinen, utredningschef

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT