På svenska
Yleiskirje
7/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Paikallisen sopimisen edistäminen

​Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus. Yhteisellä ohjeistuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaista paikallisen sopimisen edistämistä.

Ohjeistusta sovelletaan
  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
  • kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen
soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.
 
Ohjeistus on yleiskirjeen liitteenä 1.
 
Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Paikallinen sopiminen

Kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tekemisen, mikäli siihen on paikallisesta erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy. Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella voidaan poiketa valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä (ks. pääsopimus 13 §). Paikallisten erityisolosuhteiden arviointi kyetään parhaiten tekemään paikallisella tasolla.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 1 luvun 4 §:n mukaan paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan saa sopia KVTES:n mukaan vähintään maksettavaa pienemmästä peruspalkasta eikä poiketa KVTES:n säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta eikä sairaus- ja äitiyslomaetuuksia koskevista määräyksistä.

Paikallisesta sopimisesta on myös määräyksiä muissa kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Esimerkiksi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus I luku 5 §.

Parhaimmillaan paikallinen sopiminen edistää joustavaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja työhyvinvointia, esimerkiksi työssä jaksamisen tukemista. Paikallinen sopiminen voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata työpaikkoja. Onnistuminen paikallisessa sopimisessa vahvistaa osapuolten välistä luottamusta. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat myös yhtä mieltä siitä, että paikallisen sopimisen tulee hyödyttää molempia sopimusosapuolia.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen
 

Liite 

  1. Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet