På svenska
Yleiskirje
16/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2014–2016 (TS-14)

Kunnallisella teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksella 2014–2016 (jäljempänä TS-14) toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimukseksi TS-14:n soveltamisalalla. Työmarkkinakeskusjärjestöt vahvistivat neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi 25.10.2013.

TS-14:n allekirjoituspöytäkirja (jäljempänä AKPK) yleiskirjeen liitteenä 1.

TS-14 on voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on 1.3.2014–31.12.2015 ja toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017 (AKPK 2 §). TS-14 on irtisanottavissa AKPK:n
2 §:n mukaisesti.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä KT:n ja TS-sopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat yksimielisiä sen sisällöstä.

TS-14

Sopimuskauden ensimmäinen jakso 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk)

Yleiskorotus 1.7.2014 lukien (AKPK 3 § 1 mom.)

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2014 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 20 euroa. Yleiskorotus ei vähennä erillislisää.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.7.2014 lukien 0,82 prosentilla.

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat

(AKPK 3 § 2 mom. ja TS-14 8 § 1 mom.)

1.3.2014 lukien (€/kk)​ ​1.7.2014 lukien (€/kk) ​ ​ ​ ​Palkkaryhmä I ​1 637,29 ​1 657,29 ​Palkkaryhmä II  ​1 815,77  ​1 835,77 ​Palkkaryhmä III ​3 018,08  ​3 038,08

TS-14:n 10 §:n mukainen vähimmäispalkka on 1.3.2014 lukien 1 533,57 €/kk ja 1.7.2014 lukien 1 553,57 €/kk. (AKPK 3 § 3 mom. ja TS-14 10 § 1 mom.)

Palkantarkistus 1.7.2015 lukien (AKPK 3 § 4 mom.)

TS-14:ta sopijaosapuolet käyvät neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta 0,40 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta 31.5.2014 mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että KVTES IV luvun vuosilomamääräysten (TS-14:n 4 §:n soveltamismääräys) aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.

Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan kunnille/kuntayhtymille tarkemmat tiedot myöhemmin.

Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk)

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta (AKPK 4 §:n 1 mom.).

TS-14:ta sopijaosapuolet käyvät neuvottelut 30.6.2015 mennessä toisen sopimuskauden palkantarkistuksista (AKPK 4 § 2 mom.).

Palkantarkistusten toteuttamisesta annetaan kunnille/kuntayhtymille tarkemmat tiedot myöhemmin.

TS-14:n tekstimuutoksia

Kertapalkkio (TS-14 16 §)

Kertapalkkioteksti vastaa voimassa olevia KVTES määräyksiä ja johtaa

kokouspalkkioiden huomioon ottamiseen eläkekertymässä myös TS- soveltamisalalla. Paikallisin virka- ja työehtosopimuksin kertapalkkio on otettavissa käyttöön jo ennen TS-14 voimaantuloa 1.3.2014, jos näin halutaan.

Vaikka uuden kertapalkkion vähimmäistasoa ei uudessa 16 §:ssä määritetä, TS-sopijaosapuolten tarkoituksena on, että viranhaltijan/työntekijän osallistuminen TS-14:n 16 §:n 2 mom. soveltamisohjeen mukaisen toimielimen kokoukseen otetaan huomioon joko paikalliseen tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmään perustuen, kertapalkkiona tai työaikakorvauksena.

TS ei ole sisältänyt kannustuslisämääräystä, vaan sen kaltainen nopea palkitseminen on voinut perustua lähinnä määräaikaisen henkilökohtaisen lisän käyttämiseen (esim. kuukaudeksi myönnetty erillislisä on käytännössä kertapalkkio). Tältä osin kertapalkkio on kokonaan uusi palkkatekijä. Nopeaa palkitsemista koskevat paikalliset virka- ja työehtosopimukset ovat luonnollisesti olleet mahdollisia aikaisemminkin.

TS-14:ta myötä poistuvat TS-12:n mukaiset 16 (kokouspalkkio) ja 17 (luentopalkkio) pykälät, jotka korvataan kertapalkkiomääräyksellä (uusi 16 §). Jäljempi pykälöinti muuttuu yhden pykälän poistumista vastaavaksi.

TS-opas päivitetään muuttuneita määräyksiä vastaavaksi. 

Henkilökohtainen lisä (TS-14 12 §)

Henkilökohtaista lisää koskevan TS-14:n 12 §:n 1 momentin soveltamisohjetta on täsmennetty niin, että henkilökohtainen lisä maksetaan pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta määräaikainenkin henkilökohtainen lisä on mahdollinen.

Lisäksi TS-14:n 12 § 3 momentin soveltamisohjeeseen on otettu KVTES:n tapaan määräys työntekijälle/viranhaltijalle annettavasta tilaisuudesta parantaa työsuoritustaan ennen henkilökohtaisen lisän alentamista/poista-mista. Mahdollisista tukitoimenpiteistä keskustellaan esim. kehityskeskustelussa.

AKPK:n muut määräykset

TS-14:n allekirjoituspöytäkirja sisältää aikaisemman käytännön mukaisesti myös määräyksiä matkakustannusten korvauksista (5 §), ammattiyhdistysjäsenmaksujen perimisestä (6 §), jatkuvasta neuvottelumenettelystä (7 §), työryhmistä (8 §) ja tarkistettujen palkkojen maksamisesta (9 §).

KVTES:n muuttuneet määräykset

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 2014–2016 (KVTES 2014–2016) muuttuneita määräyksiä on selostettu yleiskirjeessä 13/2013. Muuttuneita vuosilomamääräyksiä sovelletaan sellaisenaan myös TS-14:ta soveltamisalalla.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

Painetut sopimuskirjat ilmestyvät vuonna 2014.

Lisätietoja

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen,

p. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet
1 TS-14:n allekirjoituspöytäkirja
2 TS-14 16 § (kertapalkkio)